Jak zwiększyć poziom aktywności fizycznej w Polsce i Europie? Debata promująca aktywny tryb życia

Tylko 20 proc dzieci w wieku 11-15 lat spełnia zalecenia WHO o wystarczającej aktywności fizycznej. Jednym z pierwszych kroków przełamujących lody będzie debata organizowana przez EurActiv.pl, która odbędzie się w czwartek, 18 czerwca 2015 r w Warszawie.

25 proc. dorosłych Europejczyków nie podejmuje aktywności fizycznej w zalecanym przez WHO wymiarze 20 minut dziennie. W Polsce odsetek ten wynosi 18 proc., w Niemczech 21 proc., Francji 24 proc., Hiszpanii 30 proc., we Włoszech 33 proc., a w Wielkiej Brytanii aż 37 proc.  W grupie wiekowej 11-15 lat, dla której rekomendowany dzienny czas ruchu wynosi 60 min, zaleceń WHO nie spełnia ponad 80 proc. dzieci.

We wszystkich badanych krajach, kobiety są mniej aktywne niż mężczyźni. Największe różnice dotyczą Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii, gdzie odsetek niedostatecznie aktywnych dorosłych kobiet jest 10 punktów procentowych wyższy.

Europo, rusz się!

W związku z narastającym problemem, 18 czerwca odbędzie się debata " Europo, rusz się! Jak zwiększyć poziom aktywności fizycznej w Polsce i Europie?". Tego dnia zostaną m.in. ogłoszone główne wnioski z raportu pt. "Koszty ekonomiczne braku aktywności fizycznej w Europie". Autorzy raportu wyliczyli, że bezczynność fizyczna generuje łączny koszt ekonomiczny na poziomie 80,4 miliardów euro rocznie we wszystkich 28 krajach UE.  Raport obejmuje analizę danych dotyczących Unii Europejskiej oraz analizę porównawczą sześciu krajów członkowskich, w tym Polski. Wnioski z raportu przedstawi Prezes ISCA, p. Morgens Kirkeby.

Na debacie nastąpi również prezentacja raportu na temat niskiego poziomu aktywności fizycznej w Europie "The Inactivity Timebomb".

Ponadto celem warszawskiej debaty jest powołanie do życia "koalicji na rzecz promocji aktywnego stylu życia" łączącej niezależnych ekspertów i wszystkich ważnych interesariuszy aktywnych na płaszczyźnie lokalnej,  krajowej i europejskiej, w tym przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu, którzy chcą podjąć wiążące zobowiązania ukierunkowane na zatrzymanie i odwrócenie obecnego trendu obniżającej się aktywności fizycznej.

Wnioski z debaty trafią do Raportu Specjalnego na temat sposobów zwalczania otyłości i promocji zdrowego, zrównoważonego stylu życia w Polsce i w Europie.

- Mniejsze szanse na różnorodne i rozbudowane sieci społeczne - gdyż jedynie sport (i po cześci religia oraz sektor charytatywny) są dziś w stanie budować w Polsce pomostowy kapitał społeczny, czyli taki, który łączy ludzi z bardzo oddalonych segmentów społecznych: tutejszych i migrantów, uboższych i zamożniejszych, wykształcowych i mniej wykształconych.

- Ubóstwo życiowych doświadczeń u młodzieży - młodzież żyje w świecie zmediatyzowanym, emocje przeżywa sztucznie (poprzez media), jedynie w drużynie i na boisku ma często szansę na "realne" doświadczenie tego, kim naprawde są w różnych sytuacjach społecznych

-  Trening kompetencji społecznych w "nieruchliwych" społecznościach jest o wiele trudniejs

źródło: Okazje.info

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.