Sport.pl

Silniki kartingowe

Jako silnik uznaje się zespół napędowy pojazdu, gotowy do pracy, zawierający kadłub cylindra, skrzynię korbową, ewentualnie skrzynię biegów, układ zapłonu, jeden gaźnik i tłumik wylotu. Jakikolwiek system wtrysku jest zabroniony. Rozpylanie innych produktów niż paliwo jest zabronione. Silnik nie może zawierać sprężarki, ani jakiegokolwiek systemu doładowania. Dla silników chłodzonych płynem, płynem chłodzącym może być wyłącznie woda.
Silniki KF 2 i KF 3 muszą być opisane w katalogu konstruktora i być przedmiotem karty opisowej zwanej "Kartą Homologacyjną", według wzoru ustalonego przez CIK-FIA; ta Karta Homologacyjna będzie poświadczona i ostemplowana przez CIK-FIA (patrz Regulamin Homologacji).

Identyfikacja części jako oryginalne lub nie może nastąpić poprzez porównanie ich z rysunkami w Kartach Technicznych lub z nowymi częściami oryginalnymi udostępnionymi Komisji Technicznej przez dystrybutorów silników. Pomiary silników w każdej z kategorii mogą być przeprowadzane za pomocą narzędzi i metod, które zostały zatwierdzone przez Główna Komisja Sportu Kartingowego (GKSK). W przypadku rozbieżności w tolerancjach pomiędzy RRSK a Kartą Homologacyjną lub Kartą Techniczną, obowiązują tolerancje zawarte w Karcie Homologacyjnej lub Technicznej.

Pojęcie część oryginalna dla danego typu silnika oznacza, że pochodzi ona od tego typu silnika zaś nie określa czy jest ona przerobiona czy nie.

We wszystkich silnikach wolno stosować dowolne elementy znormalizowane tj. śruby, podkładki, uszczelki i łożyska, itp.

Dla wszystkich silników, które oryginalnie nie posiadają udoskonalania powierzchni cylindrów (chromowanie, nickasil itp.) zabronione jest dodatkowe wykonywanie takiego udoskonalenia powierzchni. Dla silników nie posiadających tulei cylindrowych istnieje możliwość napraw cylindrów poprzez dodanie materiału, ale nie dodatkowych części.

Zezwala się na naprawę gwintu świecy zapłonowej przez umieszczenie tulejki redukcyjnej lub " holi-coli" pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia pojemności komory spalania oraz nie zmieni kąta ustawienia świecy.

Dla wszystkich kategorii stosujących chłodzenie wodne, chłodnice powinny się znajdować ponad ramą na wysokości maksymalnej 50 cm od nawierzchni, w maksymalnej odległości 55 cm przed osią kół tylnych oraz ich gabaryty nie powinny pokrywać się z fotelem. Wszystkie przewody muszą być wykonane z materiału odpornego na wysokie temperatury (150o C) i ciśnienia (10 bar). Dla regulacji temperatury dopuszcza się stosowanie przesłon z przodu lub z tyłu chłodnicy (z wyłączeniem taśm klejących). To urządzenie może być ruchome (dające się regulować), lecz nie może się dać usunąć, kiedy kart jest w ruchu i nie może stanowić zagrożenia. Systemy mechanicznych bocznych obiegów (typu termostatu), łącznie z przewodami takich obwodów są dopuszczalne.

Zapłon nie może posiadać jakiegokolwiek systemu zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu w trakcie pracy silnika oraz jakiegokolwiek systemu wzmacniania napięcia iskry. Nie dotyczy kategorii ROK 125, JUNIOR ROK 125 oraz KF 2 i KF 3.

Sędzia Techniczny może w każdym momencie trwania zawodów zarządzić badanie zgodności karta lub wyposażenia zawodnika z niniejszym Regulaminem.

Na żądanie Sędziego Technicznego zawodnik musi przedstawić Kartę Homologacyjną lub Techniczną, a także dostarczyć określony wzorzec lub część potrzebną do badania technicznego.

Klasa Narodowa 60

Kategoria KADET 60 A:

Silnik seryjnej produkcji marki COMER K-60 bez przeróbek, zgodny z Kartą Techniczną Silnika PZM zatwierdzoną przez GKSK z następującymi wyjątkami:

dopuszcza się nanoszenie i usuwanie materiałów tylko w kanałach cylindra i karterach, w celu osiągnięcia wymiarów podanych w karcie technicznej, minimalna objętość komory spalania po napełnieniu do powierzchni "X" (zgodnie z kartą techniczną strona 4/10 ) musi wynosić minimum 6 cmł, dozwolone jest wykonywanie otworów o maksymalnej średnicy 10 mm w obudowie silnika w celu zamocowania sprężyny odciągającej przepustnicę gaźnika oraz w celu umocowania przewodu wysokiego napięcia.

Dozwolony jest jedynie układ wydechowy nowego typu (bez aluminiowego kolanka).

Dozwolone jest jedynie sprzęgło monolityczne zgodne z kartą techniczną. Włączenie sprzęgła musi nastąpić w zakresie do 5500 obr/min.

Dozwolone jest usunięcie przepustnicy ssania i zaślepienie otworów po osi tej przepustnicy.

Dozwolona jest obróbka gaźnika w celu doprowadzenia jego średnicy do wymiaru granicznego.

Dozwolone jest stosowanie jedynie świecy zapłonowej zalecanej przez producenta silnika tj. Bosch WS5F lub zamiennej o tych samych parametrach technicznych.

Wszystkie przeróbki nie wymienione wyżej są zabronione.

Dozwolone jest stosowanie felg o maksymalnej szerokości 130 mm dla kół przednich i 150 mm dla kół tylnich.

Dopuszcza się przełożenia 12-78 na tory : Poznań, Zielona Góra, Biłgoraj, Lublin oraz 12-88 dla pozostałych torów.

Kategoria MŁODZIK 60:

Silniki dwusuwowe ze sterowaniem tłokowym (bez zaworu klapkowego), jednocylindrowe, produkowane seryjnie o pojemności do 60 cmł, chłodzone powietrzem z rozrusznikiem elektrycznym zintegrowanym z silnikiem typu TAG, bez skrzyni biegów, ze sprzęgłem odśrodkowym, zgodne z Homologowaną Kartą Techniczną Producenta zatwierdzoną dla tej kategorii przez GKSK,

Świeca zapłonowa 1-elektrodowa z gwintem M14x1.25 o długości 18.50 mm,

Układ zapłonowy analogowy zatwierdzony dla tej kategorii,

Gaźnik pływakowy o maksymalnej średnicy gardzieli 18 mm zgodny z Kartą Techniczną Producenta zatwierdzony dla tej kategorii przez GKSK,

Układ wydechowy jednakowy dla wszystkich silników MARMITTA 60 cc-Minikart,

Zębatka napędowa-łańcuchowa Z11,

Dozwolone jest stosowanie dowolnego tłumika szmerów ssania,

Dozwolone jest stosowanie felg o maksymalnej szerokości 130 mm dla kół przednich i 150 mm dla kół tylnich,

Maksymalna szerokość karta 1100 mm.

GKSK zatwierdziła na lata od roku 2006 do 2011 w tej kategorii następujące silniki:

BULL POWER - LK33- Nr homologacji: 32/M/09
COMER- KWE 6 TAG 10/M/09
LENZO - R6 29/M/09
MAXTER - Maxterino35/M/09
PARILLA -60 Mini Swift 25/M/09
*VORTEX -MINIROK 45/M/09
WTP - B5 48/M/09
*Uczestnicy Światowego Finału muszą dostosować się do nowego Regulaminu Technicznego MINI ROK CUP 2009.

GKSK zatwierdziła na lata od roku 2006 do 2011 w tej kategorii następujące gaźniki:

Dell'Orto- typ - PHBG 18
Tryton- typ - VMC 18
GKSK zatwierdziła na lata od roku 2006 do 2011 w tej kategorii następujące układy zapłonowe:

Comer-1 2P

Comer-2 1P

Selettra

WTP Selettra

Silniki i gaźniki z ww. list, których Karty Techniczne zatwierdzone przez GKSK będą umieszczone na stronie internetowej PZM mogą być używane w zawodach bez żadnych dodatkowych warunków. Natomiast jeżeli zawodnik będzie chciał startować na silniku czy gaźniku z ww. listy, którego Karty Technicznej nie zatwierdziła GKSK to musi on na 14 dni przed terminem zawodów dostarczyć do GKSK oryginalną Kartę techniczną producenta w wersji elektronicznej i jej wersję w języku polskim celem zatwierdzenia i umieszczenia na stronie internetowej PZM.

Klasa Narodowa 125.

Kategoria MŁODZIEŻOWA 125:

Silnik seryjny produkcji krajowej WSK typ 051/50, zgodny z Kartą Techniczną Silnika PZM bez przeróbek w zakresie podlegającym identyfikacji podczas badania technicznego.

Kontrola zgodności silnika z regulaminem musi być przeprowadzona wg wytycznych badania technicznego (zał. nr 4).

Kierownik Komisji Technicznej decyduje o tym , które punkty załącznika nr 4 będą sprawdzane.

Wszystkie części silnika oprócz zapłonu muszą być częściami pochodzącymi z tego typu silnika. Dopuszcza się dowolny zapłon mechaniczny tj. dźwignia przerywacza i kowadełko dowolne.

Mocowanie cylindra bez jakichkolwiek dodatkowych punktów ustalających jego położenie (tzw. kołek ustalający).

Zabrania się tworzenia dodatkowych otworów w skrzyni korbowej mogących powiększyć jej pojemność poza otworem do napędu pompy paliwowej.

Obowiązują dwa pierścienie tłokowe żeliwne o przekroju prostokątnym.

Zaleca się stosowanie tłumików szmerów ssania lub filtrów ssania.

Obowiązuje świeca zapłonowa z gwintem o długości 12,7 mm . Marka świecy dowolna.

Łożyskowanie kosza sprzęgłowego dowolne, kosz sprzęgłowy wykonany z dowolnego materiału.

