Regulamin konkursu: Rowerem w ciemnościach

Pełny regulamin konkursu: Rowerem w ciemnościach

Regulamin konkursu Rowerem w ciemnościach

Polskanarowery.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie Rowerem w ciemnościach zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma Mactronic, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział pod numerem KRS 0000382952, NIP 897-00-13-266, z siedzibą ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu serwisu Polskanarowery.sport.pl (profil o nazwie "Polska na Rowery") w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/pages/Polska-na-Rowery/"", zwanym dalej profilem Serwisu oraz na serwisie Polska na Rowery, dostępnym pod adresem URL: http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/0,0.html, zwanym dalej Serwisem

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na Serwisie w okresie od 29.09.2014 do 06.10.2014, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 29 września 2014 roku, do dnia 6 października 2014 roku do godziny 23:59 przesłać zgłoszenie w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres rowery@agora.pl, pt. "KONKURS. Rowerem w ciemnościach!". Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać:

a) jedno zdjęcie, które pokazuje nocną rowerową podróż

2. Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu.

3. Uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego obraz nie będzie naruszać przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia obrazu do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na profilu Serwisu oraz w Serwisie.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęcia konkursowego na profilu Serwisu oraz w Serwisie, w tym w połączeniu z innymi utworami.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na zdjęciach konkursowych obrazów uznanych powszechnie za naganne moralnie, czy społecznie niewłaściwe.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 1 użytkownika, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. Spośród prac nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 1 użytkownika, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.

4. Spośród prac nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 1 użytkownika, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

5. Spośród prac nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 7 użytkowników, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.

6. W skład jury Konkursu wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

7. Organizator w dniu 7 października 2014 r. opublikuje na profilu Serwisu oraz w Serwisie wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail uczestnika.

8. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, dane adresowe, telefon.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 jest zestaw oświetlenia rowerowego Mactronic Tripper + Walle II.

2. Nagrodą w Konkursie dla uczestnika określonego w § 4 ust. 3 jest zestaw oświetlenia rowerowego Mactronic Citizen + Walle II

3. Nagrodą w Konkursie dla uczestnika określonego w § 4 ust. 4 jest oświetlenie rowerowe Mactronic Citizen

4. Nagrodą w Konkursie dla uczestnika określonego w § 4 ust. 5 jest zestaw kubek + koszulka

5. Dane nagrodzonych osób Organizator przekaże Fundatorowi. Fundator wyśle nagrody laureatom pocztą lub kurierem w terminie do 3 tygodni od otrzymania danych adresowych.

6. Nagrody konkursowe zostaną przekazane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem: Rowerem w ciemnościach. Reklamacje należy składać w terminie 1 miesiąca od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres rowery@agora.pl

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Serwisu oraz w Serwisie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.