Sport.pl

Regulamin konkursu "Jedź na Tour de Ski"

Czym dla skoczków narciarskich jest Turniej Czterech Skoczni, tym dla biegaczy cykl Tour de Ski. Jeśli chcesz zobaczyć na żywo walkę Justyny Kowalczyk z koalicją Norweżek, weź udział w naszym konkursie! Główną nagrodą jest pobyt dla dwóch osób w Val di Fiemme (Włochy) od 6 do 8 stycznia 2012 ri dwa bilety na finał Tour de Ski w dniach 7-8 stycznia 2012. Oto regulamin konkursu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Jedź na Tour de Ski! " - zwany dalej Konkursem). Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane co najmniej w dniu 28 listopada 2011, na łamach Gazety Wyborczej, dziennika "Metro" oraz na stronie internetowej www.sport.pl . Organizator przewiduje także możliwość opublikowania ogłoszenia w terminach późniejszych.2. Organizatorem Konkursu jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 50 937 386 PLN, wpłacony w całości, zwana dalej Organizatorem.3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest EUROSPORT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa zwana dalej Fundatorem.4. Nagrodą w Konkursie jest:

a) Pobyt dla dwóch osób w Val di Fiemme (Włochy), o łącznej wartości 2300 PLN brutto (, tj. z podatkiem VAT), na który składają się:

- zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym w hotelu 3*** od piątku 06.01.2012 r. do niedzieli 08.01.2012 r. (trzy noclegi) + śniadania;

- dwa bilety na finał Tour de Ski w dniach 7-8 stycznia 2012;

- voucher ski pass na 1 dzień do wyboru: sobota 7 stycznia 2012 lub niedziela 8 stycznia 2012 (Fiemme Obereggen obejmujący 5 stoków narciarskich).

b) nagroda pieniężna w wysokości 255,56 PLN, która zostanie przekazana przez Fundatora na rachunek naczelnika właściwego urzędu skarbowego, tytułem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych

zwane dalej Nagrodą . W Konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda.. Łączna wartość Nagrody to 2555,56 PLN.

Nagroda nie obejmuje ubezpieczenia ani kosztów przejazdu.5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie - zwane w niniejszym regulaminie Uczestnikami.II. ZASADY KONKURSU1. Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie odpowiedź na pytanie: "Dlaczego chcę pojechać na finał Tour de Ski" (dalej Praca konkursowa). Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę konkursową. Uczestnik, który prześle więcej, niż jedną Pracę konkursową, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, ani krewni bądź spokrewnieni z pracownikami Organizatora lub Fundatora do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa. Organizator odbierze od Uczestnika, któremu przyznane zostanie prawo do nagrody, oświadczenie stwierdzające powyższy stan.3. Prace konkursowe mogą być przesyłane przez Uczestnika pocztą elektroniczną pod adres: tourdeski@agora.pl zaś, jako temat wiadomości e-mail należy wpisać: " Jedź na Tour de Ski! ".4. Prace konkursowe mogą być przesyłane w terminie od dnia 28 listopada 2011 r. od godz. 8:00 do 30 listopada 2011 r. do północy. Prace konkursowe, które zostaną doręczone Organizatorowi później niż 30 listopada 2011 r. o północy zostaną odrzucone.5. Do każdej Pracy konkursowej powinny zostać dołączone następujące dane dotyczące Uczestnika:

imię i nazwisko;

data urodzenia;

Praca konkursowa, do której nie zostaną załączone wszystkie powyżej wymienione dane, zostanie odrzucona.6. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, składającą się z osób wybranych przez Organizatora. Komisja wybierze jednego zwycięzcę Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na łamach dziennika "Metro", "Gazety Wyborczej", oraz w serwisie Sport.pl w dniu 5 grudnia 2011 r. Wraz z wynikami Konkursu Organizator może zamieścić treść Pracy konkursowej nadesłanej przez Zwycięzcę.7. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznane prawo do Nagrody.III. ZASADY REALIZACJI PRAWA DO NAGRODY1. Organizator poinformuje Uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do nagrody pocztą elektroniczną na adres zwrotny, z którego zgłoszona została Praca konkursowa, w dniu 5 grudnia 2011. Uczestnik, któremu przyznano prawo do nagrody korespondencją zwrotną w terminie do dnia 7 grudnia do godz. 15.00 pod rygorem utraty prawa do Nagrody poinformuje Organizatora o adresie, na jaki należy doręczyć nagrodę.2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.3. Voucher uprawniający do zrealizowania Nagrody po okazaniu go we wskazanym hotelu 6 stycznia 2012 r. zostanie przekazany przez Fundatora Zwycięzcy - na adres przekazany Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami punktu III.ppkt 1, w terminie do dnia 17 grudnia 2011r. pocztą kurierską bądź przesyłką poleconą. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody, w razie przekazania jej zgodnie z podanymi przez Zwycięzcę danymi.4. Uczestnik traci prawo do nagrody w razie odmowy jej odbioru bądź zaniechania odbioru w terminie i w sposób wskazany przez podmiot doręczający.5. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji nagród należy zgłaszać listem poleconym na adres Fundatora, w terminie do dnia 23 grudnia 2011r. Osobą uprawnioną do zgłaszania reklamacji jest Uczestnik. Fundator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o rozstrzygnięciu w terminie 14-stu dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji listem poleconym na adres Uczestnika.6. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji nagród ponosi Fundator.IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Przesłanie Pracy konkursowej jest jednoznacznie z udzieleniem Organizatorowi nieograniczonego w czasie prawa do:

a) opublikowania Pracy konkursowej, na łamach dziennika "Metro", "Gazety Wyborczej", w serwisie Sport.pl, na stronie internetowej www.emetro.pl oraz we wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych oraz marketingowych związanych z reklamą lub promocją dziennika "Metro", "Gazety Wyborczej", serwisu Sport.pl lub strony www.emetro.pl ;

b) opublikowania imienia i nazwiska Uczestnika w związku z opublikowaniem jego Pracy konkursowej.2. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą wykorzystane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz doręczenia i realizacji nagród, w tym postępowania reklamacyjnego. Przekazującemu dane przysługuje nieograniczony dostęp do tych danych, może on także w każdym czasie żądać ich usunięcia oraz poprawienia. Przekazanie danych jest dobrowolne.3. Regulamin niniejszy jest dostępny w siedzibie Organizatora, w serwisie Sport.pl oraz na stronie internetowej www.emetro.pl . Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w serwsie Sport.pl oraz na stronie www.emetro.pl . Zmiany Regulaminu nie mogą powodować utraty ani ograniczenia praw nabytych przez Uczestników Konkursu, w związku z udziałem w Konkursie.

Więcej o: