Regulamin konkursu " Misja Brazylia" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Misja Brazylia" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Visa Europe Services Inc. Przedstawicielstwo w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisane do ewidencji zagranicznych podmiotów gospodarczych prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod numerem 2/R zwane dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Sport.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.sport.pl/pilka/0,137168.html, zwanego dalej "Serwisem" za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji konkursowej, zwanej dalej "Aplikacją", w okresie od dnia 11 kwietnia 2014 roku (od godz. 18.00) do dnia 28 kwietnia 2014 roku (do godz. 23.59), na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób posiadających co najmniej jedną z bankowych kart płatniczych Visa w jednym z banków krajowych lub instytucji członkowskiej Visa Europe, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 t.j.), na warunkach ustalonych w regulaminach obowiązujących w tych bankach, które w okresie od 11 kwietnia 2014 roku (od godz. 18.00) do 28 kwietnia 2014 roku (do godz. 23.59) dokonały transakcji za pomocą karty płatniczej VISA.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 11 kwietnia 2014 roku od godziny 18.00 do dnia 28 kwietnia 2014 roku do godziny 23.59 za pomocą Aplikacji przesłać zgłoszenie konkursowe, a w nim:

podać dane transakcji dokonanej za pomocą karty płatniczej Visa w okresie od 11 kwietnia 2014 roku (od godz. 18.00) do 28 kwietnia 2014 roku (do godz. 23.59) (włączając transakcje zbliżeniowe, mobilne, on-line, przelewy z karty kredytowej) - należy zachować wydruk z terminala lub potwierdzenie operacji na rachunku karty Visa dla celów określonych w ust. 5 poniżej;

odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Napisz dlaczego to właśnie Ty powinieneś wyjechać na Mistrzostwa Świata FIFA w Brazylii? (max 3000 znaków bez spacji) (dalej: "praca konkursowa");

podać dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, rok urodzenia, wartość transakcji, datę transakcji, bank wydawca karty.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. Uczestnik zostanie powiadomiony o zapisaniu zgłoszenia konkursowego na podany adres e-mail.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zgłoszeń konkursowych, jednakże każde zgłoszenie uczestnika musi dotyczyć innej transakcji dokonanej za pomocą karty płatniczej Visa.

5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wszystkich potwierdzeń dokonania realizacji transakcji kartą Visa stanowiących podstawę zgłoszeń do Konkursu i ich okazania na wezwanie Organizatora lub Fundatora w celu weryfikacji pod rygorem utraty prawa do nagrody. Każde zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi być powiązane z konkretną transakcją wykonaną za pomocą karty Visa.

6. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

7. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania pracy konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 2 (dwóch) laureatów Nagrody Głównej za najciekawsze prace konkursowe, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu oraz 2 (dwóch) laureatów rezerwowych.

3. W przypadku rezygnacji lub utraty prawa do nagrody przez któregokolwiek z laureatów Nagrody Głównej, o których mowa w ustępie powyżej, prawo do nagrody, o której mowa § 5 ust. 1 Regulaminu, będzie przysługiwało pierwszemu lub kolejnemu laureatowi rezerwowemu.

4. Dodatkowo jury, spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, wskaże 14 laureatów Nagrody Dodatkowej, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 3 Regulaminu oraz 4 (czterech) laureatów rezerwowych. Ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

5. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

6. Do dnia 12 maja 2014 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

7. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody, tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz scan potwierdzenia transakcji dokonanej za pomocą karty płatniczej Visa, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą Główną w Konkursie jest pakiet wyjazdowy na mecz Mistrzostw Świata FIFA fazy grupowej dla 2 (dwóch) osób, w skład którego wchodzi m.in.: zakwaterowanie (3 noce/4 dni) w hotelu 4-gwiazdkowym, w pokoju dwuosobowym, przelot do miejsca docelowego i z powrotem, powitanie i odbiór z lotniska, zajęcia grupowe/wycieczka w dniu przylotu lub wylotu, śniadanie (serwowane w hotelu), aktywność dla gości w dniu meczowym lub w innym dniu wycieczki, cały zaplanowany transport naziemny, gadżety promocyjne Visa o tematyce FIFA, opieka pracowników Visa, jedna przedpłacona karta Visa o wartości 300 USD na każdy pakiet (w walucie real brazylijski - BRL) oraz koszulka z podpisem Usaina Bolta dla laureata oraz jego osoby towarzyszącej - po jednym pakiecie dla każdego z laureatów, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. Do nagród w postaci pakietów na mecze Mistrzostw Świata w Brazylii fazy grupowej, o których mowa powyżej, dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości nagrody. Takie nagrody pieniężne nie są wydawane zwycięzcom, lecz są odprowadzane przez Fundatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nagrodą Dodatkową w Konkursie i upominkiem dla laureatów rezerwowych jest koszulka z podpisem Usaina Bolta - po jednej dla każdego z laureatów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 4 Regulaminu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Organizator skontaktuje się z laureatami po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody.

6. Warunkiem odebrania nagrody określonej w § 5 ust. 1 jest posiadanie przez uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 ważnego paszportu, przy czym w przypadku nieposiadania ww. dokumentu lub nieuzyskania go w terminie koniecznym do zrealizowania nagrody, prawo do nagrody wygasa.

7. Nagrody, o których mowa w ust. 3, zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu.

8. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

9. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił warunków określonych w § 4 ust. 7 Regulaminu, tj. nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody lub nie udokumentuje transakcji dokonanej za pomocą karty płatniczej Visa, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu, w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 7, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda zostanie przekazana laureatowi rezerwowemu, zgodnie z treścią § 4 ust. 3 Regulaminu.

10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i pokwitować odbiór nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Misja Brazylia". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Organizator w niezbędnym zakresie, tj. w celu weryfikacji dokonania transakcji, o której mowa w § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 c) Regulaminu, potwierdzenia prawidłowości przesłania potwierdzenia, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu oraz wydania nagrody, powierzy przetwarzanie powyższych danych Fundatorowi i agencji z nim współpracujących.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.