Regulamin Kalendarza PolskaBiega.pl

OGÓLNE ZASADY USŁUGI ?KALENDARZ BIEGÓW?

I. Deklaracja AGORY

Agora SA świadczy usługę "Kalendarz Biegów", polegającą na zamieszczaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących imprez biegowych. Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność, profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Niniejsze Zasady Ogólne, podobnie jak Zamówienie lub umowa są niezbędnymi elementami kształtującymi nasze wzajemne relacje. Ich formalizm został ograniczony do minimum po to, aby podkreślić, że istotą naszych relacji jest przede wszystkim najwyższa jakość realizowanych dla Państwa usług. Zapewniamy, że najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja, oczekiwania i potrzeby. W zgodzie z powyższą deklaracją będą interpretowane wszelkie postanowienia i zasady dotyczące świadczonych Państwu usług.

II. Definicje

Określenia użyte w Zasadach Ogólnych należy rozumieć w następujący sposób:

Zasady Ogólne - niniejsze "Ogólne Zasady Usługi Kalendarz Biegów".

AGORA - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe go pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, adres serwisu korporacyjnego: www.agora.pl , adres poczty elektronicznej do kontaktu: kalendarz.polskabiega@agora.pl, prowadząca serwis internetowy: PolskaBiega.pl.

Serwis PolskaBiega.pl - serwis internetowy o tematyce biegowej, umożliwiający zamieszczanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących imprez biegowych, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, oraz każdym, który go zastąpi.

Serwis Kalendarz Biegów -

- strona pod adresem: http://polskabiega.sport.pl/kalendarz_biegow i podstrony

Strona Główna Serwisu Kalendarz Biegów -

- strona pod adresem: http://polskabiega.sport.pl/kalendarz_biegow .

Podstrona z wynikami wyszukiwań - każda podstrona Serwisu Kalendarz Biegów zawierająca listę imprez biegowych według określonych kryteriów.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca Usługę, będąca organizatorem biegu lub działająca na rzecz organizatora biegu.

Zamówienie - wypełniony przez Usługobiorcę formularz zamówienia na Usługę opatrzony podpisem i pieczątką Usługobiorcy złożony w Dziale Sprzedaży AGORY. Zamówienie dotyczy konkretnej Usługi, którą zainteresowany jest Usługobiorca.

Usługa - usługa polegająca na zamieszczeniu Materiałów dotyczących biegu w Serwisie Kalendarz Biegów ( www.polskabiega.sport.pl/kalendarz_biegow ), oraz umożliwieniu korzystania z innych usług świadczonych w ramach Serwisu PolskaBiega.pl.

Materiały - materiały zamieszczane przez Usługobiorcę w ramach Usługi dotyczące imprezy biegowej organizowanej przez Usługobiorcę, obejmujące w szczególności: informacje o biegu, regulamin, wyniki.

Pakiet bezpłatny - zwany dalej "podstawowym" - usługa AGORY polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy nieodpłatnie zamieszczania Materiałów o biegu w Serwisie Kalendarz Biegów (www.polskabiega.sport.pl/kalendarz_biegow ) w ilości i jakości wynikającej z tego Pakietu.

Pakiety płatne - "Rozszerzony" i "Rozszerzony Plus" - usługa AGORY polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zamieszczania Materiałów w Serwisie Kalendarz Biegów (www.polskabiega.sport.pl/kalendarz_biegow ) w ilości i jakości wynikającej z wybranego rodzaju Pakietu.

Dzień i Godziny Robocze - godziny pracy w Agorze, przypadające od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 17:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Strona biegu - miejsce w Serwisie Kalendarz Biegów poświęcone danej imprezie biegowej. Zawartość strony zależy od nabytego przez Usługobiorcę pakietu. Informacje na stronie zamieszczane są przez Usługobiorcę z wykorzystaniem formatki udostępnianej na stronie Serwisu Kalendarz Biegów lub przez AGORĘ na podstawie materiałów przesłanych przez Usługobiorcę po wykupieniu pakietu.

III. Warunki realizacji Usługi

3.1. Usługa jest wykonywana na podstawie Zamówienia złożonego przez Państwa w Dziale Sprzedaży AGORY. Realizacja Usługi dokonywana jest w oparciu o Zasady Ogólne i obowiązujące przepisy prawa.

