Rowerem w Miasta: Polityka rowerowa Wiednia

Organizatorzy jak dotąd największego kongresu rowerowego Velo-city 2013 (1300 uczestników z 61 krajów) opublikowali 130 stronicowy magazyn z zestawem bardzo inspirujących materiałów. Równolegle uczestnicy kongresu otrzymali osobną broszurę pt. Manifest Rowerowy Wiednia. Myślę, że jej treść może zainteresować czytelników naszej kolumny.

Pozwalam sobie przedstawić jego treść wraz z wnioskami tekstu opracowanego przez brytyjskiego adwokata jazdy rowerem. Treść zarówno magazynu jak i Manifestu wskazuje, że centrum zainteresowania nowoczesnej polityki rowerowej przesunęło się wyraźnie w kierunku rozważań będących przedmiotem zainteresowania nauk behawioralnych: rozwiązania inżynieryjne są istotne, ale łatwiej przekazywalne przy pomocy rysunków i schematów; bariery i czynniki napędzające zmianę tkwią w sercach i umysłach.

Kampanie rowerowe, które faktycznie działają!

Joshua Grigsby

Zdobywaj serca i umysły

-Zawsze kładź nacisk na pozytywne aspekty. Taktyka straszenia i reklamy atakujące okazują się bardziej skuteczne w zniechęcaniu do działań niż w zachęcaniu do nich. Jazda rowerem jest źródłem radości, a powab radości ma wielką moc.

-Nie ograniczaj się do informowania swojej widowni, angażuj ją. Lepiej być aktywnym niż biernym. Historie wpisują się w nasze naturalne procesy zapamiętywania i poznawania - wypracuj narracje i spraw, by była ona łatwa do ogarnięcia wyobraźnią słuchaczy i skłaniała ich do przyjmowania pożądanych ról.

-Skoordynowane imprezy (eventy) i inicjatywy mogą wywołać synergię. Masa krytyczna wymaga wielu uczestników.

-Zawsze wykorzystuj dane do uzasadnienia szczegółów swojej kampanii, szczególnie wtedy, gdy masz do czynienia z cynicznymi lub podejrzliwymi mediami.

Kontekst jest królem, kontakt królową

  fot. Rafał Muszczynko

-Określ swoją widownię i określ język, zarówno pisany jak i wizualny, trafiający w jej potrzeby i oczekiwania.

-Ucz się od kogokolwiek i czegokolwiek co jest postrzegane jak coś "wrogiego".

-Wyjdź na ulice i samemu przeżywaj doświadczenia. Spotykaj się z ludźmi, rozmawiaj z nimi. Bądź liderem przewodzącym przykładem.

-Współpracuj z wydziałami urzędu miejskiego i organizacjami pozarządowymi. Wykorzystaj współpracę by przekształcić potencjalnych adwersarzy w sojuszników.

Łącz przekazywanie komunikatów z infrastrukturą

-Dobre słowa wymagają dobrych czynów. Praktyczne doświadczenie korzystania z roweru musi spełniać obietnice głoszone w komunikatach kampanii.

-Marketing kosztuje, ale nie musi prowadzić do rozbicia banku. Prowadzenie kampanii zwykle stanowi 10-15% rocznego budżetu przeznaczanego na działania na rzecz rozwoju ruchu rowerów.

-Przekazywanie komunikatów, by było skuteczne, musi być spójne. Określ konkretnie czego oczekujesz od docelowej widowni i zapewnij infrastrukturę oraz usługi, które sprawią, że realizacja tych oczekiwań okaże się łatwa i przyjemna.

-Gdy wyczerpią ci się źródła inspiracji, wybierz się na przejażdżkę rowerową.

A oto i Wiedeński Manifest Rowerowy:

Wiedeński Manifest Rowerowy

Rowerzyści na RADparadeRowerzyści na RADparade fot. Rafał Muszczynko

Osiem strategii promowania jazdy rowerem w Wiedniu

Wiedeń, w celu promocji korzystania z rowerów zamierza wdrożyć osiem przedstawionych poniżej strategii nawiązujących do "Politycznej Decyzji dotyczącej Korzystania z Rowerów w Wiedniu" oraz dorobku kongresu Velo-city 2013.

