Regulamin konkursu "Wygraj koszulki piłkarzy LaLiga - Damiana Kądziora i Leo Messiego"

Regulamin konkursu "Wygraj koszulki piłkarzy LaLiga - Damiana Kądziora i Leo Messiego"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wygraj koszulki piłkarzy LaLiga – Damiana Kądziora i Leo Messiego” („Konkurs”) jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 („Organizator”).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na profilu serwisu Sport.pl utrzymywanym w serwisie Facebook.com, dostępnym pod adresem https://pl-pl.facebook.com/Sportpl/, („Profil”), w dniach od 28 grudnia 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 28 grudnia 2020 roku od godz. 12:00 do dnia 30 grudnia do godz. 23:59 na Profilu pod postem konkursowym w komentarzu:

a) zamieścić wypowiedź konkursową na temat: „Napisz, jakie jest Twoje najbardziej pozytywne wspomnienie z 2020 roku w LaLiga? Wypowiedź uzasadnij”;

b) wskazać preferowaną postać nagrody poprzez #KoszulkaKądzior albo #KoszulkaMessi.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie wypowiedzi za pomocą funkcji „Dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie.

4. Po dokonaniu zgłoszenia pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

6. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na Profilu, mogą również zostać zamieszczone na stronach serwisu Sport.pl, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże dwie najciekawsze wypowiedzi, a uczestnikom, który je zgłosili, zostaną przyznane nagrody określone w §5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator najpóźniej w dniu 1 stycznia 2021 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Profilu. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do realizacji nagrody i weryfikacji tożsamości (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są koszulki zawodników LaLiga: Damiana Kądziora i Leo Messiego. Każdy z laureatów Konkursu określonych w § 4 ust. 2 otrzyma jedną koszulkę.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres sport.kontakt@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: „Wygraj koszulki piłkarzy LaLiga – Damiana Kądziora i Leo Messiego”.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sport.kontakt@agora.pl.. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureata podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie na potrzeby wysyłki nagród.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.