Przekrocz swoje granice [REGULAMIN KONKURSU]

Przekrocz swoje granice [REGULAMIN KONKURSU]

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Przekrocz swoje granice", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732  Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma Puma Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, REGON: 012303441, NIP: 5212657753, KRS: 0000030239, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Polska Biega, dostępnym pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html, zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 31 maja 2016 roku do 12 czerwca 2016 roku, przy czym zgłoszenia do Konkursu będą zbierane za pośrednictwem serwisu Instagram.com. 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia 6 czerwca 2016 roku do godziny 23:59 zamieścić na swoim profilu na serwisie Instagram.com pracę konkursową tj. zdjęcie pokazujące co zgłaszający robi, by osiągnąć swój biegowy cel, z oznaczonym na zdjęciu instagramowym profilem Polska Biega ( https://www.instagram.com/polskabiega.pl/ ) oraz z hashtagiem #polskabiega i #TurnItON. 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową. 3. Po dodaniu zgłoszenia, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na profilu Serwisu oraz w Serwisie, w tym w połączeniu z innymi utworami oraz wykorzystywania go w innej formie (naklejki, ulotki, plakaty). 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w wypowiedzi konkursowej treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, czy społecznie niewłaściwe.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 3 laureatów, których prace konkursowe zostaną uznana za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust.1. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 4. Organizator do dnia 08.06.2016 r. zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Instagram. 5. Autorzy zwycięskich zgłoszeń zobowiązani są wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w wiadomości (polskabiega@agora.pl) lub przekazać w sposób określony w zawiadomieniu przesłanym za pośrednictwem serwisu Instagram, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2016 do godziny 23.59 wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu kontaktowego, rozmiar obuwia, wersja damska czy męska).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrody w Konkursie dla laureatów określonych w § 4 ust. 2 to po jednej parze butów PUMA IGNITE DISC, przy czym jeżeli będzie problem z rozmiarówką, uczestnik otrzyma inny model o tej samej wartości - 549 zł brutto. Wybór wersji butów (damski czy męski oraz rozmiar) organizator ustali ze zwycięzcami indywidualnie.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Przekrocz swoje granice". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.