Układ wydechowy zgodny z RRSK

Gardziel gaźnika (najmniejsza średnica) musi się znajdować w przelocie gaźnika pomiędzy przepustnicą a wlotem powietrza do gaźnika.

Kategoria ROK 125:

Jeden silnik typ VORTEX ROK 125 zgodny z międzynarodową Kartą Techniczną zatwierdzoną przez GKSK PZM.

Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania lub przerabiania silnika i jego podzespołów w celu uzyskania wymiarów Max czy Min. Wszystko inne, co nie jest jednoznacznie dozwolone, jest zabronione Obowiązuje zasada , że silnik i jego części są bez przeróbek -seryjnej produkcji. Dotyczy to również całego osprzętu należącego do silnika (wydech, gaźnik itd.). Dozwolona jest tylko regulacja gaźnika, dobór przełożenia i stosowanie różnej grubości uszczelek pod cylinder i głowicę.

Zabrania się pomiaru temperatury na wydechu.

Zezwala się na stosowanie dowolnych chłodnic i membran zaworu ssącego, które nie są ujęte w karcie technicznej silnika.

- Badanie techniczne - przedstawiciel firmy Vortex w Polsce lub osoba przez niego wskazana (po uzgodnieniu z władzami zawodów) ma prawo do kontroli i plombowania silników w każdej chwili trwania zawodów.

Kategoria JUNIOR ROK 125:

Jeden silnik typ VORTEX ROK 125-JUNIOR zgodny z międzynarodową Kartą Techniczną zatwierdzoną przez GKSK PZM.

Zabrania się jednak jakiegokolwiek modyfikowania lub przerabiania silnika i jego podzespołów w celu uzyskania wymiarów Max czy Min. Wszystko inne, co nie jest jednoznacznie dozwolone, jest zabronione

Obowiązuje zasada , że silnik i jego części są bez przeróbek - seryjnej produkcji.

Dotyczy to również całego osprzętu należącego do silnika (wydech, gaźnik itd.). Dozwolona jest tylko regulacja gaźnika, dobór przełożenia i stosowanie różnej grubości uszczelek pod cylinder i głowicę.

Zabrania się pomiaru temperatury na wydechu.

Zezwala się na stosowanie dowolnych chłodnic i membran zaworu ssącego, które nie są ujęte w karcie technicznej silnika.

- Dozwolone jest w sezonie 2009 stosowanie starego modelu tłumika rezonansowego wydechu z karty technicznej 2008 r.

- Badanie techniczne - przedstawiciel firmy Vortex w Polsce lub osoba przez niego wskazana (po uzgodnieniu z władzami zawodów) ma prawo do kontroli i plombowania silników w każdej chwili trwania zawodów.

Regulamin Techniczny dla kategorii Easykart 60, 100, 125 i Shifter 125 jest umieszczony osobno na stronie PZM w dziale Karting / Regulaminy.

W roku 2009 GKSK wprowadza do zawodów strefowych i okręgowych nową kategorię na silnikach czterosuwowych biegowych o pojemności 125 ccm po nazwą "Popularna".

Kategoria Popularna 125

Silnik seryjnej produkcji typ ZS 154 FMI - 3, czterosuwowy jednocylindrowy chłodzony powietrzem ze sprzęgłem i rozrusznikiem elektrycznym.

Silnik plombowany serwisowany przez dystrybutora (GKSK)

Pojemność skokowa 125 ccm. Skrzynia biegów fabryczna, zmiana fabrycznych przełożeń zabroniona, ilość biegów 4.

Gaźnik fabryczny pływakowy, króciec fabryczny aluminiowy, filtr powietrza fabryczny. Doładowania, wtrysk i rozpylanie zabronione

Układ wydechowy fabryczny. Moduł SNAX No1.Cewka zapłonowa XF - 0704

Jakiekolwiek przeróbki są zabronione, dotyczy to także osprzętu (gaźnik, iskrownik, moduł, itp.) Dozwolona jest jedynie regulacja zaworów i gaźnika, dowolna dysza i dowolny dobór przełożeń.

Kategoria Rotax

W zależności od klasy będą dopuszczalne następujące silniki :

1.Klasa Mini Max - Rotax FR 125 Mini Max - 10 kW
2.Klasa Junior Max - Rotax FR 125 Junior Max - 15 kW
3.Klasa Senior Max - Rotax FR 125 Senior Max -21 kW
4. Klasa DD2 Max - Rotax FR 125 DD2 Max - 24 kW
Wszystkie silniki w raz z przynależnymi podzespołami (np. gaźnik, wydech, filtr powietrza, chłodnica, układ zapłonowy, itp. ) będącymi w komplecie muszą być zgodne z regulaminem technicznym - Rotax Mojo Challenge Technical Regulation. Oprócz typowych ustawień, zabronione są jakiekolwiek zmiany zarówno w samym silniku jak i wyżej wymienionych podzespołach.

Plombowanie

Silniki, które będą dopuszczone do zawodów muszą posiadać plombę założoną przez autoryzowany Serwis Rotax w Polsce , lub importera . Oprócz tego numer plomby musi być wpisany do paszportu silnika. Paszport ten musi być przedstawiony komisji technicznej podczas badań technicznych.