Wygraj książkę i napisz fragment piosenki dla Gallowaya!

Mamy dla was 10 książek ?Bieganie metodą Gallowaya?!

By dostać jeden egzemplarz wystarczy napisać tekst do jednej zwrotki piosenki na melodię "Gdzie strumyk płynie z wolna". Tekst oczywiście musi mieć "akcenty" biegowe; jury ze szczególnym uznaniem spojrzy na te propozycje, w których autor użyje słowa "Galloway" (w dowolnym przypadku).

Tekst zwrotki prosimy przesłać na adres e-mail: polskabiega@agora.pl. Na pracę twórczą macie czas do 4 grudnia.

Z wybranych zwrotek waszego autorstwa ułożymy potem całą piosenkę - może przetłumaczymy ją i wyślemy Jeffowi do Stanów?

Jeff Galloway to amerykański biegacz i trener, autor metody pokonywania długich dystansów zaplanowanym marszobiegiem. Rekordzista Stanów Zjednoczonych w biegu na 10 mil z 1973 roku z czasem 47.49. Od wielu lat prowadzi trening biegaczy - amatorów. Ma stałą rubrykę w amerykańskim wydaniu miesięcznika "Runner's World".

We wrześniu na rynku pojawiło się drugie wydanie książki "Bieganie metodą Gallowaya". W drugim wydaniu książki "Bieganie metodą Gallowaya" przeczytamy o tym jak zacząć biegać i jak przygotować się do biegów na popularnych dystansach - 5 km, 10 km i do półmaratonu. Wydawcą książki Jeffa Gallowaya jest Septem - HELION SA.

Regulamin konkursu "Piosenka dla Gallowaya" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piosenka dla Gallowaya" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Sponsorem nagród jest Helion SA, ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000121256 będący podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowany pod nr NIP 631-020-02-68, posiadający numer REGON 27`070648, wysokość kapitałów własnych: 15 093 743,00 zł, w tym kapitał zakładowy: 500.100 zł., zwany dalej "Sponsorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 18 listopada do dnia 4 grudnia 2011 roku. 4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również ich małżonkowie, wstępni, zstępni w pierwszym stopniu oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 18 listopada 2011 roku od godziny 20:00, do dnia 4 grudnia 2011 roku do godziny 23:59: a) przesłać tekst jednej zwrotki piosenki na temat biegania, przy czym tekst: - musi być możliwy do zaśpiewania na melodię piosenki "Gdzie strumyk płynie z wolna", b) podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody. 2. Przesłanie tekstu możliwe jest jedynie pocztą elektroniczną na adres e-mail: polskabiega@agora.pl 3. Jeden uczestnik Konkursu może przysłać nie więcej niż trzy teksty - każdy w osobnej wiadomości e-mail. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż trzy teksty, za zgłoszone do Konkursu uważane będą jedynie teksty przesłane w trzech pierwszych wiadomościach e-mail. 4. Poprzez przesłanie tekstu zwrotki w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego przez niego tekstu zwrotki nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia tekstu zwrotki do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w Serwisie oraz na profilu Sponsora w serwisie Facebook. 5. Poprzez przesłanie tekstu zwrotki w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści tekstu zwrotki na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem oraz na profilu Sponsora w serwisie Facebook.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród tekstów zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże dziesięć najciekawszych tekstów, a ich autorom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust 1.. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu do dnia 9 grudnia 2011 roku.

§ 5. Nagrody 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z dziesięciu uczestników, o których mowa w § 4 ust 2 Regulaminu, jest książka "Bieganie metodą Gallowaya. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą!" autorstwa Jeffa Gallowaya, wydane przez Wydawnictwo Helion S.A., wydanie drugie, o wartości 39 zł. 2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu. 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem. 5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Piosenka dla Gallowaya" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację, na stronie konkursowej, imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.