?Polska na rowery"

Rozpoczynamy akcję "Polska na rowery", promującą aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia

Zachęcamy Was na łamach Gazety Wyborczej i portalu Sport.pl, wsiadajcie na rowery! To sport dla każdego! W walce o Wasze zdrowie i świetną zabawę wspierać nas będzie kadra Polski w kolarstwie górskim - Maja Włoszczowska, Aleksandra Dawidowicz, Magda Sadłecka i trener Andrzej Piątek.

Wspólnie będziemy Wam doradzać jak przygotować się do sezonu, jak wybrać rower, gdzie wystartować. Trener Piątek odpowie na najciekawsze i najczęściej powtarzające się pytania. Czekamy też na Wasze porady, uwagi i informacje.

Zachęcamy, by w weekend 17 - 18 kwietnia znaleźć w okolicy kolarską imprezę i dołączyć do peletonu. Pokażmy, jak wielu jest w Polsce fanów jazdy na rowerze.

Będziemy zachęcali gminy, samorządy, społeczności lokalne i zwykłych pasjonatów dwóch kółek, by w kwietniowy weekend zorganizowali rowerowe peletony. Razem z partnerami - firmą CCC i bankiem BGŻ - chcemy pokazać, że bezpieczna jazda na rowerze to idealny sposób na aktywny wypoczynek w gronie przyjaciół.

Rajdy rowerowe można zgłaszać na specjalnej platformie polskanarowery.pl . W miarę rejestrowania powstawać będzie wirtualna "rowerowa mapa Polski" - dzięki niej każdy chętny sprawdzi, gdzie w okolicy będzie zorganizowany rowerowy peleton.

13 marca w "Gazecie Wyborczej" ukazał się pierwszy artykuł z "rowerowego" cyklu, który potrwa do połowy kwietnia. Na łamach "Gazety" pojawiać się będą kolejne teksty o tym, jak zdrowo i mądrze trenować oraz powody, dla których chcemy "rozkręcić" cały kraj. Wszystkie teksty oraz informacje na temat akcji znaleźć można na polskanarowery.pl

Czekamy na zgłoszenia, wasze opinie, opisy tras i pytania.

17-18 kwietnia pokażmy siłę rowerów!

NASI PARTNERZY: CCC i Bank BGŻ

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji społecznej "Polska na rowery", zwanej dalej "Akcją", na rok 2010.

§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Akcji jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, (wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386,00 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44, wydawca "Gazety Wyborczej").

2. Pod nazwą Lokalnych Organizatorów rozumie się wszelkie podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, kluby sportowe i osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłaszają się do udziału w Akcji.

3. Pod nazwą Koordynator Akcji rozumie się osobę wytypowaną przez Lokalnego Organizatora, która jest odpowiedzialna za należyte przygotowanie, promowanie i przeprowadzenie rajdu rowerowego w ramach Akcji i za kontakt z Organizatorami Akcji.

§ 2. CZAS TRWANIA AKCJI

1. Terminem przeprowadzenia Akcji przez Lokalnych Organizatorów jest dzień 17 kwietnia (sobota) lub 18 kwietnia (niedziela) 2010 roku.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się organizowanie rajdu rowerowego w ramach Akcji w innym terminie niż wskazane w ust. 1. Inny termin rajdu Lokalny Organizator zobowiązany jest uzgodnić z sekretariatem Akcji (e-mail: rowery@agora.pl).

§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji następuje poprzez zarejestrowanie Lokalnego Organizatora przez Koordynatora Akcji na stronie internetowej poświęconej Akcji o adresie: http://rowery.sport.pl/msrowery/0,0.html

Rejestracja Lokalnych Organizatorów będzie przyjmowana w terminie od 15 marca do 17 kwietnia 2010 roku.

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Lokalny Organizator składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

4. Lokalni Organizatorzy dokonując zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych osobowych w celu prowadzenia i informowania o Akcji, a w szczególności do publikacji danych na stronie internetowej Akcji, w portalach internetowych www.wyborcza.pl , www.gazeta.pl i www.sport.pl , w "Gazecie Wyborczej", na antenie patronów medialnych, także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z Akcją. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Akcji. Lokalnemu Organizatorowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

5. Organizatorzy nie odpowiadają za podanie przez Lokalnych Organizatorów danych nieprawdziwych.

§ 4. UCZESTNICTWO W AKCJI

1. Lokalny Organizator, poprzez przystąpienie do Akcji, zobowiązuje się do: a) zorganizowania na terenie swojej gminy w dniu 17 i/lub 18 kwietnia 2010 r. otwartego, bezpłatnego rajdu rowerowego na dystansie do 30 km; b) zapewnienia Akcji warunków zgodnych z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 ze zm.) oraz rozporządzeniami do niej; c) udostępnienia Organizatorom danych kontaktowych Koordynatora Akcji.

2. Koordynator Akcji odpowiada za: a) lokalną promocję Akcji; b) kontakt z sekretariatem Akcji z siedzibą w Redakcji "Gazety Wyborczej" przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie, c) zamieszczenia relacji oraz fotografii z rajdu organizowanego w ramach Akcji na stronie internetowej Akcji w terminie do 14 dni po zakończeniu rajdu rowerowego.

3. Każdy z Lokalnych Organizatorów i Koordynatorów Akcji w zakresie działań wskazanych w niniejszym paragrafie działa na własny koszt i ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym biorących udział w rajdzie rowerowym przez niego organizowanym (uczestników rajdu, osób trenujących oraz publiczności), za zgodność swoich działań z prawem.

4. Każdy Koordynator Akcji z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Akcji materiałów, o których mowa w ust. 2c, udziela Organizatorom niewyłącznej licencji na ich wykorzystanie na wszystkich znanych w chwili zamieszczania polach eksploatacji, w tym: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, użyczenie i najem, publiczne wykonanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie) i reemitowanie, wprowadzanie utworu do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach. Korzystanie obejmuje również wydanie zbiorowe w postaci wydawnictw (prasa, albumy, katalogi, kalendarze), w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów. Zezwolenie obejmuje wykonywanie w imieniu twórcy autorskich praw osobistych, jak również rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów, a takie korzystanie z materiałów nie będzie uważane za niosące jakikolwiek uszczerbek dla dóbr osobistych twórcy. Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych na okres 5 lat, po upływie którego przekształca się w licencję  na czas nieokreślony.

5. Każdy z Koordynatorów Akcji jest wyłącznie odpowiedzialny z tytułu naruszenia prawa, prawem chronionych interesów lub dóbr osób trzecich, w szczególności ich praw na dobrach niematerialnych, w wyniku zamieszczenia na stronie internetowej Akcji relacji oraz fotografii z rajdu, jak również w wyniku skorzystania przez Organizatora z licencji, o której mowa w ust. 4. Koordynator w szczególności zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób w związku z publikacją relacji i zdjęć, a w razie skierowania tych roszczeń przeciwko Organizatorowi - do wstąpienia do sporu w ich miejsce lub występowania wspólnie z nimi na drodze postępowania sądowego, arbitrażowego lub ugodowego i ponoszenia związanych z tym kosztów i wydatków. W przypadku zasądzenia roszczeń, od Organizatora, Kontrahent zobowiązuje się do zwrotu regresowo na wezwanie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego, jak również obsługi prawnej sprawy.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy będzie udostępniony na stronie internetowej Akcji pod adresem internetowym http://rowery.sport.pl/msrowery/0,0.html oraz w siedzibie Organizatorów w okresie od 15.03.2010 do 18.04.2010.

2. Działania na rzecz Lokalnych Organizatorów wskazane w niniejszym regulaminie, są nieodpłatne.

3. Agora SA udziela Lokalnym Organizatorom zezwolenia na niekomercyjne wykorzystanie nazwy i logotypu Akcji w celu zorganizowania, przeprowadzenia i promocji organizowanych przez nich rajdów rowerowych 2010. Zezwolenie powyższe nie oznacza zrzeczenia się uprawnienia Agory do rozporządzania i korzystania z nazwy i logotypu Akcji. Lokalni Organizatorzy zobowiązują się do wykorzystania nazwy i logotypu Akcji wyłącznie w określonym powyżej celu, zgodnie z zasadami prawa i współżycia społecznego.

4. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu Akcji, osoby zainteresowane mogą zgłosić Organizatorowi reklamację na piśmie do dnia 14 maja 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu Akcji: "Polska na rowery" ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, osoby zgłaszającej, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 4, jak również w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.

6. Zgłoszone w prawidłowym trybie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję Organizatorów w terminie do 11 czerwca 2010 roku.

7. Decyzja komisji Organizatorów zostanie przesłana na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia i będzie ostateczna.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie uprawnienie do zmiany niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Akcji. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej pod adresem http://rowery.sport.pl/msrowery/0,0.html , a także dostępny będzie w siedzibie sekretariatu Akcji.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 15.03.2010 roku.

Więcej o:
Copyright © Agora SA