"Stroje za Asy" - regulamin konkursu

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej w Warszawie i Katowicach.

Stroje meczowe, które „wygrają" dla młodych zawodniczek i zawodników reprezentanci Polski, trafią do konkretnych klubów poprzez konkurs, który odbędzie się w trakcie trwania mistrzostw Europy. Poniżej prezentujemy jego regulamin.

Regulamin konkursu „Stroje za Asy"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Stroje za Asy", zwanego dalej „Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem".

2. Konkurs kierowany jest do klubów, szkółek, akademii sportowych o profilu siatkarskim wytypowanych przez Organizatora przy wsparciu środowiska polskiej piłki siatkowej.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Sport.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.sport.pl/sport-hp/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem", w dniach od 3 września 2021 do 19 września 2021 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu Sport.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wytypowane przez Organizatora przy wsparciu środowiska siatkarskiego kluby, szkółki, akademie sportowe o profilu siatkarskim.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 3 września 2021 – 19 września 2021 roku.

2. Organizator w terminie 3 września 2021 roku – 12 września 2021 roku poinformuje wytypowane kluby, szkółki, akademie sportowe o profilu siatkarskim o możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 3 września 2021 roku od godziny 18.00 do dnia 17 września do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: StrojeZaAsy@sport.pl:

a) odpowiedź konkursową na pytanie: „Dlaczego stroje od Sport.pl powinny trafić właśnie do naszej siatkarskiej drużyny?"; wypowiedź nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami;

b) informację o składzie liczbowym drużyny uczestnika oraz rozmiarach (wzrost) strojów zawodników wchodzących w skład drużyny.

4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną pracę konkursową, za prawidłowo zgłoszoną i przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie praca konkursowa zgłoszona jako pierwsza.

5. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 3, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

6. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

7. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, a także stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora oraz na profilu Serwisu utrzymywanym w serwisie Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże najciekawsze prace konkursowe, a uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1. Przy czym Organizator przyzna:

a) jedną nagrodę I stopnia określoną w § 5 ust. 1a) oraz

b) nagrody II stopnia określone w § 5 ust. 1b).

Łączna liczba przyznanych nagród zależna będzie od liczby asów serwisowych wykonanych przez polską reprezentację na Mistrzostwach Europy w siatkówce odbywających się w dniach 1–19 września 2021 roku. Ostateczna pula nagród oraz liczba nagrodzonych uczestników ustalona zostanie z chwilą zakończenia udziału polskiej reprezentacji w wyżej opisanym turnieju.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. Decyzja jury ma charakter uznaniowy, przy czym wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością, kreatywnością.

4. Organizator zamieści na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie, nie później niż 24 września 2021 roku.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla laureata nagrody I stopnia:

- przeprowadzenie treningu siatkarskiego dla nagrodzonej drużyny przez byłego reprezentanta Polski w siatkówce (z tym zastrzeżeniem, że Organizator zapewnia udział siatkarza w treningu, nie zapewnia miejsca przeprowadzenia treningu) oraz

- stroje sportowe (koszulka + spodenki) dla drużyny laureata; nie więcej jednak niż 10 strojów;

b) dla laureatów nagrody II stopnia:

- stroje sportowe (koszulka + spodenki) dla drużyny laureata; nie więcej jednak niż 10 strojów;

przy czym łączna liczba przyznanych wszystkim laureatom strojów sportowych zależna będzie od liczby asów serwisowych wykonanych przez polską reprezentację na Mistrzostwach Europy w siatkówce odbywających się w dniach 1–19 września 2021 roku, przy założeniu, że jeden as serwisowy odpowiada 3 strojom sportowym. Ostateczna pula nagród oraz liczba nagrodzonych uczestników ustalona zostanie z chwilą zakończenia udziału polskiej reprezentacji w wyżej opisanym turnieju.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem.

3. Szczegóły realizacji nagrody w postaci treningu z byłym reprezentantem Polski zostaną ustalone przez Organizatora indywidualnie z nagrodzonym uczestnikiem. Stroje sportowe zostaną zamówione i przygotowane zgodnie z informacjami podanymi przez uczestników w zgłoszeniu konkursowym, o którym mowa w § 3 ust. 3. Stroje sportowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 dni od

dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

4. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres StrojeZaAsy@sport.pl z dopiskiem „Konkurs: Stroje za Asy".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: StrojeZaAsy@sport.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług

informatycznych, a dane laureatów lub ich przedstawicieli na potrzeby wysyłki nagród podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.