Regulamin konkursu Z kim chciałbyś wystartować w Narodowym Święcie Biegania

Regulamin konkursu "Z kim chciałbyś wystartować w Narodowym Święcie Biegania"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Z kim chciałbyś wystartować w Narodowym Święcie Biegania?", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma Agencja LIVE Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17C, 01-882 Warszawa, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Polska Biega, dostępnym pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html, zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 2 marca 2016 roku do 21 marca 2016 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 2 marca r. do 18 marca 2016 r. do godz. 23:59 nadesłać na adres mailowy polskabiega@agora.pl zgłoszenie konkursowe wskazane na stronie konkursowej w Serwisie.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jedno zgłoszenie konkursowe, w przypadku wygranej przyznana mu będzie jedna nagroda spośród wskazanych w §5 ust. 1.

5. Odpowiedź konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 15 najciekawszych, a uczestnikom którzy je nadesłali zostanie przyznana jedna z nagród określonych w § 5 ust. 1.

3. Do dnia 21 marca 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzcę Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

4. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. rozmiar, imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody, numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest 15 zestawów. Każdy zestaw składa się z 2 plecaków ORLEN Warsaw Marathon, dwóch czapek ORLEN Warsaw Marathon, oraz dwóch pakietów startowych na Narodowe Święto Biegania (na ORLEN Warsaw Marathon 2016 lub Bieg OSHEE 10 km, oba biegi rozgrywane są 24.04.2016). Zwycięzca sam określa, w którym biegu chce wziąć udział

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Fundatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody (plecaki i czapki) zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5. Organizator konkursu osobnym mailem poinformuje zwycięzców o sposobie odebrania i rejestracji na wybrany dystans biegu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Z kim chciałbyś wystartować w Narodowym Święcie Biegania? ". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.