Regulamin konkursu "DRUŻYNA FLAGI"

Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w konkursie internetowym (zwanym dalej "Konkursem") organizowanym przez Agora SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8-10, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-4 (zwaną dalej "Organizatorem").

2.Partnerem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie Coca-Cola Poland Services Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 29341 (NIP: 526-020 96-79), (zwana dalej "Partnerem").

3.Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Serwisu Sport.pl w Serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: "https://www.facebook.com/Sportpl " dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 23 kwietnia 2012 do 26 kwietnia 2012, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

4.Udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły lat 13 a nie ukończyły 16 lat (w dniu wysłania przez nią zgłoszenia na Konkurs) zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane dalej "Uczestnikami").

5.Nagroda, o której mowa poniżej przysługuje Uczestnikom, z wyłączeniem:

a)pracowników Organizatora i Partnera lub spółek zależnych od Organizatora lub Partnera,

b)innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c)osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych.

Komisja Konkursowa

7.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów w Konkursie, Organizator powołała komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora i Partnera. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

8.Konkurs rozpoczyna się z dniem 23 kwietnia 2012 roku i trwa nieprzerwanie do dnia 26 kwietnia 2012 roku.

9.Uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią następujące warunki:

a)Ułożą wypowiedź konkursową, w której uzasadnią, dlaczego to właśnie oni powinni stać się częśćią Drużyny Flagi? Uzasadnienie musi zostać przesłane do Organizatora za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego w aplikacji na portalu Facebook na fanpage Sport.pl.

b)uzasadnienie musi zostać wysłane w terminie od 23 kwietnia 2012 roku do 26 kwietnia 2012 roku

10.Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak każdorazowo powinien wysłać odrębne zgłoszenie za pomocą dedykowanego formularza konkursowego zamieszczonego w aplikacji na portalu Facebook na fanpage Sport.pl.

11.Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Profilu Serwisu oraz na stronach Serwisu Sport.pl, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

Zasady wyboru Laureatów Konkursu:

12.W dniu 27 kwietnia 2012 roku Organizator wybierze czterech Laureatów Konkursu, którzy nadeślą najciekawsze uzasadnienie, o którym mowa w pkt. 9 lit. a) Regulaminu.

11.1 Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że odpowiedź nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tej odpowiedzi, która nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych i że jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie Sport.pl oraz na Profilu Serwisu.

11.2 Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Uczestnika Konkursu Materiałów wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora jako interwenient uboczny. Uczestnik Konkursu zwróci Organizatorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki, jakie Organizator poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

13.Laureaci wyłonieni w Konkursie zostaną o tym powiadomieni mailowo przez Organizatora w terminie do dnia 28 kwietnia 2012 roku (za pośrednictwem adresu e-mail, który zostanie podany przez Uczestnika w formularzu konkursowym).

14.Warunkiem przyznania nagrody jest otrzymanie przez Organizatora pisemnego oświadczenia od opiekunów prawnych Laureata, w którym wyrażają zgodę na przyjęcie nagrody oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Laureata w portalu Gazeta.pl w fotorelacji z realizacji nagrody tj. pobytu Laureatów na stadionie piłkarskim w Gdańsku.

15.W przypadku, gdy Laureat nie spełni postanowień niniejszego Regulaminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja Konkursowa w oparciu o zasady, o których mowa w Regulaminie, wybierze inną osobę.

Nagroda w Konkursie:

16.Nagrodą główną w Konkursie, dla czterech Laureatów, jest wniesienie flagi jednej z drużyn narodowych biorących udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012? podczas/na rozpoczęcie meczu ćwierćfinałowego na stadionie miejskim w Gdańsku, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2012 roku (zwana dalej Nagrodą) oraz suma pieniężna w wysokości 1/9 wartości brutto nagród określonych w pkt 16 oraz 17.

a)Dodatkowo Partner Konkursu zapewni każdemu z Laureatów: opiekę osoby odpowiedzialnej za opiekę (opiekuna) w dniu 22 czerwca 2012 roku podczas realizacji Nagrody tj. od momentu przyjechania do wskazanego miejsca w Gdańsku (meeting point) i odebrania Laureatów od opiekunów prawnych do momentu powrotu, do umówionego miejsca w Gdańsku, z którego opiekunowie prawni odbiorą laureatów,

b)udział w wyjątkowym wydarzeniu - wniesieniu flag na płytę boiska drużyn rozgrywających mecz ćwierćfinałowy w dniu 22 czerwca 2012 roku na stadionie miejskim w Gdańsku,

c)transport autokarem na/ze stadion/u miejski w Gdańsku, napoje w trakcie całego dnia oraz posiłek,

d)stroje obowiązujące podczas ceremonii wnoszenie flagi tj. zestawu ubrań Oficjalnego Sponsora Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012? oraz obuwie marki adidas,

e)bilet wstępu 2-kategorii na mecz, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2012 roku na stadionie miejskim w Gdańsku,

f)bezpieczeństwo podczas realizacji Nagrody, w okresie wskazanym w lit. a) powyżej.

17.Przed wydaniem nagród, o których mowa w pkt 16 i 17 powyżej Partner Konkursu potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagród (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

18.Warunki i szczegółowy plan realizacji Nagrody zostaną ustalone indywidualnie z Laureatami Konkursu lub ich rodzicami/opiekunami prawnymi, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

19.Laureat zobowiązany będzie do przedstawienia Organizatorowi w formie pisemnej świadectwa lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do uczestniczenia w wydarzeniu opisanym w pkt. 15 i 16 Regulaminu.

20.Organizator ani Partner nie pokrywają kosztów noclegów oraz dojazdu (i powrotu) Laureata i jego opiekuna do Gdańska.

21.Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.

Postanowienia końcowe:

22.Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

23.Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

24.Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania/ przeprowadzenia Konkursu.

25.Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

26.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Uczestnika z usług umożliwiających udział w Konkursie;

b)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Konkursu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostarczycieli internetu oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

c)udział w Konkursie przez Uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d)przerwy w świadczeniu usług internetowych umożliwiającej udział w Konkursie zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora ;

e)utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;

f)szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wiadomości wysyłanych drogą internetową z przyczyn niezależnych od Organizatora.

27.Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:

a)naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;

b)korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

28.Reklamacje dotyczące Konkursu wraz z uzasadnieniem należy przesyłać listownie, w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku, pod adres Organizatora z dopiskiem "DRUŻYNA FLAGI".

29.Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

30.Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.