Regulamin konkursu "Radość zwycięstwa"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Radość zwycięstwa" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-728 Warszawa ul. Targowa 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, o kapitale zakładowym w wysokości 115.000.000,00 zł, zwana dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora pod adresami URL: https://www.sport.pl/sport/0,0.html , dalej "Serwis Sport.pl" i http://fotoforum.gazeta.pl/0,0.html , dalej "Serwis FotoForum" w dniach od 27 lipca 2012 roku do 19 sierpnia 2012 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu FotoForum albo za pośrednictwem Serwisu Sport.pl.

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

6. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Sport.pl, jest podanie w dostępnym w Serwisie Sport.pl formularzu konkursowym danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum należy w terminie od dnia 27 lipca 2012 roku od godziny 10.00, do dnia 19 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59:

a. zalogować się w Serwisie Fotoforum przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

b. zamieścić w galerii konkursowej w Serwisie Fotoforum zdjęcie dotyczące tematyki konkursu i otagować kategorią "konkurs: radosc_zwyciestwa" lub zamieszczone w Serwisie FotoForum przed dniem rozpoczęcia Konkursu zdjęcia otagować kategorią "konkurs: radosc_zwyciestwa", przy czym zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane aparatem o matrycy o minimalnej wielkości 5 megapixeli.

2. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Sport.pl należy w terminie od dnia 27 lipca 2012 roku od godziny 10.00, do dnia 19 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59, przesłać zdjęcie dotyczące tematyki konkursu, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie Sport.pl, przy czym zdjęcie zgłoszone do konkursu musi być wykonane aparatem o matrycy o minimalnej wielkości 5 megapixeli.

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 8 Regulaminu każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.

4. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia te nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia na stronach Serwisu Sport.pl oraz Serwisu Fotoforum.

5. Poprzez nadesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronach Serwisu Sport.pl, jak również na stronach Serwisu FotoForum, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

6. Poprzez nadesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada prawo do udzielenia zgody na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu, a także że zdjęcia nie naruszają niczyich autorskich praw majątkowych ani osobistych.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zdjęć nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu,

b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu,

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu,

d) trzydziestu siedmiu laureatów wyróżnień, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt d) Regulaminu.

Laureat pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca może być tylko jeden.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Sponsora.

4. Organizator w dniu 24 sierpnia 2012r. opublikuje na stronach serwisów Sport.pl oraz FotoForum listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą plik ze zwycięskim zdjęciem oraz dane niezbędne do przekazania nagrody tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz numer konta bankowego.

6. Zdjęcia oceniane będą przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

a) zgodność z tematyką Konkursu;

b) wartość artystyczna i ogólne wrażenia estetyczne;

c) spełnienie warunków formalnych Konkursu określonych w Regulaminie.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrody w Konkursie są pieniężne. Nagrodą w Konkursie jest:

a) suma pieniężna w wysokości 7.000 PLN brutto - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 pkt a) Regulaminu,

b) suma pieniężną w wysokości 4.000 PLN brutto - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 pkt b) Regulaminu,

c) suma pieniężną w wysokości 3.000 PLN - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 pkt c) Regulaminu,

d) suma pieniężna w wysokości 50 PLN brutto - dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 pkt d) Regulaminu.

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt a), b), c) niniejszego paragrafu, Organizator potrąci z nagrody kwotę w wysokości 10% wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagrody konkursowe zostaną przekazane na konto bankowe każdego ze zwycięzców w terminie 14 (czternastu) dni od przekazania Organizatorowi informacji zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu, przelewem na konto wskazane przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości zamiany na nagrodę rzeczową.

5. Każdy z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu poprzez zgłoszenie do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie przez Organizatora lub Sponsora zgłoszonych przez uczestnika fotografii, w tym utrwalonych na nich wizerunków w albumie pt. "LONDYN 2012 - Radość zwycięstwa".

6. Z chwilą wydania nagrody każdy z uczestników określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu tj. fotografii wykonanej przeze siebie na potrzeby niniejszego Konkursu, przeniesienie praw, o których mowa powyżej nastąpi zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym, przeniesienie praw, o których mowa powyżej rozciąga się na wszystkie pola eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu;

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w tym także w radiu, telewizji, w sieci Internet, m.in. w celu promocji, reklamy Sponsora oraz w albumie pt. "LONDYN 2012 - Radość wygrywania" i dla jego promocji w radiu, telewizji, w sieci Internet,

c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

d) korzystanie lub rozporządzanie z tych zdjęć w całości lub w dowolnych fragmentach;

e) wprowadzanie zmian do utworów w całości lub do jego dowolnych fragmentów;

f) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet oraz intranet;

g) podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy utworów zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu.

7. Każdy z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, poprzez zgłoszenie do konkursu zezwala Organizatorowi lub Sponsorowi również na korzystanie, w tym rozpowszechnianie utrwalonych na zdjęciach wizerunków.

8. Niezależnie od ilości zgłoszonych do Konkursu zdjęć, jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.

9. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu, nie nabywa prawa do nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych w tym numeru konta, o którym mowa w §4 ust. 5 Regulaminu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Radość zwycięstwa". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory S.A.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach ww. serwisów.

Więcej o: