Regulamin konkursu "Zostań gwiazdą futbolu"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Zostań gwiazdą futbolu", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 47.665.426,00 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Carlsberg Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, PL 02-135, przy ulicy ul. Iłżeckiej 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 43669, kapitał zakładowy w wysokości 666.200.000 zł złotych, wpłacony w całości, NIP 869-163-74-82, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Sport.pl dostępnym pod adresem URL: www.konkurs.sport.pl, zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 07.03.2016 roku do 28.05.2016 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie ("Uczestnicy").

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika, ważnego dokumentu (dowód osobisty lub paszport), umożliwiającego wyjazd poza granice Polski.

6. W trakcie trwania II Etapu Konkursu Organizator będzie tworzył relacje z przebiegu każdej z edycji i zamieszczał je w Serwisie oraz na profilu facebook marki Carlsberg § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I Etap

I Etap  polega na wykonaniu przez Uczestnika i przesłaniu w danej edycji I Etapu:

a) nagrania w formacie mp3 komentarza sportowego do fragmentu meczu wybranego przez Uczestnika spośród propozycji Organizatora ("Praca Konkursowa"), b) danych kontaktowych obejmujących imię oraz adres e-mail.

3. Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym opublikowanym na stronie Serwisu oraz potwierdzić swój udział w danej edycji I Etapu Konkursu nie późnie niż do zakończenia danej edycji I Etapu Konkursu, klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej.

4. I Etap trwa w okresie od dnia 08.03.2016 r. do dnia 16.05.2016 r. i podzielony jest na 10 następujących edycji:

a) I edycja odbywa się w okresie od dnia 08.03.2016 r. (od godz. 15:00) do dnia 13.03.2016 r. (do godz. 23.59), b) II edycja odbywa się w okresie od dnia 14.03.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 20.03.2016 r. (do godz. 23.59), c) III edycja w dniach odbywa się w okresie od dnia 21.03.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 27.03.2016 r. (do godz. 23.59), d) IV edycja w dniach odbywa się w okresie od dnia 28.03.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 03.04.2016 r. (do godz. 23.59), e) V edycja w dniach odbywa się w okresie od dnia 04.04.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 10.04.2016 r. (do godz. 23.59), f) VI edycja w dniach odbywa się w okresie od dnia 11.04.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 17.04.2016 r. (do godz. 23.59), g) VII edycja w dniach odbywa się w okresie od dnia 18.04.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 24.04.2016 r. (do godz. 23.59), h) VIII edycja w dniach odbywa się w okresie od dnia 25.04.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 01.05.2016 r. (do godz. 23.59), i) IX edycja w dniach odbywa się w okresie od dnia 02.05.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 08.05.2016 r. (do godz. 23.59), j) X edycja w dniach odbywa się w okresie od dnia 09.05.2016 r. (od godz. 12:00) do dnia 16.05.2016 r. (do godz. 12:00),

5. W ramach Konkursu pod uwagę będą brane wyłącznie Prace Konkursowe nadesłane w okresach trwania poszczególnych edycji I Etapu.

6. Z każdej edycji I Etapu zostanie wyłonionych 10 (dziesięciu) zwycięzców, przy czym 3 (trzech) z nich weźmie udział w danej edycji II Etapu Konkursu. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

7. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.

8. Praca Konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach serwisu Fundatora, na stronach profilu Serwisu i profilu Fundatora utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

II Etap

10. II Etap Konkursu, trwa w okresie od dnia 02.04.2016 r. do dnia 28.05.2016 i jest podzielony na 10 następujących edycji:

a) I edycja odbywa się w dniu 02.04.2016 r., b) II edycja odbywa się w dniu 02.04.2016 r., c) III edycja odbywa się w dniu 02.04.2016 r., d) IV edycja odbywa się w dniu 30.04.2016 r., e) V edycja odbywa się w dniu 30.04.2016 r., f) VI edycja odbywa się w dniu 30.04.2016 r., g) VII edycja odbywa się w dniu 28.05.2016 r., h) VIII edycja odbywa się w dniu 28.05.2016 r., i) IX edycja odbywa się w dniu 28.05.2016 r., j) X edycja odbywa się w dniu 28.05.2016 r.,

11. W każdej edycji II Etapu trzech zwycięzców, o których mowa w ust 7 powyżej zmierzy się ze sobą w siedzibie Organizatora. Każdy z Uczestników będzie zobowiązany wykonać zadanie sprawnościowe wskazane przez Organizatora oraz odpowiedzieć na zadane pytania konkursowe.

12. Uczestnicy danej edycji II Etapu Konkursu oraz Uczestnicy Rezerwowi mają obowiązek stawić się w siedzibie Organizatora w terminie i o czasie wyznaczonym przez Organizatora. Fundator pokryje uzasadnione koszty podróży Uczestników do miejsca realizacji II Etapu Konkursu w obrębie terytorium Polski na warunkach i w zakresie uprzednio ustalonych indywidualnie z każdym Uczestnikiem, do kwoty 200zł. Podczas realizacji II Etapu Konkursu Uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie.

13. W sytuacji gdyby z winy leżącej po stronie Uczestnika, nie mógł on uczestniczyć w danej edycji II Etapu Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo zastąpienia go Uczestnikiem Rezerwowym.

14. Organizator dokonana nagrań audiowizualnych zawierających relację z każdej edycji II Etapu Konkursu. Materiały audiowizualne, o których mowa powyżej zostaną opublikowane na stronach Serwisu, na stronach serwisu Fundatora, na stronach profilu Serwisu i profilu Fundatora utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych Organizatora i Fundatora. Uczestnicy danej edycji II Etapu Konkursu lub odpowiednio Uczestnicy Rezerwowi przed nagraniem zobowiązani będą udzielić stosownej zgody na wykorzystanie ich wizerunku w powyższym zakresie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1.Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

I Etap

2. W każdej edycji I Etapu jury wskaże 10 Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną uznane za najlepsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w §5 ust 1 lit a).

3. Spośród 10 Uczestników, o których mowa w ust 1 powyżej, jury wskaże 3 (trzech) Uczestników, którzy wezmą udział w II Etapie Konkursu, oraz jednego Uczestnika rezerwowego ("Uczestnik Rezerwowy").

4. Jury wskaże najlepsze Prace Konkursowe, w następujących terminach:

a) dla I edycji - w dniu 17.03.2016 r., b) dla II edycji - w dniu 24.03.2016 r., c) dla III edycji - w dniu 29.03.2016 r., d) dla IV edycji - w dniu 07.04.2016 r., e) dla V edycji - w dniu 14.04.2016 r., f) dla VI edycji - w dniu 21.04.2016 r., g) dla VII edycji - w dniu 28.04.2016 r., h) dla VIII edycji - w dniu 05.05.2016 r., i) dla IX edycji - w dniu 12.05.2016 r., j) dla X edycji - w dniu 19.05.2016 r.

5. Wyłaniając najlepsze Prace Konkursowe I Etapu, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych Prac Konkursowych.

6. W terminach opisanych w ust. 3 powyżej Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki I Etapu oraz powiadomi o nich zwycięzców danej edycji I Etapu Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 2 lit b.

7. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do udziału w II Etapie Konkursu oraz Uczestnicy Rezerwowi zobowiązani są wysłać w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz datę urodzenia.

II Etap

8. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury w każdej edycji II Etapu wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1a, b) dwóch laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1b.

9. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora. 10. Zwycięzcy II Etap Konkursu zostaną wybrani w terminach każdej z edycji II Etapu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie:

a) dla każdego z laureatów danej edycji I Etapu określonych w § 4 ust. 2 jest zestaw gadżetów Fundatora, o wartości 30 zł,

b) dla każdego z laureatów danej edycji II Etapu określonych w § 4 ust. 7 lit a) jest : zestaw obejmujący: bilet na półfinałowy mecz UEFA Euro 2016?, we Francji w dniu 6 lipca 2016 roku, dwudniowy pobyt w hotelu w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, przelot (Warszawa-...............-Warszawa) i przejazdy związane z realizacją nagrody o wartości brutto ok. 23 000 PLN zł oraz nagrodę pieniężną tj. sumę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej,

c) dla każdego z laureatów danej edycji II Etapu, określonych w § 4 ust. 7 lit b) jest: gadżet opatrzony logo Carlsberg o wartości 200 zł.

d) dla każdego z Uczestników Rezerwowych jest nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł.

2. Przed wydaniem nagród, o których mowa w ust 1 lit b) powyżej Fundator, potrąci z części pieniężnej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. W przypadku odstąpienia lub odsprzedania nagrody przez laureata innej osobie, laureat pokryje wszelkie koszty wynikające z przeniesienia prawa do nagrody.

4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 7 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 7.

5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami nagrody głównej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu i ustali wszelkie szczegóły dotyczące realizacji nagrody.

6. Z chwilą wydania nagród określonych w ust. 1 powyżej, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej zwycięzcy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie pisemnego oświadczeniem nagrodzonego uczestnika. Przeniesienie praw nastąpi na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w tym: obrazem lub obrazem i dźwiękiem, przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie, telefonicznie i telekomunikacyjnie, na platformach cyfrowych i innych), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (także w systemach "on-demand" ("na żądanie"), w tym zarówno w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych, powszechnie dostępnych, jak i dostępnych po spełnieniu określonych warunków, a także w sieciach zamkniętych, nadto we wszystkich technikach i technologiach, w tym m. in.: w sieciach informatycznych - internecie, intranecie i innych, w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych obejmujących technologie GSM, GPRS, UMTS i pozostałe (przy wykorzystaniu m.in. WAP, MMS, EMS, IVR itp.), a także publiczne udostępnianie utworu poprzez telewizję mobilną, w tym w technologii DVB-H.

Przy czym, wykorzystanie utworów na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji będzie mogło następować w następujących formach: rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów, po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie będzie ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty beż żadnych ograniczeń.

7. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. § 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Reprezentacja fanów". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie.

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Konkursu tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1 - 3.

2. Uczestnik Konkursu może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Konkursie składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres konkurs.sport@agora.pl, lub faksem na numer (22) 555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3. Wzór formularza:

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Konkursie pn. ".........................". Data zgłoszenia udziału w Konkursie: ................... Imię i nazwisko uczestnika .................. Adres uczestnika ................. Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta zwycięzca Konkursu, jury w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o  odstąpieniu od udziału w Konkursie, wskaże nowego zwycięzcę Konkursu, o czym poinformuje na stronie konkursowej. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Laureat może zostać zobowiązany do podania dodatkowych danych osobowych, jeżeli wynikać to będzie z wymagań Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) związanych z wystawieniem biletów.

3. Dane osoby wyznaczonej przez laureata nagrody głównej zostaną przekazane Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), w zakresie wymaganym przez regulacje UEFA, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Organizatorowi i Fundatorowi, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9 Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się uczestnika z Organizatorem.

Prosimy o kontakt na adres: Agora S.A,.ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej do kontaktu: konkurs.sport@agora.pl, numer telefonu do kontaktu (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych), numer faksu do kontaktu (22) 555 54 44.