Sport.pl

Regulamin konkursu "Klocki z Czuba"("Regulamin")

.
26.06.2007 , aktualizacja: 02.08.2007 00:00
A A A Drukuj
§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Klocki z Czuba" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem Konkursu jest firma Alpine Pro, zwany dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.zczuba.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 26 czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2007 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Sponsora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 22 lipca 2007 roku do godz. 23:59 drogą elektroniczną (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas nadesłania wiadomości zawierającej pracę) na adres klocki@gazeta.pl przesłać pracę, zawierającą nie więcej niż trzy zdjęcia dokumentujące jeden zbudowany przez uczestnika Konkursu model z klocków LEGO, w jednej z trzech następujących kategorii:

scenka sportowa;

maskotka Euro 2012;

nowa dyscyplina sportowa.

2. Modele mogą również zostać wykonane przy użyciu programów komputerowych (LDD, MLCAD), w takim wypadku uczestnik Konkursu korzystać może wyłącznie z klocków odpowiadających klockom istniejącym w rzeczywistości.

3. W nadesłanym zgłoszeniu uczestnik powinien wskazać kategorię, w której praca została stworzona oraz tytuł pracy. Zgłoszenie może również zawierać krótki słowny opis pracy.

4. Modele powinny składać się wyłącznie z oryginalnych elementów LEGO, niedopuszczalna jakakolwiek modyfikacja kształtu klocków czy ich struktury, z wyjątkiem użycia naklejek.

5. Wymiary modelu stworzonego w ramach kategorii scenka sportowa nie mogą przekraczać 16x16 studów (tj. "guzików" na standardowym klocku lego), a w ramach kategorii nowa dyscyplina sportowa nie mogą przekraczać 48x48 studów. Wymiary w kategorii maskotka Euro 2012 nie są ograniczone.