KONKURS! Wygraj podwójny bilet na galę KSW w Ergo Arenie w sobotę 9.06.2018

Weź udział w konkursie i zgarnij nagrodę! Podwójny bilet na galę KSW, która odbędzie 9 czerwca w Ergo Arenie w Gdańsku. Zasady są proste!

Już 9.06 w Ergo Arenie w Gdyni odbędzie się gala KSW, a na niej długo wyczekiwane starcie Mariusza Pudzianowskiego z Karolem Bedorfem, kolejny występ Michała Materli i pojedynek bośniackiej supergwiazdy Erko Juna z Tomaszem Oświecińskim.

Jeśli chcesz być tam z nami weź udział w konkursie i wygraj podwójny bilet na galę.

Co trzeba zrobić? 

" "Klatka" - zinterpretuj w dowolny sposób to słowo. Zrób zdjęcie i wyślij swoje zgłoszenie na adres: facebook_sport_pl@gazeta.pl

Najciekawsza i najbardziej kreatywna praca zostanie nagrodzona. Do wygrania podwójny bilet na galę KSW w Ergo Arenie 9.06". Z wygraną osobą skontaktujemy się drogą mailową na adres, z którego została wysłana praca konkursowa.

Wygrane bilety do odbioru na miejscu, w biurze KSW  w Ergo Arenie do godziny 17:30. 

Na zgłoszenia czekamy od 1.06 do 7.06

Regulamin konkursu „Klatka”.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.            Organizatorem konkursu o nazwie „Klatka” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2.            Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Sport.pl  prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL https://www.sport.pl/sport-hp/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 01 czerwca 2018 roku do 06 czerwca 2018 roku.

3.            Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.            Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2.            Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.

3.            Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1.   Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 01 czerwca 2018 roku od godziny 10:00 do 06 czerwca maja 2018 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail facebook_sport_pl@gazeta.pl zdjęcia przedstawiającego interpretację słowa „Klatka”.

2.   Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3.            Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

4.   Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook oraz konta w serwisie Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1.            Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.   Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 1 zwycięską pracę konkursową. Wyłaniając zwycięzcę, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych.

3.   W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.            Organizator do dnia 07 czerwca 2018 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5.            Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu dane niezbędne do realizacji prawa do  nagrody i weryfikacji tożsamości (imię, nazwisko).

§ 5. Nagrody

1.            Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na galę KSW w Ergo Arena (Sopot/Gdańsk) w dniu 09 czerwca 2018 roku dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2.

2.            Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.            Nagroda będzie do odebrania w biurze organizatora wydarzenia w Ergo Arena. Po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości nie później niż do godziny 17.30 w dniu wydarzenia.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1.            Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres facebook_sport_pl@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: „Klatka.”” w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2.            Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: facebook_sport_pl@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia konkursu „Klatka.” podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, a dane zwycięzcy organizatorowi wydarzenia w celu umożliwienia realizacji nagrody (odbiór biletu, weryfikacja tożsamości).

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl. Prawo do sprzeciwu przedstawia się jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. Rekomendowane rozwiązanie – wyróżnienie graficzne treści pkt 9).

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

Więcej o: