Regulamin konkursu "Z這to za z這to z HTC"

Regulamin konkursu "Z這to za z這to z HTC" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Złoto za złoto z HTC" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma HTC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 146C, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000364335, o numerze NIP 5252489552, o numerze REGON 14257037400000, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu serwisu Sport.pl prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL: https://pl-pl.facebook.com/Sportpl, dalej zwanym "Profilem Serwisu", w okresie od 27 marca 2014 roku do 1 kwietnia 2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Serwisu lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Serwisu.

5. Określenie siebie jako "fana" Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 27 marca 2014 roku od godziny 16, do dnia 1 kwietnia 2014 roku do godziny 19, przesłać zgłoszenie, to jest co najmniej jeden komentarz zawierający rozwiązanie zadania konkursowego zamieszczonego pod wpisem konkursowym na Profilu Serwisu, polegającego na napisaniu wiersza na część złotej polskiej biegaczki.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje po opublikowaniu komentarza, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania odpowiedzi konkursowej.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość prac konkursowych.

4. Po przesłaniu odpowiedzi konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że odpowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania odpowiedzi konkursowej na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniające warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze jedną najciekawszą, a uczestnikowi, który je nadesłał zostanie przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1. Wyłaniając zwycięzcę, jury będzie się kierować w szczególności pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych odpowiedzi.

3. W sk豉d jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do 3 kwietnia 2014 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody za pośrednictwem komentarza zamieszczonego pod nagrodzoną pracą konkursową w ramach Profilu Serwisu oraz wysyłając wiadomość do użytkownika za pomocą serwisu Facebook.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać w formie wiadomości prywatnej do Profilu Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook dane umożliwiające wysyłkę nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest telefon HTC One z limitowanej edycji GOLD, o wartości ok. 6500 złotych każdy oraz nagroda pieniężna w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej, o której mowa powyżej.

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu..

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Złoto za złoto". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

1. Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§9. Postanowienia końcowe.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Serwisu.