Regulamin konkursu "Olimpijskie emocje"

Regulamin konkursu "Olimpijskie emocje".

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Olimpijskie emocje" zwanego dalej „Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Garmin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326980, NIP 5252463854, kapitał zakładowy 1 877 800 zł, zwana dalej „Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na fanpage’u serwisu Sport.pl, utrzymywanym w serwisie Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://pl-pl.facebook.com/Sportpl/, zwanym dalej „Fanpage", w dniach od 30 lipca 2021 do 14 sierpnia 2021 roku, przy czym Konkurs obejmuje pięć edycji, które odbędą się w następujących terminach:

I edycja 30 lipca 2021 – 06 sierpnia 2021 roku;

II edycja 01 sierpnia 2021 – 08 sierpnia 2021 roku;

III edycja 03 sierpnia 2021 – 10 sierpnia 2021 roku;

IV edycja 05 sierpnia 2021 – 12 sierpnia 2021 roku;

VI edycja 07 sierpnia 2021 – 14 sierpnia 2021 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu Sport.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.sport.pl/sport-hp/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem".

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 30 lipca 2021 – 14 sierpnia 2021 roku. Konkurs obejmuje pięć niezależnych od siebie edycji, które odbędą się w następujących terminach:

I edycja 30 lipca 2021 – 06 sierpnia 2021 roku;

II edycja 01 sierpnia 2021 – 08 sierpnia 2021 roku;

III edycja 03 sierpnia 2021 – 10 sierpnia 2021 roku;

IV edycja 05 sierpnia 2021 – 12 sierpnia 2021 roku;

V edycja 07 sierpnia 2021 – 14 sierpnia 2021 roku.

Uczestnik Konkursu może wziąć udział w jednej, kilku lub we wszystkich edycjach Konkursu z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu oraz § 5 ust. 4

2. Aby wziąć udział w wybranej edycji Konkursu należy w jej terminie (od godziny 10.20 w pierwszym dniu danej edycji, do godziny 23:59 w ostatnim dniu danej edycji), na Fanpage'u pod postem konkursowym zamieścić w komentarzu wypowiedź na wskazany w danej edycji temat konkursowy opublikowany w poście konkursowym na Fanpage’u.

3. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie komentarza za pomocą funkcji „Dodaj komentarz", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić w danej edycji Konkursu tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną pracę konkursową w danej edycji Konkursu, za prawidłowo zgłoszoną i przyjętą do danej edycji Konkursu uważana będzie jedynie praca konkursowa zgłoszona jako pierwsza do danej edycji Konkursu.

5. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

6. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

7. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronach Fanpage’a, mogą również zostać zamieszczone na stronach Serwisu, a także stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora oraz na profilu Serwisu utrzymywanym w serwisie Instagram.com. Zwycięskie prace konkursowe mogą

zostać opublikowane także na stronie serwisu internetowego Fundatora i na profilu Fundatora utrzymywanym w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy każdej edycji Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy dokonali zgłoszenia w danej edycji Konkursu oraz spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników w danej edycji Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 3 najciekawsze prace konkursowe w danej edycji Konkursu, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. Decyzja jury ma charakter uznaniowy, przy czym wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością, kreatywnością.

4. Organizator zamieści na Fanpage'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com. Wyniki poszczególnych edycji Konkursu zostaną opublikowane w następujących terminach:

I edycja – 13 sierpnia 2021 roku;

II edycja – 17 sierpnia 2021 roku;

III edycja – 19 sierpnia 2021 roku;

IV edycja – 23 sierpnia 2021 roku;

V edycja – 25 sierpnia 2021 roku.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są: zegarki marki Garmin model Forerunner 745 o wartości 1528,51 zł – po jednym zegarku dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 (łącznie 3 zegarki w każdej edycji Konkursu, łącznie 15 zegarków w Konkursie)

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach całego Konkursu (tj. z uwzględnieniem wszystkich jego edycji) tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres olimpijskie_emocje@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: Olimpijskie emocje".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: olimpijskie_emocje@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia

ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.