Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Konkurs EkstRemalny." ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Konkurs Ekstremalny " zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Współorganizatorem Konkursu jest Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000121892; NIP 526-020-59-83; zwana dalej "Współorganizatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Sport.pl/EkipaEkstremalna prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.sport.pl/ekipa-ekstremalna/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 13 sierpnia 2015 roku do 14 września 2015 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Współorganizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) w terminie od 13.08.2015 r. godz. 14:00 do 14.09.2015 r. godz. 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez dodanie:

-          zdjęcia ilustrującego temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie. Zdjęcie konkursowe musi zostać przesłane w pliku jpg przy czym powinno być w rozmiarze nie większym niż 3 MB;

-          odpowiedzi na zadanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej Serwisu, tj. "Co szalonego, nietypowego i ekstremalnego chciałbyś zrobić, czego jeszcze nie próbowałeś?", z zastrzeżeniem, że przesłana odpowiedź nie może zawierać więcej niż 2000 znaków bez spacji;

-          danych kontaktowych obejmujących imię oraz adres e-mail;

b) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym opublikowanym na stronie Serwisu;

c) potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 14.09.2015 r. godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapisanie się na stronie http://www.renault.pl/kontakt/lead-vn.jsp?INT_MODELE_LOV=KADJAR , na jazdę próbną samochodem marki Renault Kadjar.

3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 c).

5. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

6. Poprzez przesłanie zgłoszenia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wypowiedź konkursowa i zdjęcie konkursowe nie naruszają przepisów prawa, w tym praw do wizerunku, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia i wypowiedzi konkursowej do Konkursu.

7. Zdjęcie konkursowe oraz wypowiedź konkursowa może zostać opublikowane na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem oraz na stronach serwisu Współorganizatora oraz na stronach profilu serwisu Współorganizatora utrzymywanego w serwisie Facebook.com, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin oraz wysyłając zdjęcie konkursowe i wypowiedź konkursową.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu powyżej, jury wskaże:

a)      laureata, którego praca zostanie uznana za najciekawszą i zostanie przyznana mu nagroda określona w § 5 ust. 1a,

b)      dziesięciu laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1b,

c)      pięciu wyróżnionych,  przy czym każdemu z nich przyznana zostanie nagroda określona w § 5 ust. 1c Regulaminu.

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Współorganizatora.

5. Do dnia 17.09.2015 do godziny 23:59 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez każdego z nich w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1.             Nagrodą w Konkursie:

a)                  dla laureata określonego w § 4 ust. 2 litera a) jest zestaw obejmujący skok spadochronowy w tandemie o wartości 500 zł oraz bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sieci sklepów Decathlon.

b)                  dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 litera b) jest bransoletka mierząca aktywność o wartości 299 zł,

c)                  dla każdego z wyróżnionych określonych w § 4 ust. 2 litera c) jest bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sieci sklepów Decathlon.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Bon, o którym mowa w ust 1 litera c)  powyżej należy zrealizować w terminie do dnia 31.12.2016. W przypadku wybrania przez nagrodzonego uczestnika oferty przekraczającej wartość bonu, uczestnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę wynikającą z wysokości ceny wybranej przez siebie oferty. W przypadku wybrania przez nagrodzonego uczestnika oferty o niższej wartości niż wysokość bonu, Organizator nie zwraca powstałej z tego powodu różnicy w cenie.

4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez laureata wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6. Organizator skontaktuje się z laureatem pierwszego miejsca po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody.

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

6. W celu dokonania identyfikacji laureata, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs EkstRemalny ". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy laureatów bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.