Regulamin konkursu "Nawadnianie jest ważne"

Regulamin konkursu "Nawadnianie jest ważne"

Regulamin konkursu "Nawadnianie jest ważne".

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Nawadnianie jest ważne" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem nagród jest UAB Birštono mineraliniai vandenys  ul. B. Sruogos g. 7, LT - 59209, Birštonas , Regon: 152833635 VAT: LT528336314  zwany dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu PolskaBiega.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html , zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 8 czerwca 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku, przy czym zgłoszenia do Konkursu będą zbierane za pośrednictwem serwisów Instagram.com i Facebook.com.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Sponsora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczestnicy będący w trakcie trwania Konkursu użytkownikami serwisu Instagram lub/i serwisu Facebook.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 8 czerwca 2015 roku od godz. 21:00 do dnia 15 czerwca 2015 roku do godzi 23:59 zamieścić pracę konkursową na swoim koncie w serwisie Instagram lub na swoim profilu w serwisie Facebook tj. mem inspirowany marką Vytautas i opatrzyć go hashtagiem: "#polskabiegapl" oraz "#vytautas".

3. Uczestnik może otagować i zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową za pośrednictwem jednego z serwisów - Facebook lub Instagram.

4. Po otagowaniu zgłoszenia, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, na stronach konta Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże pięciu laureatów, których prace konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora

4. Organizator do dnia 19.06. 2015 r. zamieści na stronie Serwisu zwycięskie prace konkursowe oraz oznaczy je w serwisie Instagram i w serwisie Facebook. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody w sposób uzależniony od tego, w jaki sposób praca konkursowa została zgłoszona do Konkursu - publikując komentarz pod zwycięskim zdjęciem, na koncie zwycięzcy w serwisie Instagram lub wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.

5. Autorzy zdjęć zobowiązani są wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w komentarzu lub przekazać w sposób określony w zawiadomieniu przesłanym za pośrednictwem serwisu Facebook, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 jest voucher o wartości 400 zł do wykorzystania w serwisie sklepbiegacza.pl do dnia 31 lipca 2015 roku.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4.  W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Vytautas". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.