Regulamin konkursu "Continental" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Continental" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród konkursowych jest Continental Opony Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 67346, NIP 526 -165-00-01, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.gazeta.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 25 czerwca 2008 roku do 1 lipca 2008 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 25 czerwca 2008 roku do 1 lipca 2008 roku:

- prawidłowo wypełnić formularz konkursowy zamieszczony w Serwisie, w tym w szczególności podać dane umożliwiające Organizatorowi kontakt z uczestnikiem Konkursu (adres e-mail) w celu realizacji prawa do nagrody;

- wybrać i zaznaczyć odpowiedzi na pytania spośród zaproponowanych przez Organizatora w formularzu Konkursu;

- przesłać drogą elektroniczną wypełniony formularz konkursowy wraz z odpowiedziami na pytania konkursowe.

2. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika Konkursu opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jeden formularz konkursowy. W przypadku wielokrotnego przesłania formularza konkursowego przez tego samego uczestnika Konkursu, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu odpowiedzi na pytania uczestnik Konkursu nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy poszczególnych edycji zostaną wyłonieni tylko spośród osób, które:

a) wzięły udział w Konkursie,

b) spełniają warunki wymienione w § 2 i 3.

2. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zostaną wskazani spośród wszystkich uczestników spełniających warunki § 4 ustęp 1 w następujący sposób:

a) 10 uczestników, których formularze konkursowe z poprawnie zaznaczonymi odpowiedziami na pytania konkursowe zostaną zarejestrowane na serwerze Serwisu jako 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 na liście osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytania konkursowe;

b) 10 uczestników, których formularze konkursowe z poprawnie zaznaczonymi odpowiedziami na pytania konkursowe zostaną zarejestrowane na serwerze Serwisu jako 25, 75, 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475 na liście osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytania konkursowe.

3. Zwycięzców Konkursu ustali jury. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora Konkursu.

4. Organizator do dnia 7 lipca 2008 roku opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami są:

a) 10 zestawów gadżetów obejmujących: bramkę, plecak, piłkę, zegar, torbę, smart pad, smycz, koszulkę Sport.pl - po jednym dla każdego z uczestników Konkursu określonych w § 4 ustęp 2 pkt a);

b) 10 zestawów gadżetów obejmujących: torbę, smart pad, smycz, koszulkę Sport.pl - po jednym dla każdego z uczestników Konkursu określonych w § 4 ustęp 2 pkt b).

2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród określonych w Regulaminie.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora Konkursu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika w sposób określony w § 4 ustęp 4 Regulaminu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu lub w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody nie wskaże danych kontaktowych umożliwiających Organizatorowi wysłanie nagrody, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora - jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem zawiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail, na który to adres zostało wysłane zawiadomienie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

7. Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu konkursowym (adresu e-mail), adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych informacji.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Continental" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.