Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Zaraź biegową pasją" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Zaraź biegową pasją" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest LIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 36, 02-657 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000134061, kapitał zakładowy: 100 000 zł, NIP 521 32 21 905, REGON 015291980, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu Polskabiega.sport.pl w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL:

"https://www.facebook.com/polskabiega" dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 25 lutego 2013 roku do 15 marca 2013 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Profil Serwisu na serwisie społecznościowym Facebook.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są "fanami" Profilu Serwisu lub określą się jako fani Profilu Serwisu w trakcie trwania Konkursu.

2. Określenie siebie jako "fana" Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

3. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji "Zaraź biegową pasją" (zwanej dalej "Aplikacja konkursowa") znajdującej się w serwisie Facebook na Profilu Serwisu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 25 lutego 2013 roku od godziny 15.00, do dnia 15 marca 2013 roku do godziny 23.59 za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zgłoszenie tj.:

odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w Aplikacji konkursowej, przy czym odpowiedź powinna stanowić wypowiedź nieprzekraczająca 600 znaków bez spacji,

dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.

5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

7. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na Profilu Serwisu.

8. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej na Profilu Serwisu.

9. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w odpowiedzi konkursowej treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, czy społecznie niewłaściwe.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Autorzy najciekawszych wypowiedzi zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) 5 najciekawszych wypowiedzi, które zdaniem jury będą się wyróżniały kreatywnością oraz pomysłowością, a osobom, które je nadesłały, zostaną przyznane nagrody główne, określone w § 5 ust. 1 lit. a Regulaminu;

b) 10 wyróżnionych wypowiedzi, za które zostanie przyznana nagroda wyróżnienia określona w § 5 ust. 1 lit. b Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator do dnia 22 marca 2013 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 4 pkt b) Regulaminu.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody, tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna - zestaw składający się z kurtki ASICS Fuji Packable Jacket, koszulki ASICS Graphic Tee 2 oraz pulsometru Slazenger K922, ORLEN Warsaw Marathon o łącznej wartości 519,20 zł każdy - po jednej dla każdego zwycięzcy określonego w § 4 ust. 2 lit. a;

b) nagroda wyróżnienia - obejmująca pakiet startowy Premium ORLEN Warsaw Marathon (w skład którego wchodzą czerwona koszulka techniczna ASICS, biały worek sznurowany ASICS, biała czapka z daszkiem ASICS) oraz pas z dwoma bidonami ORLEN Warsaw Marathon o łącznej wartości 213,77 zł każdy - po jednej dla każdego zwycięzcy określonego w § 4 ust. 2 lit. b.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 lub nie odebrał przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania przez Organizatora. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Zaraź biegową pasją". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.