Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Sportowy rok Polaków" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Sportowy rok Polaków" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne jest Agora S.A.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Serwisu Sport.pl w Serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/Sportpl, dalej zwanym "Profil Serwisu", oraz równolegle w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE z wykorzystaniem numeru SMS o podwyższonej opłacie, w okresie od 23 grudnia do 30 grudnia 2014 r., na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.

3. U czestnikami Konkursu mogą być osoby, które odwiedzą Profil Serwisu na serwisie społecznościowym Facebook lub zakładkę "Quiz" w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są "fanami" Profilu Serwisu w trakcie trwania Konkursu lub uczestnicy którzy prześlą wiadomość SMS na numer 72466 z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Koszt wiadomości ponoszony przez uczestnika, który prześle wiadomość SMS to 2 złote + 23% VAT, tj. 2,46 złotych brutto.

2. Określenie siebie jako "fana" Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

3. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji "Sportowy rok Polaków" (zwanej dalej "Aplikacja konkursowa") znajdującej się w serwisie Facebook na Profilu Serwisu oraz za pomocą Quizu w aplikacji Sport.pl LIVE na urządzeniach mobilnych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 23 grudnia 2014 roku od godziny 15.00 do dnia 30 grudnia 2014 roku do godziny 15.00 przesłać zgłoszenie za pomocą Aplikacji konkursowej lub za pomocą wiadomości SMS, tj. odpowiedź będącą realizacją zadania konkursowego wskazanego w Aplikacji konkursowej, oraz w zakładce Quiz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

5. Uczestnik może przesłać do Konkursu co najwyżej jedno zgłoszenie poprzez aplikację konkursową i co najwyżej jedno zgłoszenie z jednego numeru telefonu za pomocą wiadomości SMS.

6. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

7. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że zgłoszone zadanie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zadania konkursowego do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację.

8. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania zadania konkursowego na stronach Serwisu, na stronach Profilu Serwisu, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury przyzna autorom najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe trzy główne nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 31 grudnia 2014 r. do godziny 12 zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika bądź podejmując trzykrotną próbę połączenia z numerem z którego nadany został SMS.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu - jeśli występuje, numer telefonu oraz numer konta bankowego) w terminie 24 godzin od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody lub odebrać telefon od organizatora.

6. W przypadku braku odpowiedzi na adres e-mail lub trzykrotnego nieodebrana telefonu uczestnik traci prawo do nagrody. Organizator podejmie wówczas próbę skontaktowania się z autorem kolejnej najlepszej odpowiedzi wybranej przez jury.

7. Organizator opublikuje na Profilu Serwisu wyniki Konkursu do dnia 1 stycznia 2015 r. do godziny 18.

§ 5. Nagrody

1. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne o wartości 500 złotych.

2. Nagrody zostaną wysłane do ich zdobywców przelewem na numer konta wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Sportowy rok Polaków". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.