Wygraj bilety na mecz o Superpuchar. Regulamin konkursu

Czołowe polskie zespoły Legia Warszawa i Wisła Kraków zmierzą się 11 lutego na Stadionie Narodowym w meczu o Superpuchar. Chcesz wygrać bilet na ten mecz? Dzięki Sport.pl masz na to szansę!

Regulamin konkursu "Wygraj bilety na mecz o Superpuchar" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj bilety na mecz o Superpuchar" i zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.sport.pl zwanego dalej "Serwisem" w okresie od dnia 2 lutego 2012 roku do dnia 6 lutego 2012 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, na które nie został nałożony zakaz klubowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 1 lutego 2012 roku od godziny 12 do dnia 6 lutego 2012 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: tadek_sportpl@gazeta.pl

a) prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w Serwisie,

b) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko w celu realizacji prawa do nagrody.

4. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej na publikację w Serwisie oraz na fanpage'u Kraków - Sport.pl w serwisie Facebook.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej w Serwisie, na fanpage'u Sport.pl w serwisie facebook oraz na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy:

a) spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu,

b) przesłali prawidłową odpowiedź na pytanie wskazane w § 3 ust 1 pkt a) Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury każdorazowo po zadaniu pytania wskaże dziesięciu uczestników, których wiadomości e-mail z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe zostały zapisane na serwerze Serwisu jako pierwsze.

Uczestnikom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 6 lutego 2012 r. zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest 50 pojedynczych zaproszeń na mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa, który odbędzie się w dniu 11 lutego 2012 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie - po jednym zaproszeniu dla każdego z pięćdziesięciu uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji i przekazania nagród.

3. Organizator zastrzega, iż prawo do nagrody wygasa, w chwili nałożenia na uczestnika, o którym mowa w § 4 ust 2 zakazu klubowego w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w uzgodnionym z Organizatorem terminie, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Współorganizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Wygraj bilety na mecz o Superpuchar". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: