Aplikacja Fotball LIVE
  POBIERZ

Regulamin konkursu - wiosna 2001

I Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10 - wydawca dziennika "Gazeta Wyborcza".

Ilekroć w niniejszym regulaminie występuje pojęcie "Gazeta", należy przez to rozumieć odpowiednio "Gazetę Wyborczą" bądź jej dodatki.II Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe w Polsce, które ukończyły 18 lat, lub grupy osób pełnoletnich. W przypadku udziału grupy na kuponie musi być wskazany przedstawiciel grupy, na ręce którego w razie wygranej zostanie przekazana nagroda, natomiast kupon nie może zawierać danych osobowych pozostałych uczestników grupy. Organizator nie przewiduje dzielenia nagród lub zmiany jednej dużej nagrody o większej wartości na kilka innych o mniejszej wartości.

3. Zadaniem gracza jest wybór takiej drużyny, która zdobywać będzie najwięcej punktów. Punkty są przyznawane za prawdziwe osiągnięcia (w trakcie rozgrywek ligowych) wybranych przez gracza zawodników. Każdy gracz może zgłosić dowolną liczbę różnych drużyn, gdzie za różne uważa się drużyny różniące się przynajmniej jednym zawodnikiem. Punkty przyznawane są każdej drużynie osobno (punkty zdobyte w różnych drużynach nie są sumowane między drużynami).

4. Gracz zgłasza drużynę, wysyłając na kartce pocztowej kupon publikowany przez "Gazetę", pod adresem skrytki pocztowej "WYGRAJ LIGĘ", skrytka pocztowa 8, 02-783 Warszawa 59.

5. Gracz może posługiwać się jedynie oryginalnymi, prawidłowo wypełnionymi kuponami.

6. Gracz może dołączyć do konkursu w trakcie rozgrywek.III Terminy ważności kuponu

1. Każda emisja kuponu jest numerowana (lub znakowana).

2. Na kuponie określony jest jego termin ważności.

3. Kupon, który nie zostanie faktycznie doręczony pod adres wskazany w pkt. II.4 przez pocztę lub zostanie faktycznie doręczony po upływie terminu ważności, nie uczestniczy w konkursie.

4. Kupon zdobywa punkty za daną kolejkę, jeśli dotarł pod adres wskazany w pkt. II.4 najpóźniej w przeddzień jej rozpoczęcia. Przykładowo: kupon, który dotarł pod powyższy adres na dzień przed rozpoczęciem 2. kolejki, zdobędzie punkty za tę kolejkę, natomiast kupon, który dotarł pod powyższy adres w dniu rozpoczęcia 2. kolejki, zdobędzie punkty dopiero za kolejkę 3. i następne.IV Zasady wyboru zawodników

1. "Gazeta" opublikuje listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji graczy, w której określa wartość każdego zawodnika.

2. Gracz na podstawie listy transferowej "kupuje" drużynę - 11 "prawdziwych" piłkarzy.

3. Łączna wartość wybranych przez gracza zawodników nie może przekroczyć "budżetu", który wynosi 20 mln zł.

4. Możliwe jest tylko jedno ustawienie piłkarzy: 1-4-4-2, tzn. jeden bramkarz, czterech obrońców, czterech pomocników i dwóch napastników. Organizator określa w liście transferowej, który piłkarz jest bramkarzem, który obrońcą, który napastnikiem.

5. Kupon jest nieważny, jeśli:

5.1. wartość zgłoszonych przez gracza zawodników przekracza ustalony budżet,

5.2. zawodnika wpisano na niewłaściwą pozycję,

5.3. zgłoszono inną liczbę niż 11 zawodników lub ustawienie inne niż określone w pkt. IV.4,

5.4. jedno (lub więcej) nazwisk zawodników zostało wpisanych nieprawidłowo.V Zasady punktacji i klasyfikacji

1. "Kupieni" piłkarze faktycznie rozgrywają spotkania w prawdziwej lidze w swoich własnych drużynach i za swą grę otrzymują bądź tracą punkty. Liczba punktów uzyskanych przez gracza odpowiada sumie punktów uzyskanych przez piłkarzy, których wybrał do swojej drużyny.