1. Promowanie harmonijnej koegzystencji

Sprawiedliwe dzielenie się przestrzenią drogową i uprzejma komunikacja interpersonalna w codziennym życiu i w procesie planowania, uwaga powinna być skupiona na harmonijnym współistnieniu prowadzącym do ciągłej poprawy kultury ruchu drogowego w Wiedniu.

2. Więcej infrastruktury i poprawa jej jakości

Przeprojektowanie otwartych przestrzeni publicznych i stref ruchu kołowego stwarza możliwość tworzenia zorientowanych na przyszłość przestrzeni publicznych oraz szerszego wykorzystywania infrastruktury rowerowej sprzyjającej rozwojowi aktywnej mobilności.

3. Redukcja limitów prędkości dla większego bezpieczeństwa

Redukcja limitów prędkości ruchu drogowego zapewnia większe bezpieczeństwo wszystkim, wspiera możliwości wzrostu skali korzystania z rowerów i pomaga w poprawie jakości życia mieszkańców.

4. Skuteczna ochrona przed kradzieżą

Jakość ochrony przed kradzieżą ma ulec poprawie przy pomocy zintegrowanych, wielowarstwowych rozwiązań wzmacniania bezpieczeństwa.

5. Rower jako ogniwo łączące

Rower stanowi istotne ogniwo łączące różne rodzaje transportu i umożliwia w Wiedniu tworzenie wygodnych korytarzy transportu intermodalnego.

6.Sięganie do nowych grup docelowych.

Rowery winny być wykorzystywane przez tak dużą liczbę osób jak to tylko możliwe dla wielu różnorodnych przejazdów w mieście.

7.Rozwój przestrzenny miasta dla rowerów

W szybko rozwijającej się metropolii Wiednia, jazda rowerem jest w coraz większym stopniu uwzględniana przez architektów, deweloperów i projektantów otwartych przestrzeni publicznych.

8.Wiedeń jako pionier nowych rozwiązań

Miasto Wiedeń będzie grało pionierską rolę sprzyjając rozwojowi zrównoważonej mobilności i będzie także promować korzystanie z rowerów przez swoich własnych pracowników.

Myślę, że jego lektura może stanowić dobry punkt wyjścia do opracowania analogicznych manifestów w miastach naszego kraju.

dr Piotr Kuropatwińskidr Piotr Kuropatwiński Roman Jocher

Dr Piotr Kuropatwiński, od wiosny 2010 roku wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów, pracuje w charakterze starszego wykładowcy w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1999 roku uczestniczy lub inicjuje i współorganizuje szereg inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia w wybranych miastach i gminach Pomorza (w tym oczywiście w Gdańsku), traktując rozwój komunikacji rowerowej nie jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie rozwoju regionu. Najpełniej dał temu wyraz w "Zielonej Księdze": "Koncepcji rozwoju systemu komunikacji rowerowej województwa pomorskiego" dostępnej m.in. na stronie internetowej Pomorskiego Stowarzyszenia 'Wspólna Europa' . W 2010 roku wraz z zespołem PSWE opracował założenia Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej, podpisanej przez przedstawicieli kilkunastu gmin i miast Pomorza i innych regionów kraju - stanowi ona fundament powstałej w kolejnym roku Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA) - organizacji zrzeszających innowacyjnie myślące o sprawach rozwoju lokalnego samorządy lokalne. W odróżnieniu od wielu promotorów roweru główną uwagę kieruje na pokazywanie zalet rozwoju ruchu rowerowego, który odbywa się, a także może i ma prawo odbywać się bezpiecznie i komfortowo na zwykłej sieci ulicznej, a nie tylko i nie głównie na specjalnie wyznaczonych udogodnieniach (drogach dla rowerów), tworzonych niestety w Polsce nadal głównie kosztem przestrzeni chodników lub terenów zielonych.

Więcej o: