Regulamin konkursu "Biegnij, dziewczyno, biegnij!"

Regulamin konkursu "BIEGNIJ, DZIEWCZYNO, BIEGNIJ" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie "BIEGNIJ, DZIEWCZYNO, BIEGNIJ" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie (00-732), mieszcząca się przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 PLN, wpłacony w całości, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród oraz Partnerem Konkursu jest ASA Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach, przy ul. Oświęcimskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142069, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 748-14-19-778, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,114131.html , zwanego dalej "Serwisem" w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 roku do dnia 24 maja 2013 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 29 kwietnia 2013 roku od godziny 10:00 do 24 maja 2013 roku do godziny 23:59 za pomocą formatki konkursowej dostępnej na stronie Serwisu: a) odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego chcesz wystartować w zawodach biegowych i dlaczego Ty powinnaś dostać nagrodę?". Wypowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków ze spacjami; b) podać swoje dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, oraz rozmiar spodni i koszulki w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody przewidzianej Regulaminem. 2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu. 3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych, jednakże jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 4. Po przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedź na pytania konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na zasadach określonych w ust. 6 poniżej. 6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również na stronie profilu Serwisu utrzymywanego serwisie Facebook.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród wypowiedzi konkursowych określonych w § 3 ust. 1 zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże: 15 (piętnaście) najciekawsze wypowiedzi, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 4. Organizator do dnia 29 maja 2013 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. 5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody. 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw składający się z damskich spodenek oraz koszulki marki Puma - po jednym dla każdego zwycięzcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu. 2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane przez Fundatora pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu. 4. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 lub nie odebrał przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. § 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Współorganizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: BIEGNIJ, DZIEWCZYNO, BIEGNIJ". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. § 7. Ochrona danych osobowych. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. § 8. Postanowienia końcowe. 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.