Regulamin konkursu "Biegowe metamorfozy"

Regulamin konkursu "Biegowe metamorfozy".

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie Biegowe metamorfozy i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest adidas Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu serwisu Polskabiega.sport.pl (profil o nazwie "Polska Biega") w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: "https://www.facebook.com/polskabiega ", zwanym dalej profilem Serwisu oraz na serwisie Polska Biega, dostępnym pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html, zwanym dalej Serwisem

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na Serwisie w okresie od 16.09.2014 do 21.09.2014, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 16 września 2014 roku, do dnia 21 września 2014 roku do godziny 23:59 przesłać zgłoszenie w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres polskabiega@agora.pl, pt. "KONKURS. Biegowe metamorfozy!". Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać:

a) dwa zdjęcia, które pokazują metamorfozę biegacza; zdjęcia nie muszą być ze sobą połączone, to mogą być dwie osobne fotografie.

2. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu.

3. Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego obrazy nie będą naruszać przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia obrazów do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację na profilu Serwisu oraz w Serwisie.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęć konkursowych na profilu Serwisu oraz w Serwisie, w tym w połączeniu z innymi utworami.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na zdjęciach konkursowych obrazów uznanych powszechnie za naganne moralnie, czy społecznie niewłaściwe.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 2 użytkowników, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. Spośród wypowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 3 użytkowników, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.

4. W skład jury Konkursu wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

5. Organizator w dniu 22 września 2014 r. opublikuje na profilu Serwisu oraz w Serwisie wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail uczestnika.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, długość stopy lub wkładki w bucie.

§ 5. Nagrody.

1.      Nagrodą w Konkursie dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 jest para butów adidas Supernova z technologią BOOST.

2. Nagrodą w Konkursie dla uczestnika określonego w § 4 ust. 3 jest pas biegowy adidas Bottle Belt.

3. Organizator wyśle nagrody laureatom kurierem w terminie do 4 tygodni od otrzymania danych adresowych.

4. Nagrody konkursowe zostaną przekazane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem Biegowe metamorfozy. Reklamacje należy składać w terminie 1 miesiąca od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres polskabiega@agora.pl

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Serwisu oraz w Serwisie.