Konkurs "Kibicowanie na żywo": piłkarskie emocje 12 czerwca

Kibicujesz polskim piłkarzom podczas Mistrzostw Europy Euro 2012? Będziesz dopingować naszą reprezentację podczas meczu z Rosją? Weź udział w konkursie "Kibicowanie na żywo"! Wystarczy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe, które pojawi się w naszym serwisie 12 czerwca podczas relacji na żywo!

Regulamin konkursu "Kibicowanie na żywo" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Kibicowanie na żywo" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest LG z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162 A 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejonowego pod numerem KRS 0000121072, kapitał zakładowy 28.366.000 zł wpłacony w całości, NIP 521-22-14-808, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.zczuba.pl zwanego dalej "Serwisem" w dniu 12 czerwca 2012 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu 12 czerwca 2012 r. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Zczuba@g.pl odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w Serwisie podczas prowadzonej relacji na żywo.

2. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej odpowiedź na pytanie konkursowe, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość email bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. W przypadku wielokrotnego przesłania wiadomości email w ciągu trwania Konkursu przez tego samego uczestnika Konkursu, za wiadomość email zgłoszoną w Konkursie uważana jest jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

4. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi na pytanie do Konkursu.

5. Poprzez nadesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1.    Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy:

a)    spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu,

b)    prawidłowo odpowiedzieli na pytanie konkursowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt a).

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 3 uczestników, których wiadomości e-mail z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe zostały zapisane na serwerze Serwisu jako 3 pierwsze. Uczestnikom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 14 czerwca 2012 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są 3 bony zakupowe o wartości 100 zł - po jednym dla każdego z 3 uczestników określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 pkt Regulaminu.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, §3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Współorganizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Kibicowanie na żywo". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.