Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Bilety na eliminacje ME kobiet" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Bilety na eliminacje ME kobiet" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000062347, o numerze NIP 527-220-14-94, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu serwisu Sport.pl prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL: https://pl-pl.facebook.com/Sportpl, dalej zwanym "Profilem Serwisu", w dniach 21-22 maja 2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Serwisu lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Serwisu.

5. Określenie siebie jako "fana" Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie 21-22 maja 2014 roku przesłać zgłoszenie, to jest co najmniej jedno rozwiązanie zadania konkursowego zamieszczonego na Profilu Serwisu.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje po opublikowaniu komentarza, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania odpowiedzi konkursowej lub po przesłaniu maila z odpoiwedzią na adres podany w poście konkursowym.

3. Po przesłaniu odpowiedzi konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że odpowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania odpowiedzi konkursowej na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniające warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze

a) trzy osoby, które najszybciej odpowiedzą na pytanie zadane w dniu 21 maja;

b) cztery osoby, które najciekawiej rozwiążą zadanie opublikowane w dniu 22 maja;

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 22 maja 2014 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody za pośrednictwem komentarza zamieszczonego pod nagrodzoną pracą konkursową w ramach Profilu Serwisu, lub mailowo.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać w formie wiadomości prywatnej do Profilu Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook dane umożliwiające wysyłkę nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon lub przekazać je za pośrednictwem maila.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) trzy podwójne zaproszenia na mecze eliminacji ME siatkarek w dniach 23-25 maja dla osób określonych w punkcie § 4.2 a);

b) cztery podwójne zaproszenia na mecze eliminacji ME siatkarzy w dniach 23-25 maja dla osób określonych w punkcie § 4.2 b) oraz koszulka dla autorów dwóch najciekawszych odpowiedzi;

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Bilety będzie można odebrać we bydgoskiej siedzibie "Gazety Wyborczej" pod adresem ul. Gdańska 27, Bydgoszcz. Koszulki zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu..

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Bilety na eliminacje ME kobiet". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§8. Postanowienia końcowe.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Serwisu.