"Co powie Ovi?" - regulamin konkursu ("Regulamin")

Lubicie hokej i konkursy? To wspaniale się składa, bo właśnie mamy dla was konkurs hokejowy! Do wygrania są dwie bluzy Washington Capitals ufundowane przez ESPN America

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co powie Ovi?" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

Współorganizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród konkursowych jest fundatorem jest ESPN EMEA Ltd., nadawca kanału ESPN America, z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii, przy 3 Queen Caroline Street, zwana dalej "Współorganizatorem".

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.sport.pl/sport/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 10.05 do 14.05 2012 roku.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Współorganizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 14.05.2012 r. do godz. 20.00 przysłać na adres email: andrzej.kulasek@agora.pl:

a) propozycję podpisów do zdjęcia Aleksandra Owieczkina z kibicem Washington Capitals,

b) podać dane kontaktowe obejmujące co najmniej: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy w celu realizacji prawa do nagrody.

Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną odpowiedź bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną odpowiedź za odpowiedź zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wysłana.

Po przesłaniu odpowiedzi uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej określonej w ust. 1 w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 5 poniżej.

Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej określonej w ust. 1 uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

Spośród wypowiedzi konkursowych określonych w § 3 ust. 1 pkt a) zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 2 najciekawsze wypowiedzi, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Współorganizatora.

Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 18 maja 2012 roku oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b).

§ 5. NAGRODA.

Nagrodami w Konkursie są bluzy hokejowe Washington Capitals - po jednej dla obu zwycięzców określonych w § 4 ust 2.

Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres zwycięzcy wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. Przy czym wysyłka nagród konkursowych określonych w ust. 1 pkt a) nastąpi nie wcześniej niż 18.05.2012 r.

Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób określony w § 3 ust. 1 bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Współorganizatora.

Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Co powie Ovi?" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: