REGULAMIN "WEEKENDU POLSKA NA ROWERY 2014"

Przedstawiamy regulamin określający zasady organizacji imprez rowerowych w ramach ogólnopolskiego święta rowerowego - Weekendu Polska na Rowery 2014

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w organizowanym w ramach akcji społecznej pn. "Polska na rowery", zwanej dalej "Akcją", przedsięwzięciu "Weekend Polska na rowery 2014", zwanym dalej "Wydarzeniem", składającym się z rajdów rowerowych, wycieczek, spotkań lub innych wydarzeń rowerowych organizowanych w różnych miejscach Polski, zwanych dalej łącznie "Imprezami".

§ 1. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W WYDARZENIE

1. Organizatorem Akcji jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Partnerem Akcji jest Stowarzyszenie "Miasta dla rowerów", z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 376302, NIP: 897-177-68-94, zwany dalej "Partnerem. Organizator współpracuje z Partnerem w ramach promocji Wydarzenia.

3. W Akcji biorą także udział lokalni organizatorzy tj. wszelkie podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, kluby sportowe i osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które podejmują się organizacji poszczególnych Imprez, w szczególności ich przygotowania, przeprowadzenia i promowania, zwani dalej "Lokalnymi Organizatorami".

4. Każdy Lokalny Organizator wyznacza koordynatora Akcji upoważnionego do podejmowania działań związanych z organizacją Imprezy, w szczególności do kontaktów z Organizatorem, zwanego dalej "Koordynatorem Akcji".

§ 2. TERMINY IMPREZ

1. Lokalni Organizatorzy przeprowadzają Imprezy są w dniach: 06 czerwca 2014 roku (piątek), 07 czerwca 2014 roku (sobota) lub 08 czerwca 2014 (niedziela).

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za uprzednią akceptacją Organizatora zorganizowanie Imprezy w ramach Akcji w innym terminie niż wskazane w ust. 1. Inny termin Imprezy Lokalny Organizator zobowiązany jest uzgodnić z sekretariatem Akcji (e-mail: rowery@agora.pl).

§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji następuje poprzez zarejestrowanie Lokalnego Organizatora na stronie internetowej poświęconej Akcji PolskaNaRowery.Sport.pl dostępnej pod adresem URL: http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/0,105128,12346954.html#TRNavSST . W ramach zgłoszenia wymagane jest wyznaczenie Koordynatora Akcji i podanie jego danych kontaktowych.

2. Rejestracja Lokalnych Organizatorów odbywać się będzie w dniach od 01 kwietnia 2014 roku do 08 czerwca 2014 roku.

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Wydarzenia i Imprez. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki podmiotów biorących udział w Akcji w tym Lokalnych Organizatorów. Lokalny Organizator zobowiązuje się przestrzegać określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w Akcji.

4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu tj. w szczególności dane osobowe Lokalnych Organizatorów będących osobami fizycznymi, dane osobowe Koordynatorów Akcji będą przetwarzane w celach prowadzenia i informowania o Akcji. W szczególności przetwarzanie danych osobowych obejmuje także ich zamieszczenie na stronie internetowej Akcji PolskaNaRowery.Sport.pl, w serwisach internetowych Sport.pl, Gazeta.pl, Wyborcza.pl oraz w dzienniku "Gazeta Wyborcza", jak również na łamach mediów wydawanych przez patronów medialnych, także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z Akcją. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji (Agora S.A. z siedzibą w Warszawie). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Akcji. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Lokalny Organizator potwierdza, iż wszystkie osoby, których dane osobowe podał w zgłoszeniu, w szczególności Koordynator Akcji, wyraziły wyraźną stosowną zgodę na udostępnienie tych danych Organizatorowi i ich przetwarzanie przez Organizatora w zakresie i celu wyżej opisanym, a ponadto, że uzyskały wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora, wymagane przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 4. UCZESTNICTWO W AKCJI

1. Lokalny Organizator w ramach Akcji zobowiązuje się do:

a) zorganizowania Imprezy w dniu 06 i/lub 07 i/lub 08 czerwca 2014 roku lub w innym terminie uzgodnionym z Organizatorem stosownie do postanowienia § 2 ust. 2.

b) zapewnienia Imprezie warunków zgodnych z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 ze zm.) oraz rozporządzeniami do niej;

c) lokalnej promocji Imprezy i Akcji, w miarę możliwości;

d) przesłania relacji oraz zdjęć z Imprezy na adres e-mail rowery@agora.pl i zapewnienia niezbędnych uprawnień do ich wykorzystania dla celów Akcji, zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego regulaminu;

e) utrzymywania kontaktu z Organizatorem poprzez sekretariat Akcji z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie, adres e-mail: rowery@agora.pl.

2. Każdy z Lokalnych Organizatorów w zakresie działań objętych niniejszym regulaminem działa na własny koszt i ryzyko oraz ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym biorących udział w Imprezie (uczestników, osób trenujących, publiczności i in.). Lokalny Organizator odpowiada za działania i zaniechania Koordynatora Akcji jak za własne.

3. Organizator i Partner będą popularyzować Akcję, a w jej ramach Wydarzenie i Imprezy oraz informować o nich. W szczególności Organizator i Partner mogą zamieszczać relacje z Imprez w mediach, w szczególności na stronie internetowej Akcji PolskaNaRowery.Sport.pl, w serwisach internetowych Sport.pl, Gazeta.pl, Wyborcza.pl oraz w dzienniku "Gazeta Wyborcza", w okolicznościowych wydawnictwach związanych z Akcją, z wykorzystaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 d) niniejszego paragrafu. Organizator i Partner zastrzegają prawo dokonywania wyboru i skrótów z materiałów, o których wyżej mowa.

4. Organizator udziela Lokalnym Organizatorom zezwolenia na niekomercyjne wykorzystanie nazwy i logotypu Akcji wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i promocji organizowanych przez nich Imprez. Zezwolenie powyższe nie oznacza zrzeczenia się uprawnienia Organizatora do rozporządzania i korzystania z nazwy i logotypu Akcji. Lokalni Organizatorzy zobowiązują się do wykorzystania nazwy i logotypu Akcji wyłącznie w określonym powyżej celu, zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.

5. Każdy Lokalny Organizator z chwilą przesłania Organizatorowi materiałów, o których mowa w ust. 1 d) niniejszego paragrafu, udziela Organizatorowi i Partnerowi w celu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, zgody na ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie) i reemitowanie, wprowadzanie utworu do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach. Korzystanie może dotyczyć rozpowszechnienia utworów samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami. Zgoda obejmuje wykonywanie w imieniu twórcy autorskich praw osobistych, jak również rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów, a takie korzystanie z materiałów nie będzie uważane za niosące jakikolwiek uszczerbek dla dóbr osobistych twórcy. Zgoda obejmuje utrzymywanie materiałów w archiwach, w tym w archiwach elektronicznych, do których dostęp jest płatny.

6. Każdy z Lokalnych Organizatorów zobowiązany jest zapewnić, że jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 5, a rozpowszechnianie tych materiałów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie nie naruszy praw osób trzecich, przepisów prawa ani nie będzie wiązać się z koniecznością uzyskania zgody jakichkolwiek podmiotów lub zapłaty im wynagrodzenia. Lokalny Organizator będzie uzyskiwać od osób, których wizerunki będą występować w powyższych materiałach, pisemne zezwolenia na wykorzystanie tych wizerunków, oraz będzie na życzenie Organizatora lub Partnera przesyłać mu w formie faksu lub skanu kopie tych zezwoleń. Lokalny Organizator jest odpowiedzialny z tytułu szkód i prawnie uzasadnionych roszczeń wynikłych z nieprawdziwości powyższych oświadczeń w ust. 3 powyżej, o ile szkody powstały z przyczyn, za które Lokalny Organizator odpowiada.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Działania Organizatora, Partnera oraz  Lokalnych Organizatorów objęte niniejszym regulaminem są podejmowane w ramach akcji społecznej w celu promowania zdrowego trybu życia i ekologicznych środków transportu i nie stanowią świadczeń wykonywanych przez nich sobie nawzajem. Działania te wykonywane są przez każdy z wyżej wymienionych podmiotów własnym staraniem i na swój wyłączny koszt.

2. Regulamin niniejszy będzie udostępniony na stronie internetowej Akcji PolskaNaRowery.Sport.pl oraz w siedzibie Organizatora w okresie od 01 kwietnia 2014 roku do 08 czerwca 2014 roku.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01 kwietnia 2014 roku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.