Aplikacja Fotball LIVE
  POBIERZ

Regulamin konkursu "Zagraj ze Sport.pl! Pokaż jak śledzisz 23. kolejkę Ekstraklasy."

"Zagraj ze Sport.pl! Pokaż jak śledzisz 23. kolejkę Ekstraklasy."

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.       Organizatorem konkursu o nazwie "Zagraj ze Sport.pl! Pokaż jak śledzisz 23. kolejkę Ekstraklasy", zwanego dalej ?Konkursem?, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2.       Fundatorem nagród jest ADIDAS POLAND SP Z O O z siedzibą w Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, NIP 5220000080, REGON 002052076, KRS 0000032095 zwana dalej ?Fundatorem?.

3.       Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Sport.pl, dostępnym pod adresem URL: https://www.sport.pl/pilka/1,116548,19652110,zagraj-ze-sport-pl-pokaz-jak-sledzisz-23-kolejke-ekstraklasy.html zwanym dalej ?Serwisem? oraz na koncie Serwisu w serwisie Snapchat w dniach od 19 lutego 2016 roku do 23 lutego 2016 roku.

4.       Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5.       Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1.       Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.       Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3.       Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.       Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 19 lutego 2016 r. od godz. 19:00 do 22 lutego 2015 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj.:

a)      zrobić za pośrednictwem serwisu Snapchat snapa (zdjęcie lub film) lub tradycyjne nagranie mobilnym urządzeniem ilustrujące temat konkursowy tj. ?pokaż jak śledzisz 23. kolejkę ekstraklasy - na stadionie, przed TV, a może w parku z aplikacją sport.pl LIVE??,

b)      nadesłać snapa konkursowego na adres e-mail facebook_sport_pl@gazeta.pl

2.       Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.       Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4.       Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wiele zgłoszeń konkursowych, przy czym może być mu przyznana jedna nagroda spośród wskazanych w §5 ust. 1.

5.       Poprzez zgłoszenie snapa do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że snap nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia snapa do Konkursu.

6.       Snap zgłoszony do Konkursu może zostać opublikowany na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, na koncie Serwisu w serwisie Snapchat jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1.       Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.       Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże trzech laureatów, których prace zostaną uznane za najciekawsze, a każdemu z uczestników, którzy je nadesłali, zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3.       W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.       Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac

5.       Do dnia 23 lutego 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

6.       Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.


§ 5. Nagrody.

1.       Nagrodą w Konkursie dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 jest piłka EKSTRAKLASA GLIDER o wartości 85 zł.

2.       Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Fundatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.       Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6.

4.       Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5.       W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1.       Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Zagraj ze Sport.pl! Pokaż jak śledzisz 23. kolejkę Ekstraklasy". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.       Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych.

1.       Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.       Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3.       Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

4.       Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.