Regulamin konkursu "Dołącz do Ekipy EkstRemalnej"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Dołącz do Ekipy EkstRemalnej" zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Partnerem nagród w Konkursie jest Renault Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem0000121892, NIP: 5260205983, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4.773.000,00 zł, zwana dalej "Partnerem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Sport.pl. prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL:

https://www.sport.pl/ekipa-ekstremalna-2016/0,153027,20209446.html zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 11  lipca 2016 roku do 9 września 2016 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. W trakcie trwania wyjazdu, o którym mowa w  §5 ust 1 a) Organizator będzie tworzył relacje z jego przebiegu w postaci nagrań audiowizualnych oraz zdjęć, i zamieszczał je w Serwisie oraz na profilu Serwisu w serwisie Facebook.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy:

a) w terminie od 11 lipca 2016 r. godz. 17.00 do 9 września 2016 r. godz. 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy tj.:

-            wykonać zadanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej Serwisu, tj.:

  • zaproponować ciekawe lub ekstremalne miejsce w Polsce,
  • zaznaczyć wskazane miejsce na mapce,
  • dodać od 1 do 5 zdjęć (w formacie jpg, nie większe niż 3 MB),
  • uzasadnić swój wybór (limit znaków max. 1000 ze spacjami);

- podać dane kontaktowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon;

- zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. 

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych.

5. Poprzez przesłanie zgłoszenia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie konkursowe nie narusza przepisów prawa, w tym praw do wizerunku, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu.

6. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu powyżej, którzy nadeślą swoje prace konkursowe, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, którego praca zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1a),

b) czterech laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1b).

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz przedstawiciel Partnera. 

5. Do dnia 16 września 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez każdego z nich w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie:

a)      dla laureata określonego w § 4 ust. 2 lit a) jest zestaw obejmujący nagrodę główną tj.:

-         wyjazd do miejsca, które zostało wskazane przez niego w pracy konkursowej, w skład którego wchodzi przejazd na trasie Warszawa - zwycięskie miejsce - Warszawa, ewentualne zakwaterowanie (w zależności od tego jak daleko od Warszawy będzie położone zwycięskie miejsce), wyżywienie oraz,

-          nagrodę rzeczową - fabrycznie nowy zegarek Garmin Forerunner 25 o wartości 169 Euro

oraz nagrodę pieniężną tj. sumę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody głównej ,

b) dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 lit b) jest nagroda rzeczowa w postaci fabrycznie nowego zegarka Garmin Forerunner 25 o wartości 169 Euro; w sytuacji gdy wartość nagrody przekroczy 760 zł brutto, Organizator ufunduje również nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody,

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust 1 a) powyżej oraz w sytuacji gdy wartość nagrody, o której mowa w ust 1 b) powyżej, przekroczy 760 zł brutto, przed wydaniem nagrody, Organizator, potrąci z części pieniężnej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach i wpłaci należy podatek na konto właściwych organów administracji publicznej.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Nagrody, o których mowa w ust 1 b) powyżej zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez laureata wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6.

5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą o którym mowa w § 4 ust. 2 lit a) po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody.

6. Laureat określony w § 4 ust. 2 lit a) ma obowiązek stawić się w siedzibie Organizatora w terminie i o czasie wyznaczonym przez Organizatora. 

7. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

8. W celu dokonania identyfikacji laureata, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Dołącz do Ekipy EkstRemalnej". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE