Regulamin akcji "Mural na żywo" ("Regulamin").

Regulamin akcji "Mural na żywo" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem akcji o nazwie „Mural na żywo" zwanej dalej „Akcją" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem".

2. Akcja zostanie przeprowadzona w dniach od 11 czerwca 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

3. Informacje o Akcji, formularz zgłoszeniowy, Regulamin udostępnione zostały przez Organizatora w serwisie Sport.pl prowadzonym przez Organizatora pod adresem URL: https://www.sport.pl/sport-hp/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem".

4. Podstawy organizacji Akcji oraz prawa i obowiązki uczestników Akcji określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

6. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. § 2. Przebieg Akcji.

1. Aby wziąć udział w Akcji należy w terminie od 11 czerwca 2021 roku od godziny 12:00 do 31 lipca2021 roku do godziny 23.59, wypełnić formularz zgłoszeniowy tj:

a) opisać w kilku słowach (maksymalna ilość znaków: 65 ze spacjami) emocje, które towarzyszą uczestnikowi podczas kibicowania reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn w trakcie Euro 2021.

b) wskazać według swego wyboru: imię, pseudonim lub inne oznaczenie uczestnika.

2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Jeden uczestnik może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń do Akcji.

4. Uczestnik Akcji zapewnia, że zgłoszona przez niego do Akcji wypowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Akcji jest w pełni uprawniony do jej zgłoszenia do Akcji Wypowiedzi zgłoszone do Akcji nie mogą mieć charakteru reklamowego. W wypowiedziach nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

5. Spośród wypowiedzi zgłoszonych do Akcji przez uczestników, spełniających warunki określone w Regulaminie, jury w okresie trwania Akcji wybierze:

a) sześciokrotnie: nie mniej niż dwie nie więcej niż trzy najciekawsze wypowiedzi na temat określony w § 2 ust. 1 a. , które zostaną wyeksponowane przez Organizatora w wybranych dniach w okresie czerwiec – lipiec 2021 jako element muralu zamieszczonego na ścianie budynku przy ul. Waryńskiego 3 w Warszawie;

b) nie częściej niż pięć razy w każdym tygodniu trwania Akcji będzie wybierać nie więcej niż

sześć najciekawszych wypowiedzi na temat określony w § 2 ust. 1 a), które zostaną wyeksponowane przez Organizatora w wybranych dniach na nośnikach outodoorowych w Warszawie przy ul. Puławska 2 (Plac Unii) , przy ul. Aleje Jerozolimskie 56 c przy ul. Aleje Jerozolimskie 56 ………..

6. Jury będzie się kierować w szczególności oryginalnością, pomysłowością i trafnością zgłoszonych wypowiedzi. O wyborze jury Organizator poinformuje w Serwisie.

7. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

8 Organizator może dokonać drobnej korekty wybranych do ekspozycji wypowiedzi niezbędnej w celu zapewnienia ich poprawności ortograficznej lub gramatycznej.

9. Wybrane przez jury wypowiedzi zostaną zamieszczone także na stronach Serwisu, nadto mogą zostać zamieszczone na profilach Serwisu utrzymywanych w serwisie Facebook i Instagram.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres muralnazywo@agora.pl z dopiskiem „Akcja Mural na żywo". 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 4. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muralnazywo@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każda osoba, której dane dotyczą może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Akcji, a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Akcji (w tym publikacji wyników oraz pracy);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Akcji będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Akcji tj. dostawcy usług informatycznych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.