Regulamin konkursu paralotniowego

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Konkurs Paralotniowy", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Ekipa EkstRemalna, dostępnym pod adresem https://www.sport.pl/ekipa-ekstremalna-2016/1,153025,20614234,latac-kazdy-moze.html zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 31 sierpnia 2016 roku do 6 września 2016 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 31 sierpnia 2016 r. od godz. 13:00 do 4 września 2016r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj. nadesłać na adres mailowy ekipa@sport.pl pracę konkursową składającą się z maksymalnie pięciu zdjęć, ilustrujących temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie. Zdjęcia konkursowe mogą zostać przesłane w pliku jpg, gif, przy czym każde z nich powinno być w rozmiarze nie większym niż 3 MB.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Z zastrzeżeniem zapisu §5 ust 4, jeden uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych.

5. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia konkursowe nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, którego praca zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a),

b) czterech laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac

5. Do dnia 6 września 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest: do wyboru:

a) bon na lot tandemowy moto-paralotnią,

b) dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 lit b) jest bon do sieci sklepów Decathlon o wartości 150 zł.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody określone w ust 1 lit b) powyżej zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6.

4. Organizator skontaktuje się z laureatem, nagrody określonej w ust 1 a) powyżej i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody.

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

7. Bon, o którym mowa w ust 1 a) powyżej należy zrealizować w terminie do dnia 31 października 2016 roku. Laureat będzie mógł zrealizować powyższy bon na lot paralotnią, o ile spełni warunki przewidziane w oświadczeniu "Lot Paralotnią", które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku niezrealizowania warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, laureat otrzyma bon do sieci sklepów Decathlon o wartości 150 zł.

8. Laureat, o którym mowa § 4 ust. 2 lit a) jest zobowiązany powiadomić Organizatora z wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 7 dni, o planowanym realizowaniu nagrody, w celu wykupienia przez Organizatora polisy ubezpieczeniowej.

9. Bon, o którym mowa w ust 1 b) powyżej należy zrealizować w terminie do dnia 4 września 2017 roku. W przypadku wybrania przez zwycięzcę oferty przekraczającej wartość bonu, zwycięzca będzie zobowiązany dopłacić różnicę wynikającą z wysokości ceny wybranej przez siebie oferty. W przypadku wybrania przez nagrodzonego uczestnika oferty o niższej wartości niż wysokość bonu, Organizator nie zwraca powstałej z tego powodu różnicy w cenie.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Konkurs Paralotniowy". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

-------------------------------

Załącznik - Oświadczenie "Lot Paralotnią"

Imię i Nazwisko ..

Data i miejsce urodzenia ..

Adres zameldowania

Nr Dowodu osobistego

PESEL .

Nr telefonu .

Masa

Oświadczam, że:

1. Nie cierpię na utraty przytomności, epilepsję, omdlenia, ataki i zaburzenia sercowe. Mój ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala mi wykonywać loty na paralotniach w zakresie wstępnym i rekreacyjnym, a o ograniczeniach zostałem poinformowany.

2. Nie jestem pod wpływem alkoholu, nartotyków, leków lub innych środków mających wpływ na moje zachowanie.

3. Ukończyłem 18 lat i jestem osobą pełnoletnią.

4. Poinformowano mnie o potencjalnym ryzyku związanym z wykonywaniem lotów na motoparalotni i paralotni, w tym utraty zdrowia lub życia. Zdaję sobie również sprawę, że podczas lotu nie ma możliwości udzielenia pomocy.

5. Wykonuję dobrowolnie loty na motoparalotni jako członek załogi i poinstruowano mnie o zakresie moich obowiązków.

6. Poinformowano mnie, że pilot posiada polisę OC na kwotę 2 mln złotych, a jej kopię okazano mi do wglądu.

7. Zrzekam się jakichkolwiek roszczeń wobec pilota, organizatora lotów, firm pośredniczących i innych podmiotów i osób biorących udział w zorganizowaniu lotu, za wyjątkiem sytuacji, w której możliwe będzie skorzystanie z polisy OC wymienionej w punkcie 6.

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgadzam się na publikację mojego wizerunku na filmach, zdjęciach i reklamach związanych z wykonywaniem lotów.

Data .

Podpis .