Odpowiedz na 3 proste pytania i wygraj NBA2k17!

Jesteś fanem NBA? Jeśli tak to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Regulamin konkursu "Wygraj NBA 2K17"

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj NBA 2K17", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

Fundatorem nagród jest Cenega Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, NIP 5210085235, REGON 012082833, KRS 0000498248 zwana dalej "Fundatorem".

Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu Sport.pl w serwisie Twitter, w poście konkursowym dostępnym pod adresem URL: https://twitter.com/sportpl/status/789012702635196416 zwanym dalej "Serwisem Twitter" w dniach od 20 października 2016 roku do 21 października 2016 roku.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

Regulamin Konkursu jest dostępny w serwisie Sport.pl, pod adresem URL: https://www.sport.pl/koszykowka/1,65035,20861675,odpowiedz-na-3-proste-pytania-i-wygraj-nba2k17.html

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w Serwisie Twitter.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu 20 października 2016 r., w Serwisie Twitter wykonać zadanie konkursowe tj. pod tweetem konkursowym udzielić odpowiedzi na trzy wskazane w tweecie konkursowym pytania konkursowe i opatrzyć swój tweet hashtagiem "#wygrajNBA2k17",

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu Twitter.

Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wylosuje:

laureata pierwszego miejsca, który prawidłowo odpowie na pytania konkursowe, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a),

dwóch laureatów drugiego miejsca, którzy zamieszczą prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b).

W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

Do dnia 21 października 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu Twitter oraz Facebook pod postem konkursowym wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość prywatną korzystając z funkcjonalności Serwisu Twitter.

Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

Nagrodą w Konkursie dla:

laureata o którym mowa w § 4 ust. 2 a) jest gra NBA 2K17 Legend Gold o wartości 350. zł,

każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 b) jest gra NBA 2K17 o wartości 250 zł.

Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Wygraj NBA 2K17". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.