Regulamin konkursu "Sprawdź, czy mógłbyś być ekspertem Z Czuba na mundial" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem w konkursie o nazwie "Sprawdź, czy mógłbyś być ekspertem Z Czuba na mundial" zwanym dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród konkursowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 67346, kapitał zakładowy 34 050 000 zł, NIP 526-16-50-001, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.sport.pl/sport/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 1 marca 2014 roku do 11 czerwca 2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Konkurs składa się z dwóch etapów, z których pierwszy odbędzie się w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2014 roku, a drugi w okresie od 8 do 31 maja 2014 roku.

2. W celu przystąpienia do pierwszego etapu Konkursu należy w terminie od 1 marca 2014 roku od godziny 12:00 do 30 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59 wysłać zgłoszenie Konkursowe na adres mailowy: komentatorzy@g.pl zawierające:

a) zadanie konkursowe, tj. wypowiedź konkursową będącą odpowiedzią na pytanie: "Dlaczego to właśnie ja mógłbym zostać piłkarskim ekspertem Z Czuba na mundial zajmującym się wskazaną reprezentacją?",

b) podać dane kontaktowe obejmujące: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

3. Spośród uczestników Konkursu, którzy dokonali zgłoszenia w sposób określony w ust. 2, jury Konkursu wybierze 40 najlepszych wypowiedzi konkursowych, których autorzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu. O wynikach pierwszego etapu Konkursu Organizator poinformuje uczestników zamieszczając do dnia 7 maja 2014 r. stosowaną informację na stronie konkursowej.

4. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu w celu przystąpienia do drugiego etapu Konkursu powinni w terminie od 8 maja 2014 roku od godziny 12:00 do 31 maja 2014 roku do godziny 23:59 wysłać zgłoszenie do drugiego etapu na adres mailowy: komentatorzy@g.pl, zawierające zadanie konkursowe, tj. 3 przykłady wpisów w stylu relacji Z Czuba autorstwa uczestnika na temat wybranej przez niego drużyny.

5. W każdym etapie Konkursu jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jeden mail ze zgłoszeniem do danego etapu Konkursu, to za poprawny uważany będzie jedynie pierwszy wysłany mail.

6. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że zgłoszone zadanie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zadania konkursowego do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w Serwisie.

7. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania zadania konkursowego na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

8. Organizator może zaproponować wybranym przez siebie uczestnikom nagrodzonym nagrodami, o których mowa w § 5 ust. 1, zamieszczanie wpisów na stronach relacji Z Czuba, dotyczących meczów rozgrywanych w trakcie mundialu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników drugiego etapu Konkursu, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zadań konkursowych zgłoszonych do drugiego etapu Konkursu, jury wskaże 25 najlepiej wykonanych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na adres e-mail uczestnika, w terminie do 11 czerwca 2014 roku.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są: po jednym zestawie (Piłka adidas replica, Smycz z logo FIFA, Plecak z logo FIFA, Kubek ceramiczny z logo FIFA) dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę.

3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Sprawdź, czy mógłbyś być ekspertem Z Czuba na mundial". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.