3.2 Usługa może mieć jedną z następujących form:

3.2.1. nieodpłatny Pakiet Podstawowy obejmujący:

3.2.1.1. możliwość zamieszczenia przez Usługobiorcę informacji o biegu w na stronie Serwisu Kalendarzu Biegów, za pośrednictwem formatki znajdującej się pod adresem: http://polskabiega.sport.pl/kalendarz_biegow/kalendarz/dodaj_bieg#TRNavSST (informacje przed pojawieniem się na stronie są akceptowane przez AGORĘ, która weryfikuje  jedynie brak słów powszechnie uważanych za obraźliwe oraz to czy dany bieg nie został już wcześniej dodany)

3.2.1.2. zamieszczenie regulaminu biegu,

3.2.1.3. zamieszczenie informacji o wynikach biegu głównego,

3.2.1.4. możliwość zamieszczenia przez AGORĘ materiałów dodatkowych tj. planów treningowych, porad na stronie biegu,

3.2.1.5. możliwość oceniania i komentowania biegu przez użytkowników Serwisu PolskaBiega.pl;

3.2.2. odpłatny Pakiet Rozszerzony obejmujący:

3.2.2.1 usługi wchodzące w skład Pakietu Podstawowego,

3.2.2.2 banner 300x45 pikseli promujący bieg, emitowany na Stronie Głównej  Serwisu Kalendarz Biegów w ilości 20 000 odsłon,

3.2.2.3 wyróżniony wpis na stronie wyników wyszukiwania,

3.2.2.4 zamieszczenie czterech materiałów promujących bieg na Stronie Głównej Serwisu Kalendarz Biegów,

3.2.2.5 rozszerzona strona biegu umożliwiająca zamieszczenie:

-  dodatkowych informacji o biegu oraz zdjęcia/pliku graficznego

-  odnośnika linkującego do formularza zgłoszeń na stronie organizatora biegu,

-  uproszczony wykres frekwencji,

-  schemat płatności;

3.2.3. odpłatny Pakiet Rozszerzony Plus obejmujący:

3.2.3.1 usługi wchodzące w skład Pakietu Rozszerzonego,

3.2.3.2 banner 300x250 pikseli promujący bieg emitowany na Stronie Głównej Serwisu Kalendarz Biegów w ilości 30 000 odsłon,

3.2.3.3 pełny wykres frekwencji,

3.2.3.4 możliwość zamieszczenia dodatkowych plików

3.2.3.5 banner 300x45 pikseli promujący bieg emitowany na Podstronach z wynikami wyszukiwań Serwisu Kalendarz Biegów w ilości 25 000 odsłon,

3.2.4 każdemu z pakietów mogą towarzyszyć dodatkowe odpłatne usługi reklamowe w postaci:

3.2.4.1. reklamy typu "kafel" na Stronie Głównej Serwisu Kalendarz Biegów - 300x200 pikseli

3.2.4.2. bannera poziomego (podstrony z wynikami wyszukiwań) - 460x120 pikseli

3.2.4.3. innych reklam pochodzących z aktualnej oferty reklamowej AGORY.

3.3. Wymagania techniczne dla Materiałów zamieszczanych w ramach realizacji Usługi zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do Zasad Ogólnych.

3.4. Usługi będą realizowane w następujących terminach:

3.4.1 Pakiet Podstawowy - przez czas nieokreślony;

3.4.2. Pakiet Rozszerzony - okres 12 miesięcy liczony od dnia złożenia podpisanego zamówienia;

3.4.3  Pakiet Rozszerzony Plus - okres 1 miesiąca liczony od 1 lub 15 dnia miesiąca, po złożeniu podpisanego zamówienia

3.4.4. Dodatkowe świadczenia - okres 1 miesiąca liczony od 1 lub 15 dnia miesiąca, po złożeniu podpisanego zamówienia

Istnieje możliwość wykupienia pakietu Rozszerzonego Plus i świadczeń dodatkowych na dłużej niż 1 miesiąc.

3.5 Publikacja Materiałów w ramach Pakietu Podstawowego rozpocznie się nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia wypełnienia i wysłania danych przez formatkę.

3.6 Realizacja Usług wchodzących w skład Pakietu Rozszerzonego, Rozszerzonego Plus, lub usług dodatkowych nastąpi w terminach uzgodnionych przez Usługobiorcę i Agorę. Przysługuje Państwu prawo do dokonywania zmian, poprawek, uzupełnień w treści zamieszczonych Materiałów. Czas naniesienia zmian, poprawek, uzupełnień zależy od ich rozmiaru, w każdym przypadku nie nastąpi to jednak później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia przekazania Agorze odpowiednio zmienionych, poprawionych lub uzupełnionych Materiałów.

3.7 W przypadku Usług odpłatnych Agorze przysługuje prawo do umówionego wynagrodzenia bez względu na to, czy Usługobiorca wykorzysta pełny zakres Usług przynależnych do danego Pakietu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do osób zamawiających Usługę w formie Pakietu jako konsumenci, tj. osób dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

3.8 Mają Państwo prawo skrócenia okresu publikacji Materiałów, przy czym w przypadku Usług odpłatnych skrócenie okresu publikacji nie ma wpływu na wysokość przysługującego AGORZE wynagrodzenia. Postanowienie dotyczące braku wpływu skrócenia okresu publikacji Materiałów na wysokość przysługującego AGORZE wynagrodzenia nie ma zastosowania do osób zamawiających Usługę jako konsumenci, tj. osób dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kwestie odstąpienia od umowy przez konsumentów w przypadku umowy zawieranej na odległość określa punkt VII Zasad Ogólnych.

