Boniek przedstawił swój program wyborczy

Kandydat na prezesa PZPN, Zbigniew Boniek przedstawił swój 10-punktowy program wyborczy. Kandydat chce zreformować rozgrywki juniorskie, walczyć o to by mecze EURO 2012 były rozgrywane również w Krakowie i na Górnym Śląsku i powołać Piłkarskie Biuro Podróży.
Drzewiecki przegrał z FIFA przez nokaut »

Program:

I. Przygotowanie bilansu otwarcia nowych władz PZPN

a) przeprowadzenie analizy wszystkich przepisów prawa związkowego celem przygotowania projektu zmian, które zapewnią zgodność tych przepisów z prawem powszechnym, z przepisami FIFA i UEFA oraz wyeliminują możliwość dowolnej interpretacji;

b) przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej-prawnej (due dilligence ) celem zbadania stanu finansów Związku, wielkości zobowiązań, przysługujących praw, realizacji umów,prowadzonych postępowań etc.;

c) opracowanie raportu z powyższych czynności i ujawnienie go opinii publicznej.

II. Nowa strategia PZPN

a) stała bieżąca współpraca ze związkami wojewódzkimi, Ekstraklasą S.A. oraz Polską Ligą Piłkarską - organizacją klubów I ligowych i wyposażenie tych podmiotów w odpowiednie instrumenty ułatwiające realizacje ich celów;

b) wprowadzenie dokładnego podziału kompetencji między poszczególnymi organami związku z wyraźnym wskazaniem praw i obowiązków poszczególnych organów oraz osób pełniących funkcje w tych organach;

c) wzmocnienie pionu szkolenia Związku celem zintensyfikowania pracy z dziećmi i młodzieżą;

d) przywrócenie środowisku sędziowskiemu należnej mu pozycji poprzez stworzenie nowych mechanizmów doboru kadr, podnoszenia kwalifikacji i eliminacji możliwości zachowań przestępczych i nagannych;

e) zintensyfikowanie dotychczasowych działań na arenie międzynarodowej oraz podjęcie nowych, mających na celu zwiększenie roli polskich managerów w strukturach FIFA I UEFA, a także tworzenie warunków klubom i związkom wojewódzkim do nawiązywania współpracy zagranicznej;

f) wsparcie organizacyjne i finansowe kobiecej piłki nożnej, futsalu oraz piłki plażowej.

III. Realizacja celów statutowych Związku

a) stworzenie przy współpracy ze związkami wojewódzkimi, klubami sprawnego systemu selekcji młodych talentów;

b) utworzenie kilku młodzieżowych ośrodków szkoleniowych nadzorowanych bezpośrednio przez pion szkolenia Związku przy współpracy związków wojewódzkich;

c) systematyczne konsultacje wyselekcjonowanych zawodników;

d) zmianę zasad rywalizacji sportowej na szczeblu drużyn juniorskich;

e) zapewnienie szczególnej staranności w szkoleniu 8-10latków;

f) wprowadzenie nowych zasad współzawodnictwa związków wojewódzkich w zakresie nowych rozgrywek w 4 kategoriach wiekowych np. 12, 14, 16, 18 co ma spowodować już w najmłodszych latach nie tylko rozwój siłowy, ale wyzwolenie innych cech kształtujących piłkarza;

g) stworzenie specjalnego, wysokiego funduszu z przeznaczeniem na szkolenie i rozwój bazy szkoleniowej dla związków wojewódzkich, które zwyciężą we współzawodnictwie;

h) stworzenie systemu medialnego zarządzania takimi rozgrywkami mającym na celu pozyskanie sponsorów i popularyzację tych rozgrywek.

Jan Tomaszewski wyszedł z programu Tomasza Lisa »

IV. Szkolenie i opieka nad piłkarstwem młodzieżowym

a) opracowanie i przekazanie do najniższych struktur materiałów szkoleniowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży;

b) organizowanie szkoleń w związkach wojewódzkich dla trenerów szkolących młodzież zarówno w klubach jak i szkołach;

c) powołanie specjalnej grupy roboczej odpowiedzialnej za stałą współpracę z wojewódzkimi związkami i szkołami.

V. Walka z korupcją w polskiej piłce

a) stworzenie własnych związkowych mechanizmów umożliwiających karanie bez względu na wyniki postępowań prowadzonych przez państwowe organy ścigania (formuła "co wolno, a czego nie wolno" );

b) bezwzględne dążenie do ukarania karami regulaminowymi wszystkich, którym udowodniono korupcję;

c) zobowiązanie Związku do składania doniesień do prokuratury w przypadku powzięcia podejrzenia o jakimkolwiek zjawisku korupcji.

VI. Współpraca z Delegatami na Zjazd PZPN

a) powołanie stałych komisji tematycznych spośród delegatów na Zjazd, które obradowałyby cyklicznie jako organ opiniodawczy Zarządu;

b) utrzymywanie przez delegatów stałych kontaktów pomiędzy Zarządem a związkami wojewódzkimi i klubami.

VII. Współpraca z Rządem RP oraz władzami samorządowymi

Moje poglądy w zakresie suwerenności Związku są znane, a sama suwerenność Związku jest zasadą podstawową. Jednakże ścisła współpraca z Rządem jest bardzo ważna w celu znalezienia synergii dla rozwoju piłkarstwa zawodowego, młodzieżowego i rozwoju zdrowego i sprawnego fizycznie społeczeństwa. Ta współpraca winna rozwijać się w zakresie:

a) budowy boisk piłkarskich,

b) rozbudowy infrastruktury sportowej, w tym bezpiecznych stadionów,

c) popularyzacji piłki nożnej jako dyscypliny wywołującej pozytywne emocje,

d) wypracowania system finansowania szkolenia młodzieży,

e) wypracowania nowych rozwiązań podatkowych dotyczących klubów piłkarskich i piłkarzy zawodowych.

Niezależnie od powyższych punktów Związek powinien ściśle współpracować z Rządem i władzami samorządowymi w zakresie organizacji EURO 2012 w celu zapewnienia jak najlepszej organizacji turnieju i wykorzystania EURO 2012 nie tylko dla rozwoju polskiej piłki nożnej, ale także dla ożywienia gospodarki naszego Kraju i promocji Polski na świecie.

Kultura działaczy PZPN: Żadna k...a gra się nie toczy »

VIII. EURO 2012

Podjęcie działań na rzecz przyznania organizacji EURO 2012 także Krakowowi i aglomeracji Śląskiej z uwagi na to, że:

a) Kraków to: jedno z trzech największych polskich miast, zabytki klasy światowej, wielki ośrodek akademicki i kulturalny, tradycja w turystyce międzynarodowej, realizowana przebudowa stadionu;

b) Śląsk to: ośrodek skupiający około 5 mln ludności, wielkie tradycje piłkarskie i zasługi dla polskiej piłki nożnej, Stadion Śląski. Obydwa miasta są dobrze skomunikowane z Europą i znaczną częścią Kraju poprzez już istniejące autostrady i sprawnie funkcjonujące porty lotnicze.

IX. Polityka komunikacji

a) zwiększenie transparentności działań Związku,

b) właściwa współpraca z mediami dla odbudowy wizerunku polskiej piłki nożnej oraz informowania opinii publicznej o działalności Związku;

c) stała współpraca Zarządu z innymi organami Związku, komisjami oraz związkami wojewódzkimi;

d) dalszy rozwój strony internetowej Związku, które w pełni umożliwi śledzenie działań centrali oraz stworzenie forum dyskusyjnego na stronie internetowej celem bieżącego monitorowania opinii o jej działaniach.

X. Piłkarskie Biuro Podróży

Powołanie spółki prawa handlowego o nazwie Polskie Piłkarskie Biuro Podróży (Polish Football Travel

Office), której przedmiotem działalności będzie:

a) profesjonalna obsługa meczów wyjazdowych wszystkich polskich reprezentacji oraz klubów, jeżeli zgłoszą taką potrzebę;

b) profesjonalna obsługa sponsorów wszystkich reprezentacji oraz ich wyjazdów z reprezentacjami;

c) organizacja wyjazdów dla sponsorów (zarządy, managerowie, sprzedawcy firm sponsorujących związek) oraz innych zainteresowanych osób na mecze znanych klubów i innych reprezentacji europejskich;

d) organizacja wyjazdów dla zarejestrowanych w klubie Kibica Reprezentacji kibiców reprezentacji na mecze wyjazdowe. Zyski z takiej działalności przekazywane byłyby na cele statutowe Związku, w szczególności na finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży.

Schetyna: Wojna o normalność w polskiej piłce trwa »