Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Ulep sobie urlop!" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Ulep sobie urlop!" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest austria.info Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258319, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 521-339-02-52 , zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://nanarty.sport.pl/narty/0,0.htmlzwanego dalej "Serwisem" w okresie od dnia 30 listopada 2012 roku do dnia 21 grudnia 2012 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. § 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 30 listopada 2012 r. od godz. 17:00 do 18 grudnia 2012 r. do godz. 23:59:

a) prawidłowo wypełnić formularz konkursowy tj.

Udzielić poprawnych odpowiedzi na 3 (trzy) zamknięte pytania konkursowe opublikowane w Serwisie,

Udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej w Serwisie, przy czym odpowiedź nie może przekroczyć 300 znaków bez spacji;

b) podać swoje dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię oraz nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.

3. Każdy z uczestników może w ramach niniejszego Konkursu przesłać dowolną ilość zgłoszeń za pomocą formularza konkursowego, jednakże jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4. Po przesłaniu formularza konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 (trzy) osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytania zamknięte, a ich odpowiedź na pytanie opisowe zostanie uznane przez jury za najciekawsze.

3. Wyłaniając zwycięzców jury kierować się będzie w szczególności pomysłowością, kreatywnością i poczuciem humoru oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi.

4. Spośród zwycięzców spełniających warunki określone w ust. 1-3 powyżej, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu,

b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu,

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu.

5 W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

6. Organizator do dnia 21 grudnia 2012 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) zestaw składający się z nagrody rzeczowej tj. voucher na pobyt w regionie Mölltaler Gletscher dla 2 osób, obejmujący 7 noclegów ze śniadaniem i kolacją w pokoju dwuosobowym w hotelu**** i 6-dniowy karnet narciarski, ważny do 12 maja 2013 z wyłączeniem Świąt Bożym Narodzeniem, Sylwestrem 2012 i Świąt Wielkanocnych, - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 4 pkt b) Regulaminu o wartości 7 160 zł brutto,

b) zestaw składający się z nagrody rzeczowej tj. voucher na pobyt w regionie St. Anton dla 2 osób, obejmujący 7 noclegów w hotelu**** z HP i 6-dniowy karnet narciarski na region St. Anton, ważny w okresie 06.04-20.04.2013, - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 4 pkt a) Regulaminu o wartości 7 380 zł brutto,

c) zestaw składający się z nagrody rzeczowej tj. voucher na pobyt w regionie Karyntia Bad Kleinkirchheim dla 2 osób, obejmujący 7 noclegów z HP w pokoju dwuosobowym w hotelu*** i 6-dniowy karnet narciarski Top-Skipass, ważny w sezonie zimowym 2012/2013, poza 22.12.2012-06.01.2012, - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 4 pkt c) Regulaminu o wartości 5 740 zł brutto.

2. Uczestnik Konkursu nagrodzony nagrodą określoną w ust. 1 powyżej obowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody, a następnie dostarczyć Fundatorowi potwierdzenie dokonania przelewu na konto wskazane przez Fundatora jako płatnika należnego zryczałtowanego podatku.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwycięzcy Konkursu rekompensata w żadnej formie.

4. Nagrody konkursowe, o których mowa w ust 1 pkt a), b), c), zostaną wysłane przez Fundatora pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt b) lub nie dostarczy Fundatorowi potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Współorganizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Ulep sobie urlop!". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Administratorem danych osobowych uczestników wyrażających zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci newslettera Fundatora jest austria.info Sp. z o.o.

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.