3.9. Agora będzie uprawniona do nieodpłatnego wykorzystania Materiałów zamieszczonych w Serwisie PolskaBiega.pl w ramach realizacji Usługi (w tym znaków towarowych i nazw) w celach archiwalnych, a także w celu informowania o Serwisie PolskaBiega.pl lub usług świadczonych w ramach Serwisu PolskaBiega.pl, poprzez ich zwielokrotnienie drukiem lub cyfrowo, wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Agorze przysługuje uprawnienie do zamieszczenia Materiałów na stronach innych niż Serwis PolskaBiega.pl serwisów internetowych Agory w celu zwiększenia zasięgu promocji biegu.

3.10 . Korzystanie z Serwisu PolskaBiega.pl jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

3.10.1 minimalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s; komputer z procesorem Celeron 2.4 GHz; 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej,

3.10.2 optymalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s; komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym; 2GB pamięci RAM.

IV. Płatności

4.1. Usługa jest wyceniana na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. Agorze przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, jednak zmiana ceny nie ma wpływu na wysokość przysługującego Agorze wynagrodzenia za Usługę zamówioną przed zmianą cen.

4.2. Zamówioną Usługę mogą Państwo opłacić na podstawie wystawionej Państwu faktury - płatność w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.

V. Odpowiedzialność za treść i formę Materiałów i inne postanowienia

5.1. Po stronie Usługobiorcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Materiałach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a ponadto że Materiały nie są sprzeczne z prawem (m. in. z zakazami reklamy, dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie Zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.

5.2. Po stronie Ogłoszeniodawcy leży naprawienie szkody, jaką AGORA poniosła z powodu niezgodności ze stanem rzeczywistym lub prawnym zapewnienia, o którym mowa w punkcie 5.1 powyżej. Zobowiązanie to dotyczy także sytuacji, w których stroną postępowania jest redaktor naczelny lub inny pracownik Agory.

5.3. AGORA może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Materiałów, jeżeli:

5.3.1  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że treść lub forma Materiału jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z normami wiążącymi Agorę, zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, lub

5.3.2 osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Państwa Materiałów.

Agora niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o odmowie lub wstrzymaniu zamieszczenia Materiałów, wskazując przyczyny. Agora zamieści Materiały, jeżeli Usługobiorca zmodyfikuje je w sposób wykluczający niezgodności i zastrzeżenia, o których mowa powyżej.

5.4 Rozmowy telefoniczne dotyczące złożenia bądź realizacji zamówień są utrwalane.

5.5 W związku z wydawaniem Serwisu PolskaBiega.pl AGORA stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny w formie elektronicznej pod adresem http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf

VI. Reklamacje

6.1 Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji Zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny, faksem lub e-mailem - pod numery lub adresy wskazane w Zamówieniu lub umowie) ze specjalistą ds. sprzedaży, który przyjmował Państwa Zamówienie lub na adres AGORA SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (z dopiskiem Polska Biega). Reklamację rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie przekraczający 14 dni od dnia otrzymania Państwa reklamacji.

VII. Postanowienia dodatkowe dotyczące zamawiania Usług poprzez umowy zawierane na odległość przez konsumentów

7.1 W celu uzyskania od AGORY pocztą na piśmie potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prosimy o przesłanie danych teleadresowych (imienia i nazwiska oraz adresu: miejscowość, ulica numer domu, numer lokalu - jeśli występuje) pocztą elektroniczną na adres kalendarz.polskabiega@agora.pl lub na adres AGORY (AGORA S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

7.2 Usługobiorca będący konsumentem, tj. osobą dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, uprawniony jest do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi bez podania przyczyny w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kalendarz.polskabiega@agora.pl lub w formie pisemnej na adres AGORA (AGORA S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa), najlepiej z dopiskiem "Kalendarz Biegów". Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

7.3 W przypadku braku potwierdzenia na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, termin odstąpienia od umowy wynosi 3 miesiące od zawarcia umowy, jeżeli jednak Ogłoszeniodawca będący konsumentem po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od daty otrzymania potwierdzenia.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1 Zasady Ogólne obowiązują od dnia 1 września 2014r.

8.2 Zasady Ogólne dostępne są: na stronie internetowej pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/kalendarz_biegow/1,141563,16768705,Regulamin_Kalendarza_PolskaBiega_pl.html w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie oraz w siedzibie AGORY pod adresem wskazanym w Zasadach Ogólnych w formie drukowanej.