2. Punkty otrzymują tylko ci zawodnicy, którzy występowali w meczu, przy czym liczba minut spędzonych na boisku nie ma znaczenia.

3. Piłkarz otrzymuje punkty za:

3.1. Bramki

Każda kolejna bramka zdobyta w jednym meczu warta jest o 2 pkt. więcej niż poprzednia. Szczegółowe reguły wyglądają następująco:

a) napastnicy: 2 punkty za pierwszą bramkę, 4 punkty za drugą bramkę uzyskaną w tym samym meczu, 6 punktów za trzecią bramkę, 8 punktów za czwartą itd. Przykładowo: za zdobycie trzech bramek w meczu napastnik zdobędzie 12 pkt.

b) pomocnicy: 3 punkty za pierwszą bramkę, 5 punktów za drugą bramkę uzyskaną w tym samym meczu, 7 punktów za trzecią, 9 punktów za czwartą itd. Przykładowo: za zdobycie trzech bramek w meczu pomocnik zdobędzie 15 pkt.

c) obrońcy: 4 punkty za pierwszą bramkę, 6 punktów za drugą bramkę uzyskaną w tym samym meczu, 8 punktów za trzecią, 10 punktów za czwartą itd. Przykładowo: za zdobycie trzech bramek w meczu obrońca zdobędzie 18 pkt.

d) bramkarze: 8 pkt. za pierwszą bramkę. Jeśli jakimś cudem bramkarz w tym samym meczu zdobędzie drugą bramkę, otrzyma za nią 10 punktów, za trzecią - 12 punktów itd. Za zdobycie trzech bramek w jednym meczu - 30 pkt.

3.2. Asysty

Każda kolejna asysta uzyskana w jednym meczu warta jest o 1 pkt. więcej, niż poprzednia.

Szczegółowe reguły wyglądają następująco:

a) napastnicy i pomocnicy: 1 punkt za pierwszą asystę, 2 punkty za drugą asystę uzyskaną w tym samym meczu, 3 punkty za trzecią itd., czyli za uzyskanie trzech asyst w meczu napastnik i pomocnik zdobędzie 6 pkt.

b) obrońcy: 2 punkty za pierwszą asystę, 3 punkty za drugą asystę uzyskaną w tym samym meczu, 4 punkty za trzecią itd., czyli za uzyskanie trzech asyst w meczu obrońca zdobędzie 9 pkt.

c) bramkarz: 3 punkty za pierwszą asystę, 4 punkty za drugą asystę uzyskaną w tym samym meczu, 5 punktów za trzecią itd., czyli za zaliczenie trzech asyst w meczu bramkarz zdobędzie 12 pkt.

3.3. Mecz bez straconej bramki - obrońcy i bramkarze po 2 pkt.

3.4. Obronę rzutu karnego - bramkarz 5 pkt. Punktów nie przyznaje się, jeżeli wykonawca rzutu karnego nie trafił w bramkę.

3.5. Za udział w meczu - po 1 pkt. dla wszystkich zawodników.

3.6. Za zwycięstwo - wszyscy piłkarze zwycięskiej drużyny otrzymują jeden punkt.

4. Piłkarz traci punkty za:

4.1. Stratę bramki

tylko bramkarze i obrońcy - po minus 2 pkt. za każdą straconą bramkę.

4.2. Żółtą kartkę - minus 1 pkt.

4.3. Czerwoną kartkę - minus 5 pkt.

4.4. Za nie wykorzystany rzut karny - minus 5 pkt.

4.5. Za gol samobójczy - minus 5 pkt.

4.6. Za spowodowanie rzutu karnego (ręka, faul) - minus 2 pkt.

5. Punkty przyznają obecni na meczach obserwatorzy "Gazety". "Gazeta" publikuje punktację piłkarzy za każdą kolejkę w swoim piątkowym dodatku "Gazeta Sport". Punktacja opublikowana w "Gazecie Sport" jest ostateczna.

