Sport.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Wygraj oficjalną piłkę na Euro" ("Regulamin")
§ 1. Postanowienia ogólne.1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj oficjalną piłkę na Euro" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".2. Fundatorem nagród jest Adidas Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032095, NIP: 522-000-00-80, Regon: 2052076, kapitał zakładowy 1.495.762,80 PLN, zwana dalej "Fundatorem".3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Serwisu Sport.pl w Serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: " https://www.facebook.com/Sportpl " dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 5 czerwca 2012 do 9 czerwca 2012, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora , jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Profil Serwisu na serwisie społecznościowym Facebook.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są "fanami" Profilu Serwisu lub określą się jako fani Profilu Serwisu w trakcie trwania Konkursu.2. Określenie siebie jako "fana" Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.3. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji "Wygraj piłkę na Euro" (zwanej dalej "Aplikacja konkursowa") znajdującej się w serwisie Facebook na Profilu Serwisu.4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 5 czerwca 2012 roku od godziny 18:00, do dnia 9 czerwca 2012 roku do godziny 23:59 za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zgłoszenie tj.:a) odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w Aplikacji konkursowej, przy czym odpowiedź powinna stanowić wypowiedź nie przekraczająca 300 znaków bez spacji,b) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.6. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.7. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na Profilu Serwisu.8. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej na Profilu Serwisu.9. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w odpowiedzi konkursowej treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, czy społecznie niewłaściwe.§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez "fanów" Profilu Serwisu oraz Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.2. Spośród odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, "fani" Profilu Serwisu w drodze głosowania poprzez "Aplikację konkursową" wybiorą 30 najciekawszych odpowiedzi.3. Po zakończeniu głosowania, o którym mowa w ust 2 powyżej, jury spośród wskazanych w głosowaniu odpowiedzi wskaże:a) laureata pierwszego miejsca, którego odpowiedź zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda , o której mowa w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu ,b) dwóch laureatów drugiego miejsca , którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu ,c) dwóch laureatów trzeciego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu.4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora .5. Organizator w dniu 10 czerwca 2012 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.4 pkt b) Regulaminu.6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).§ 5. Nagrody.1. Nagrodą główną w Konkursie:a) dla uczestnika określonego w § 4 ust. 3 pkt a) jest oficjalna piłka meczowa turnieju Euro 2012 marki Adidas z autografem Lukasa Podolskiego,b) jest para butów piłkarskich marki Adidas opatrzonych autografem Lukasa Podolskiego - po jednej parze dla każdego z uczestników określonych w §4 ust. 3 pkt b) ,c) jest koszulka reprezentacji Niemiec w piłce nożnej marki Adidas z autografem Lukasa Podolskiego - po jednej koszulce dla każdego z uczestników określonych w §4 ust. 3 pkt c) Regulaminu. .2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 6 Regulaminu.3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora .6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.§ 6. Postępowanie reklamacyjne.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Wygraj oficjalną piłkę na Euro". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.§ 7. Ochrona danych osobowych.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.§ 8. Postanowienia końcowe.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu Serwisu.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.