Regulamin konkursu "Poczuj się bezpiecznie z Abusem"

Ragulamin

Regulamin konkursu "Poczuj się bezpiecznie z Abusem"

Polskanarowery.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Poczuj się bezpiecznie z Abusem" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma ABUS Polska sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIV Wydz. Gosp.pod numerem KRS Nr 0000112499 , NIP PL1181496582, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 728, 05-860 Święcice , zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu serwisu Polskanarowery.sport.pl (profil o nazwie "Polska na Rowery") oraz w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/pages/Polska-na-Rowery/"", zwanym dalej profilem Serwisu oraz na serwisie Polska na Rowery, dostępnym pod adresem URL: http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/0,0.html, zwanym dalej Serwisem

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na Serwisie w okresie od 6.03.2015 do 16.03.2015, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 6 marca 2015 roku od godz.17, do dnia 16 marca 2015 roku do godziny 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj.:

a)      przesłać na adres rowery@agora.pl, wpisując w temacie wiadomości "Poczuj się bezpiecznie z Abusem", odpowiedź na pytanie konkursowe "Dlaczego chcesz zostać posiadaczem jednej z trzech blokad Abusa?"; wypowiedź  nie może zawierać więcej niż 1000 znaków bez spacji;

b)      prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: :Jaka jest liczba kombinacji klucza w blokadach z systemem Abus X-Plus.".

2. Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu.

3. Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego praca konkursowa nie będzie naruszać przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

4. Praca Konkursowa może zostać zamieszona na profilu Serwisu oraz w Serwisie, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1.      Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy:

a)      spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu,

b)     odpowiedzą poprawnie na pytanie określone w §3 ust 1 lit b).

2.      Spośród prac nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze:

a)      laureata  pierwszego miejsca, którego praca konkursowa zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit a),

b)      laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit b),

c)      laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit c).

3. W skład jury Konkursu wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 16 marca 2015 r. opublikuje na profilu Serwisu na FB oraz w Serwisie wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail uczestnika.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, dane adresowe, telefon.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie dla uczestników określonych w § 4 ust. 2 są blokady rowerowe firmy Abus. Za zajęcie:

a) pierwszego miejsca blokada składana Abus BORDO 6000 o wartości 350 zł - dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit a),

b) drugiego miejsca ulock Abus Granit 460 o wartości 225 zł - dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit b),

c) trzeciego miejsca łańcuch Abus Ionus 8800 o wartości 110 zł - dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit c).

2. Nagrody konkursowe zostaną przekazane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce.

3.      Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4.      Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5.      W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać kurierowi lub listonoszowi dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem: "Poczuj się bezpiecznie z Abusem". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres rowery@agora.pl.

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Więcej o: