REGULAMIN KONKURSU "WIOSNA Z LIDLEM"

REGULAMIN KONKURSU "WIOSNA Z LIDLEM"

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu o nazwie "WIOSNA Z LIDLEM", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732  Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Fundatorem nagród jest firma "Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o. o." sp. k., ul. Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne , zwana dalej "Fundatorem".
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Polska Biega, dostępnym pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html, zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 5 marca 2015 roku do 11 marca 2015 roku.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci,  rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 5 marca 2015 r. od godz. 12:00 do 11 marca 2015 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj. nadesłać na adres mailowy polskabiega@agora.pl pracę konkursową odpowiadającą na temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie. Praca konkursowa może zostać przesłane w popularnych rozszerzeniach w zależności od formy odpowiedzi, przy czym plik powinien być w rozmiarze nie większym niż 3 MB
 2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.
 4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wiele zgłoszeń konkursowych, przy czym może być mu przyznana jedna nagroda spośród wskazanych w §5 ust. 1.
 5. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
 6. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem..

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
 2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a)      pięciu laureatów, których prace zostaną uznana za najciekawsze, a każdemu z uczestników, którzy je nadesłali, zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1a.

 1. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
 2. Do dnia 12 marca 2015 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.
 3. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

 1. Nagrodą w Konkursie:

a)      dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 lit a) jest zestaw: pas monitorujący częstość uderzeń serca z technologią Bluetooth + plecak boegpwy.

 1. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.
 3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.
 4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: WIOSNA Z LIDLEM". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.