6. Kategorie konkursowe to:

6.1. najlepszy gracz kolejki

6.2. najlepszy gracz pięciu kolejek, tzn. od 1-5, od 6-10, 11-15

6.3. najlepszy gracz Jesieni

7. W każdej kategorii zwycięża gracz, którego drużyna zdobędzie najwięcej punktów. Jeśli dwóch lub więcej graczy zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności w klasyfikacji decydują kolejno:

7.1. Reguła Ataku, czyli łączna liczba punktów za bramki zdobyte przez piłkarzy wybranych przez gracza (im więcej, tym wyższa pozycja);

7.2. Reguła Fair Play, czyli łączna liczba punktów straconych przez piłkarzy wybranych przez gracza za żółte i czerwone kartki (im mniej, tym wyższa pozycja);

7.3. Reguła Oszczędności, czyli łączny "budżet" drużyny wybranej przez gracza (im mniejszy, tym wyższa pozycja);

7.4. Reguła Pierwszeństwa, czyli data doręczenia kuponu pod adres wskazany w pkt. II.4 (im wcześniej, tym wyższa pozycja).8. Jeżeli po uwzględnieniu wszystkich Reguł nadal dwie osoby lub więcej zajmują tę samą pozycję w klasyfikacji, wówczas zostanie ogłoszona Dogrywka, której zasady zostaną podane uczestnikom na piśmie przynajmniej na trzy dni przed jej przeprowadzeniem.

9. "Gazeta" publikuje zwycięzców każdej kategorii w czasie trzech tygodni od jej zakończenia. Przykładowo: lista najlepszych graczy za kolejki 1-5 zostanie opublikowana w ciągu trzech tygodni od zakończenia kolejki 5.VI Nagrody

1. Nagrody są uszeregowane w trzy poziomy - od nagród o najmniejszej wartości do nagród o największej wartości, na każdym poziomie od I do IV miejsca. Szczegółowe określenie nagród jest zawarte w załączniku do niniejszego regulaminu.

2. Nagrody na zlecenie Agory SA będą dostarczone zwycięzcom pocztą kurierską lub w inny ustalony ze zwycięzcą sposób w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w "Gazecie" listy nagrodzonych. Przy odbiorze nagrody zwycięzca okazuje dowód tożsamości ze zdjęciem. Nagrody wydawane są za pokwitowaniem.

3. W przypadku nagród, których wartość przekracza 2010 zł (słownie dwa tysiące dziesięć złotych) brutto, nagroda będzie się składała z części rzeczowej oraz części gotówkowej. Przed wydaniem takiej nagrody organizator wydający nagrody potrąci z części gotówkowej 10 proc. łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) przed jej wydaniem (art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).VII Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane na kuponie są przetwarzane przez Agorę Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, w celu przeprowadzenia konkursu, co obejmuje także publikację imienia i nazwiska gracza wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, i punktacją w konkursie.

2. Gracz ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie powoduje nieważność kuponu.

4. Dane uczestników, którzy wyrażą na to zgodę, będą przetwarzane także w celach marketingowych i promocyjnych.

5. Na kuponie zamieszczone są również pytania o częstotliwość czytania "Gazety". Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje nieważności kuponu.VIII Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora konkursu, pod adresem: "Gazeta Wyborcza", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Wygraj Ligę", w terminie 14 dni od daty opublikowania list zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów konkursu w terminie 30 dni od ich otrzymania.

4. Decyzja organizatora konkursu w sprawie reklamacji będzie ostateczna.IX Przepisy końcowe

1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu oraz w innych sytuacjach nie uwzględnionych w tym regulaminie decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje organizator.

2. Załącznik do niniejszego regulaminu:

- wykaz nagród

stanowi jego integralną część i jest udostępniany uczestnikom w redakcji "Gazety", ul. Czerska 8/10, Warszawa, Dział Sportu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu. Zakazane są zmiany punktacji oraz inne zmiany mające bezpośredni wpływ na klasyfikację uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Agory SA, Polskiego Radia S.A., marketingu Master Foods Polska oraz członkowie rodzin pracowników tych podmiotów.