Regulamin konkursu "Pokażcie nam Wasz rodzinny sport " ("Regulamin")

Regulamin

Regulamin konkursu "Wygraj zestaw odzieży 4F " ("Regulamin")

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj zestaw odzieży 4F" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56- 44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma  OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce 32-020, przy ul. Ochota 14, wpisaną do KRS pod nr 0000555276 prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Sadu Rejonowego w Krakowie, NIP: 945-19-78-451, Regon:356630870  zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Junior.sport.pl, dalej zwanym "Serwisem", w okresie od 25.05.2015 roku do 31.05.2015 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu Junior.sport.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 26 maja 2015 r. od godz. 13:00 do 31 maja 2015 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj.

a) nadesłać na adres mailowy: junior@sport.pl zdjęcie ilustrujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie lub zgłoszenie w postaci opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, natomiast opis rozwiązujący zadanie powinien zawierać nie więcej, niż 300 znaków.

b) podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.

2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

3. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi konkursowej nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu .

5. Wypowiedź konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również na stronie profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com .

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Po zakończeniu konkursu, jury spośród przesłanych odpowiedzi wybierze cztery (4) najciekawsze zgłoszenia, których autorzy otrzymają nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 01.06.2015 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.1 lit b) Regulaminu.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu jest odzież firmy 4F:

- I miejsce: zestaw odzieży dla całej rodziny (zestaw damski, męski, dwa zestawy dziecięce)

- II miejsce: po jednym zestawie odzieży dla dwóch dziecięcych członków rodziny

- III miejsce: po jednej bluzie sportowej lub koszulki typu T-shirt dla dwóch dziecięcych członków rodziny

2. Nagrody konkursowe mogą różnić się wizualnie od zaprezentowanych na stronie konkursowej Serwisu

3. Nagrody konkursowe dostępne są wyłącznie w rozmiarach:

- damska odzież w rozmiarze M

- męska odzież w rozmiarze L

- chłopięca odzież: 128-164 cm

- dziewczęca odzież 128-146 cm

4. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.

5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Wygraj zestaw odzieży 4F ". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane ani agencji pośredniczącej, ani fundatorowi nagród.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Pokażcie nam Wasz rodzinny sport" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56- 44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma  OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce 32-020, przy ul. Ochota 14, wpisaną do KRS pod nr 0000555276 prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Sadu Rejonowego w Krakowie, NIP: 945-19-78-451, Regon:356630870  zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Junior.sport.pl, dalej zwanym "Serwisem", w okresie od 25.05.2015 roku do 31.05.2015 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu Junior.sport.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 26 maja 2015 r. od godz. 13:00 do 31 maja 2015 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj. a) nadesłać na adres mailowy: junior@sport.pl zdjęcie ilustrujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie lub zgłoszenie w postaci opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, natomiast opis rozwiązujący zadanie powinien zawierać nie więcej, niż 300 znaków.b) podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.

2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

3. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi konkursowej nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu .

5. Wypowiedź konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również na stronie profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com .

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Po zakończeniu konkursu, jury spośród przesłanych odpowiedzi wybierze trzy (3) najciekawsze zgłoszenia, których autorzy otrzymają nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 01.06.2015 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.1 lit b) Regulaminu.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu jest odzież firmy 4F:

- I miejsce: zestaw odzieży dla całej rodziny (zestaw damski, męski, dwa zestawy dziecięce)

- II miejsce: po jednym zestawie odzieży dla dwóch dziecięcych członków rodziny

- III miejsce: po jednej bluzie sportowej lub koszulki typu T-shirt dla dwóch dziecięcych członków rodziny

2. Nagrody konkursowe mogą różnić się wizualnie od zaprezentowanych na stronie konkursowej Serwisu

3. Nagrody konkursowe dostępne są wyłącznie w rozmiarach:- damska odzież w rozmiarze M- męska odzież w rozmiarze L- chłopięca odzież: 128-164 cm- dziewczęca odzież 128-146 cm

4. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.

5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Wygraj zestaw odzieży 4F ". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane ani agencji pośredniczącej, ani fundatorowi nagród.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.