Regulamin

Regulamin konkursu ''Miss Trybun''.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Miss Trybun" zwanego dalej "Konkursem"  jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162 A 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejonowego pod numere KRS 0000121072, kapitał zakładowy 28.366.000 zł wpłacony w całości, NIP 521-22-14-808, zwana dalej "Fundatorem"

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.zczuba.pl/zczuba/0,0.html , zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 22 czerwca 2012 roku do 1 lipca 2012 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. W dniach od 22 czerwca 2012 roku do 1 lipca 2012 roku na stronach Serwisu zostanie przeprowadzony plebiscyt pt. "Miss Trybun", zwany dalej "Plebiscytem", w którym użytkownicy Serwisu będą wybierać w systemie pucharowym najładniejszą kibickę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.      Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.      Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 22 czerwca od godziny 12:00 do dnia 25 czerwca 2012 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: miss_trybun@gazeta.pl

a) numer typowanej przez siebie zwyciężczyni Plebiscytu licząc od góry lub nazwę narodowości oraz proponowany przez siebie procentowy wynik głosów jakie zdobędzie w finale,

b) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu  i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody,

c)      w temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Miss trybun".

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość email bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. W przypadku wielokrotnego przesłania wiadomości email w ciągu trwania Konkursu przez tego samego uczestnika Konkursu, za wiadomość email zgłoszoną w Konkursie uważana jest jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

3.       Po przesłaniu wiadomości e-mail uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4.                  Poprzez przesłanie wypowiedzi w sposób określony w § 4 ust 2, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w  Serwisie.

5.                  Poprzez przesłanie wypowiedzi w sposób określony w § 4 ust 2, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże zwycięzcę, tj. uczestnika, którego wyniki wskazane w sposób określony w § 3 ust 1 pkt a) okażą się najbliższe wynikom Plebiscytu, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust 1 Regulaminu. W przypadku wskazania przez dwóch lub więcej użytkowników takich samych wyników odbędzie się dogrywka; Organizator zawiadomi ww. użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu się do dogrywki, następnie ww. użytkownicy zostaną zobowiązani do przesłania na adres e-mail wskazany przez Organizatora, do dnia 4 lipca wypowiedź na temat wskazany w wiadomości, przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 300 znaków bez spacji. Spośród przesłanych odpowiedzi jury wskaże najlepszą, której otrzyma nagrodę określoną w § 5 ust 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 2 lipca 2012 r. opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu, w przypadku dogrywki ostateczne wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 6 lipca 2012.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj.  lodówkę LG GS5162PVJV o wartości 5028,24 zł brutto oraz nagrodę pieniężną tj. sumę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden zestaw dla uczestnika określonego w § 4 ust 2 Regulaminu.

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagroda konkursowa zostanie wysłana pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

4. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Miss Trybun" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1.       Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego.