Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Wygraj wyjazd do Londynu na mecz NFL ?(Regulamin?)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj wyjazd do Londynu na mecz NFL" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest ESPN EMEA Ltd, z siedzibą w Londynie, 3 Queen Caroline Street, W6 9PE, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Serwisu Sport.pl utrzymywanym w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: "https://www.facebook.com/Sportpl" dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 1 października 2012 do 7 października 2012, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie społecznościowym Facebook, którzy są fanami profilu Serwisu lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fajni Profilu Serwisu.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 1 października 2012 roku od godziny 10:00, do dnia 7 października 2012 roku do godziny 23:59 za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na stronie Profilu Serwisu, przesłać zgłoszenie tj.:

a) odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w aplikacji konkursowej, przy czym odpowiedź nie może przekroczyć 300 znaków bez spacji,

b) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.

2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

3. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia określonego w ust. 5 poniżej.

5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Serwisu, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Zgłoszone do Konkursu prace zostaną poddane głosowaniu użytkowników serwisu Facebook.com, będących fanami profilu Serwisu. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 1 - 7 października 2012 roku.

3. Spośród 50 odpowiedzi konkursowych, które uzyskały największą ilość głosów w głosowaniu użytkowników serwisu Facebook.com, jury wskaże jedną najciekawszą odpowiedź konkursową, a uczestnikowi, który ją nadesłał przyznana zostanie nagroda określona w § 5 ust. 1.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator w dniu 8 października 2012 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.4 pkt b) Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą główną w Konkursie jest jeden zestaw obejmujący:

a) nagrodę główną tj. 2 bilety na mecz ligi NFL pomiędzy Saint Louis Rams, a New England Patriots, który odbędzie się w dniu 28 października 2012 r.w Londynie, dwa noclegi w hotelu w pokoju dwuosobowym ze śniadaniami, przelot dla dwóch osób (Warszawa - Londyn - Warszawa), 2 karty na metro umożliwiające przejazdy związane z realizacją nagrody na trasie lotnisko - hotel - lotnisko, hotel - stadion - hotel,

o łącznej wartości 7000 zł.

b) oraz nagrodę dodatkową tj. sumę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody określonej w pkt a) powyżej z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie.

Z tytułu organizacji i realizacji niniejszego konkursu oraz wydania nagród Fundator ani Organizator nie pełnią obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie. Rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie w wysokości 10% łącznej wartość nagrody spoczywa na zwycięzcy.

3. Bilety na mecz stanowiące część nagrody głównej zostaną przekazane zdobywcy nagrody głównej po jego przyjeździe do Londynu, najpóźniej 28 października 2012 do godziny 16:30 czasu lokalnego. Potwierdzenia rezerwacji lotniczych i hotelowych zostaną wysłane zdobywcy nagrody głównej pocztą elektroniczną pod wskazany przez niego adres e-mail w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu w tym nie wskaże danych adresowych umożliwiających wysłanie nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 6, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Wygraj wyjazd do Londynu na mecz NFL ". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.