Regulamin konkursu "Z Isostarem do Paryża"

Regulamin konkursu "Z Isostarem do Paryża"

Regulamin konkursu "Z Isostarem do Paryża"

Polskabiega.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie Z Isostarem do Paryża i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma NOVI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Stefana Batorego 26, 43-200 Pszczyna, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu serwisu Polskabiega.pl (profil o nazwie "Polska Biega") w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: "https://www.facebook.com/polskabiega ", zwanym dalej profilem Serwisu oraz na serwisie Polska Biega, dostępnym pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html, zwanym dalej Serwisem

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na Serwisie w okresie od 30.01.2015 do 10.02.2015, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 30 stycznia 2015 roku, do dnia 4 lutego 2015 roku do godziny 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj. umieścić na swoim (prywatnym) profilu w serwisie Facebook zdjęcie (w trybie zdjęcie publiczne) lub kolaż będące interpretacją haseł zamieszczonych na banerze konkursowym zamieszczonym w serwisie Isostar Polska pod adresem URL: http://isostarpolska.pl/ i nadesłać na adres mailowy polskabiega@agora.pl wiadomość zawierającą:

a)      pracę konkursową oraz

b)      oświadczenie uczestnika o akceptacji Regulaminu.

w tytule maila wpisując KONKURS ISOSTAR,

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Konkursu oraz treść Regulaminu.

3. Uczestnik może opublikować i wysłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

4. Po publikacji zgłoszenia konkursowego w serwisie Facebook i przesłaniu go na adres mailowy polskabiega@agora.pl, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5.Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że treść przesłanego i opublikowanego przez niego zdjęcia lub kolażu nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu.

6. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronach Serwisu, na stronach na profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w zgłoszeniu konkursowym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, czy społecznie niewłaściwe.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora w dwóch etapach tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 12 uczestników. Będzie to pierwszy etap Konkursu.

3. Dwunastu finalistów o których mowa w § 4 ust. 2 dostanie zadanie, które ostatecznie wyłoni dwóch laureatów Konkursu. Zadanie będzie polegało na nakręceniu krótkiego filmu wideo (czas trwania do 45 sekund). Film na być relacją z treningu. Finaliści dostaną informację o zadaniu drogą mailową, na adres e-mail, z którego wysłali zgłoszenie konkursowe. Będzie to drugi etap Konkursu.

4. Spośród nadesłanych przez finalistów filmów, o których mowa w ust 3 powyżej, jury wybierze dwa, najciekawsze filmy, których autorom  zostanie przyznana Nagroda Główna, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

5. Pozostałych dziesięciu finalistów otrzyma nagrodę drugiego stopnia określoną w § 5 ust. 2

6. W skład jury wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

7. Organizator w dniu 5 lutego 2015 r. opublikuje na profilu Serwisu oraz w Serwisie wyniki pierwszego etapu Konkursu oraz zawiadomi finalistów o fakcie zakwalifikowania się do drugiego etapu Konkursu, wysyłając wiadomości na adres mailowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.

8. Organizator w dniu 11 lutego 2015 r. opublikuje na profilu Serwisu oraz w Serwisie ostateczne wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody, wysyłając wiadomość na adres mailowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.

9. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na polskabiega@agora.pl, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą Główną dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 4 jest zestaw obejmujący nagrodę w postaci wyjazdu dla dwóch osób do Paryża na maraton w ramach Schneider Electric Marathon de Paris 2015, rozgrywany w dn. 12.04.2015 r oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej. Zwycięzcy otrzymają pakiet startowy na maraton, który m.in. obejmuje nocleg w 2-osobowym (dla zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą) pokoju hotelowym w Paryżu w dniach 10.04.2015-12.04.2015 oraz przelot w relacji Warszawa-Paryż-Warszawa dla dwóch osób. Łączna wartość nagrody to ok. 4200 zł. Zdobywca niniejszej nagrody jest zobowiązany do startu w maratonie Schneider Electric Marathon de Paris 2015, zrobienia relacji filmowej lub/i tekstowo-fotograficznej z wyjazdu, napisania minimum jednej relacji z opisem swoich przygotowań i suplementacji podczas treningu.

2.      Nagrodą drugiego stopnia w Konkursie dla dziesięciu uczestników, o których mowa w § 4 ust. 5 jest karta podarunkowa Decathlon o wartości 100 złotych (szczegóły:  http://www.decathlon.pl/karta-podarunkowa.html ).

3.      Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 Fundator potrąci z części pieniężnej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

4. Nagrody konkursowe o których mowa w § 5 ust. 2 zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Organizatora adresu pocztowego finalisty.

5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Nagrody Głównej po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody w terminie 2 dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do realizacji nagrody, zgodnie z § 4 ust. 9.

6. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres polskabiega@agora.pl z dopiskiem Konkurs "Z Isostarem do Paryża ". lub pocztą elektroniczną na adres polskabiega@agora.pl

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie.

1.       Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Konkursu tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1.

2.       Uczestnik Konkursu może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Konkursie składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres polskabiega@agora.pl, lub faksem na numer (22) 555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3.       Wzór formularza:

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Konkursie pn. "Z Isostarem do Paryża ".

Data zgłoszenia udziału w Konkursie: ...................

Imię i nazwisko uczestnika ..................

Adres uczestnika .................

Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta zwycięzca Konkursu, jury w terminie w 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o  odstąpieniu uczestnika od udziału w Konkursie, wskaże nowego zwycięzcę Konkursu, o czym poinformuje na stronie konkursowej. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu.

§ 8 Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9 Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się uczestnika z Organizatorem.

Prosimy o kontakt na adres: Agora S.A,.ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej do kontaktu: polskabiega@agora.pl, numer telefonu do kontaktu (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych), numer faksu do kontaktu  (22) 555 54 44.