Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa warunki konkursu pod nazwą "Bieg ze zniczem olimpijskim", zwanego dalej " konkursem".

§ 2. Podmiotami urządzającymi konkurs są:

- Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, wydawca dziennika prasowego pod tytułem "Gazeta Wyborcza" i jego dodatku pod tytułem "Gazeta Sport" (zwanego dalej "Dodatkiem"), zwana dalej " organizatorem ", oraz

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000128080 zwaną dalej " fundatorem ".

§ 3.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM, której operator ma siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski. Udział w konkursie uczestników małoletnich jest dopuszczalny jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§ 3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, fundatora, pracownicy przedsiębiorstw zajmujących się kolportażem (sprzedażą) "Gazety Wyborczej" i innych przedsiębiorstw współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższych rodzin pracowników tych podmiotów.

§ 3.3. Jeden uczestnik może w danej edycji konkursu wysłać dowolną liczbę SMS i otrzymać dowolną liczbę nagród.

§ 4. Dane osobowe przekazane Agorze SA przez uczestników konkursu będą przez nią przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców, (iii) doręczenia nagród. W tych celach dane osobowe zostaną też udostępnione fundatorowi. Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 5. Przystępując do udziału w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w tym na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymaniu prawa do nagrody.

II. Zasady konkursu.

§ 6. Konkurs przeprowadzony zostanie na łamach Dodatku, w dniach 23 maja, 30 maja, 6 czerwca i 13 czerwca 2005 r., w czterech edycjach dziennych. Każda edycja składa się z 11 tur, rozpoczynających się w następujących godzinach:

Końcem danej tury jest chwila bezpośrednio poprzedzająca rozpoczęcie następnej tury, tzn. ostatni SMS zaliczany do danej tury musi dotrzeć przed godziną rozpoczęcia następnej tury. Końcem ostatniej tury jest chwila bezpośrednio poprzedzająca godzinę 19:00.

§ 7 W dniu każdej edycji konkursu na łamach Dodatku zostanie zamieszczona informacja o konkursie zawierająca zestaw czterech pytań konkursowych dla każdej edycji dziennej, a także numer telefonu, pod który należy wysłać krótką wiadomość tekstową (SMS) ze wskazaniem prawidłowych odpowiedzi. Przy każdym pytaniu zostaną podane możliwe odpowiedzi oznaczone literami.

§ 8. W danej turze edycji zadanie uczestnika polega na wysłaniu pod numer telefonu 72007 SMS zawierającego nr pytania i litery oznaczające prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania podane w zawiadomieniu, o którym mowa w § 7, w następującym formacie:

BIEG.NUMER PYTANIA I LITERA ODPOWIEDZI.NUMER PYTANIA LITERA ODPOWIEDZI (np. bieg.1a.2c.3d.4a ).

§ 9. SMS, o których mowa w poprzednim paragrafie, należy nadsyłać w takim czasie, aby jak najprędzej dotarły one do organizatora w dniu trwania danej edycji konkursu, w czasie danej tury. Koszt jednego SMS to 2,44 zł (w tym podatek od towarów i usług).

§ 10. Zwycięzcą danej tury danej edycji zostanie uczestnik, którego SMS zawierający prawidłowe odpowiedzi na pytania danej edycji, a ponadto odpowiadający warunkom określonym w paragrafach poprzedzających, dotrze do organizatora jako pierwszy w tej turze.

§ 11. Do każdego zwycięzcy tury, o którym mowa w § 10,organizator wyśle w dniu tej edycji SMS informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Uczestnik, który otrzymał powyższy SMS, zobowiązany jest wysłać pod numer, spod którego go otrzymał, SMS zawierający następujące dane: imię, nazwisko i adres zameldowania (w przypadku, gdy zwycięzca nie posiada adresu zameldowania, zobowiązany jest podać adres zamieszkania), w terminie umożliwiającym dotarcie SMS do organizatora do godziny 24.00 następnego dnia. Prawo do nagrody będzie przyznane osobie, której dane zostaną wskazane w powyższy sposób. W przypadku nie dotarcia do organizatora w powyższym terminie SMS zawierającego wyżej wskazane dane, prawo danego uczestnika do nagrody wygasa i nie będzie ona przyznana.

§ 12. Lista zwycięzców danej edycji konkursu, zawierająca imiona, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informację o uzyskanym przez nich prawie do nagrody, opublikowana będzie na łamach Dodatku w następny poniedziałek po dniu tej edycji.

III. Nagrody

§ 13. Zwycięzca danej tury danej edycji otrzyma prawo do nagrody przyporządkowanej do tej tury.

§ 14. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród, w tym ich jakość, jest fundator, i wszelkie roszczenia z tym związane winny być kierowane bezpośrednio do tego podmiotu. Odpowiedzialność Agory SA z tego tytułu jest całkowicie wyłączona.

§ 15. Nagroda dla danego zwycięzcy zostanie wysłana pocztą, pocztą kurierską bądź przez innego przewoźnika, w terminie 30 dni od daty publikacji wyników w Gazecie Wyborczej.

§ 16. Nagroda będzie wydana za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby małoletniej - w razie potrzeby po wykazaniu przez jej przedstawiciela ustawowego jej tożsamości. W przypadku nagrody, której wartość powoduje, że zwycięzca jest zobowiązany uiścić podatek dochodowy, przed wydaniem nagrody jest on zobowiązany przedstawić dowód wpłaty na rachunek fundatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody, stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 17. W przypadku nie podjęcia przez osobę uprawnioną nagrody w terminie 14 dni od postawienia nagrody do jej dyspozycji, prawo do nagrody wygasa.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 18.1. Za chwilę dotarcia SMS do organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługujący ruch SMS. SMS, które dotrą do organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie. Organizator nie zwraca osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer we wskazanym terminie, kosztów wysłania tych SMS.

§ 18.2. We wszystkich paragrafach niniejszego regulaminu, w których mowa o wysłaniu SMS przez organizatora do grupy uczestników konkursu, rozumie się przez to przekazanie przez wyspecjalizowany podmiot obsługujący ruch SMS, wiadomości tekstowych do operatora GSM z żądaniem dostarczenia o tym samym czasie z dokładnością do jednej sekundy.

§ 18.3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania i zaniechania operatorów GSM, w szczególności sposób realizacji żądania, o którym mowa w § 18.2.

§ 19. Reklamacje dotyczące przyznania prawa do nagrody należy nadsyłać pisemnie listem poleconym pod adres organizatora, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców danej edycji. Reklamacje dotyczące wydania nagród bądź ich jakości należy nadsyłać pisemnie pod adres fundatora.

§ 20. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora pod adresem wyżej wskazanym oraz w internecie pod adresem www.wyborcza.pl.