Regulamin konkursu: "EkstRemalnie biegowy szał"

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.       Organizatorem konkursu o nazwie "ekstRemalnie biegowy szał", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2.       Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Ekipa EkstRemalna, dostępnym pod adresem https://www.sport.pl/ekipa-ekstremalna-2016/0,0.html zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 7  listopada 2016 roku do  14 listopada 2016 roku.

3.       Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4.       Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1.       Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.       Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3.       Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.       Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1.       Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 7 listopada 2016 r. od godz. 20:00 do 14 listopada 2016r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj. nadesłać na adres mailowy ekipa@sport.pl pracę konkursową składającą się z maksymalnie pięciu zdjęć własnego autorstwa, ilustrujących temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie. Zdjęcia konkursowe mogą zostać przesłane w pliku jpg, gif, przy czym każde z nich powinno być w rozmiarze nie większym niż 3 MB.

2.       Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.       Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4.       Z zastrzeżeniem zapisu §5 ust 4, jeden uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych.

5.       Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6.       Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1.       Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.       Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże pięciu laureatów pierwszego miejsca, których prace zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3.       W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.       Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

5.       Do dnia 16 listopada 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu  wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

6.       Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1.       Nagrodą w Konkursie dla każdego z uczestników określonych w §4 ust 2 są rękawiczki i czapka do biegania o wartości 139 zł.

2.       Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.       Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6.

4.       Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1.       Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Jak ryba w wodzie". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.       Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1.       Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.       Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3.       Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

4.       Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.